Cudzí jazyk pre učiteľské štúdium: Nemecký jazyk 2

Seminár je zameraný na rozvíjanie zručnosti písania so zreteľom na pravopisné javy, špecifiká cudzojazyčného písomného prejavu v rôznych štýloch a žánrových podobách. Zameriava sa na osvojovanie si pravopisných javov v písomnej forme, upevňovanie lexikálno–gramatických javov pomocou písomného prejavu, vytvorenie kratších textových útvarov. Zdokonaľuje sa rečová zručnosť čítania a hovorenia, osvojuje sa nová lexika potrebná pre komunikáciu v bežných životných situáciách (orientácia v meste, návšteva divadla, počasie, móda, odievanie a pod.).