2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 3;

Seminár z ruského jazyka je zameraný na získanie znalosti  gramatického systému cudzieho jazyka, prehĺbenie komunikačných zručností  v jednotlivých  situáciách (orientácia v meste, cestovanie, stravovacie  zariadenia a pod.). Porozumeniu cudzojazyčným textom a primeranej  komunikácii v písomnej i ústnej forme.