Pedagogická a sociálna komunikácia-PEP

Študent po absolvovaní predmetu získa teoretické poznatky z oblasti pedagogickej a sociálnej komunikácie s akcentom na verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Študent vie aplikovať poznatky v učiteľskej praxi, klásť dôraz na rozvoj reči, rétorických schopností a využívanie neverbálnej komunikácie, a to predovšetkým pohľady, mimika, haptika a posturika. Zároveň pozná osobitosti komunikácie vo vzťahu k vekovým osobitostiam detí predškolského a mladšieho školského veku.

Učiteľ: Jana Trníková