2. cudzí jazyk: Taliansky jazyk 3

Kurz Taliansky jazyk 3 je určený študentom katedry manažmentu kultúry a turizmu, ktorí už absolvovali predmety Taliansky jazyk 1 a 2. Kurz je zameraný na rozširovanie komunikačných zručností s ohľadom na konkrétne komunikačné stratégie, precvičovanie schopnosti rýchlo a adekvátne komunikovať v jednotlivých situáciách. Študenti si prehlbujú sa znalosti gramatického systému, rozvíjajú schopnosť porozumenia cudzojazyčných textov a zdokonaľujú svoj cudzojazyčný písomný a rečový prejav.

Učiteľ: Linda Adlerová