Interpretácia dejín Slovenska v školskej praxi I.

Predmet je zameraný na interpretáciu stredovekých dejín v slovenských učebniciach. Cieľom je rozbor učebných textov a príprava učiteľov na vyučovacie hodiny na základných a stredných školách. Kurz je používaný na zdieľanie seminárnych prác, ktoré sú v priebehu semestra prezentované na hodine.