Diferenciálna pedagogika

Absolvent nadobudne vedomosti smerujúce k rozvoju kompetencie uskutočňovať diferencovanú pedagogickú prácu v edukačnom procese vzhľadom na rôznorodosť a inklúziu školskej triedy a ujasnenie si postavenia pedagóga z hľadiska diferenciácie cieľov, obsahu, stratégií a postupov vo výchove a vzdelávaní. Definuje pojmy diverzita, inklúzia, diferenciácia a ďalšie súvisiace kategórie žiackej rôznorodosti a jej determinácie a zároveň ovláda teóriu tvorby diferencovaného kurikula v integrovaných podmienkach bežnej školy.

Učiteľ: Jana Trníková