Elektronický obchod a internet

Študent si pamätá terminologické vedomosti, kategórie a fungovanie princípov elektronického obchodu a získa prehľad o formách elektronického obchodovania, legislatíve a ekonomickom prostredí, a rovnako aj o fungovaní princípov ekonomiky na internete so zameraním na nové výzvy digitálnej ekonomiky. Absolvent predmetu porozumie zákonitostiam, ktoré platia v elektronickom obchode, dokáže riešiť problematiku tvorby ceny a získané poznatky dokáže aplikovať pri tvorbe vlastného návrhu elektronického obchodu. Je schopný aplikovať naučené vedomosti o kategóriách a princípoch efektívnosti e-obchodu a dokáže identifikovať jeho silné a slabé stránky.