Ekonómia a poisťovníctvo

Objasniť základné pojmy súviasiace s mikro – a makroekonómiou, poznať východiská a predpoklady fungovania trhu a trhového systému, dopytu a ponuky, elasticity ceny v novej ekonomike. Rozdeľovanie dôchodkov a kvality života. Poznať finančné a ekonomické procesy vo verejnom sektore, vplyv fiškálnej a monetárnej politiky na zdravotníctvo a poisťovníctvo. Zoznámiť sa so systémom zdravotného poistenia ako integrálnou súčasťou sociálneho zabezpečenia.