Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Ruský jazyk 1

Seminár je zameraný na zvládnutie základov ruského jazyka, osvojenie si azbuky, produktívnych zručností ústneho a písomného prejavu s cieľom využiť ich v najbežnejších komunikačných situáciách - zoznámenie, informácie o sebe a svojej rodine, prostredí v ktorom žije a pod.

Učiteľ: Patrik Lekeš