Kryptografia (KI/KRY) 2022

Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti poslucháčov z oblasti kódovania a šifrovania. Preberaná látka, najmä v oblasti teórie informácií, sa opiera o teoretické znalosti. V rámci cvičení je cieľom upevniť návyky samostatnej práce s odbornou literatúrou a príprava orálnej i písomnej prezentácie.