2.cudzí jazyk: ruský jazyk 6

Seminár z ruského jazyka je zameraný na vyučovanie a osvojenie si receptívnych rečových zručností s dôrazom na čítanie a porozumenie cudzojazyčného textu s cieľom využiť ich v najbežnejších komunikačných situáciách - zoznámenie, informácie o sebe a svojej rodine, prostredí v ktorom žije, móda a odievanie  a pod.