Piatok, 24 január 2020, 04:17
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Textový editor
(01) NASTAVENIE STRANY

Ako nastavíme okraje strany pre textový dokument?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz: Súbor > Nastavenie strany....

  Súbor Nastavenie strany
   

 2. V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie strany na karte Okraje v hornej časti nastavíme príslušné hodnoty.
  Môžeme to urobiť pomocou tlačidiel v pravej časti jednotlivých políčok (hodnota sa zvyšuje/znižuje o 0,1 cm) alebo priamym vpísaním príslušných hodnôt.

  Nastavenie okrajov
   

 3. Na ukážke si môžeme prezrieť, ako sa nastavené hodnoty prejavia na stránke.

  Ukážka

 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK alebo klávesu Enter.

  Potvrdíme OK

Ako nastavíme v dokumente číslovanie strán?

Na nastavenie číslovania strán môžeme použiť priamu úpravu hlavičky alebo päty dokumentu (pozri Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?) alebo využijeme príkaz z hlavnej ponuky Vložiť > Čísla strán....

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Čísla strán....
  W-20-01-Vlozit-Cisla_stran.png
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne Čísla strán nastavíme umiestnenie a zarovnanie čísla strany.
  W-20-02-Umiestnenie_cisla.png
   
 3. Povolíme alebo vypneme zobrazenie čísla na prvej strane.
  W-20-03-Zobrazit_cislo_na_prvej_strane.png
   
 4. Nastavíme formát číslovanie strán pomocou tlačidla Formátovať....
  W-20-04-Formatovat.png
   
 5. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-20-05-Potvrdime_OK.png
   
 6. Do dokumentu sa na určené miesto vložia čísla strán.
  W-20-06-Vlozene_cislo_strany.png

Pozn .: Takýmto spôsobom vložíme jednoduché číslovanie strán. Ak chceme s číslom strany zobrazovať aj počet strán, je vhodné využiť nastavovanie čísel strán pomocou úpravy hlavičky a päty, presnejšie vložením čísla strany a počtu strán príslušnými tlačidlami na paneli s nástrojmi Hlavička a päta.

Druhou možnosťou je vložiť do hlavičky alebo päty automatický text „Strana X z Y“.

Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Zobraziť > Hlavička a päta....
  W-19-01-Zobrazit-Hlavicka_a_pata.png
   
 2. V dokumente sa v hornom a dolnom okraji zobrazia čiarkovane orámované oblasti hlavičky a päty.
  W-19-02-Hlavicka_a_pata.png
   
 3. Vpíšeme a naformátujeme text, ktorý sa má v hlavičke/päte zobrazovať. (Môžeme použiť štandardné možnosti formátovania vrátane podfarbenia, orámovania, odsadzovania a pod.)
  W-19-03-Nastavena_hlavicka.png
   
 4. Ak potrebujeme vložiť automatický text, využijeme ikony na paneli s nástrojmi Hlavička a päta, ktorý sa zobrazí automaticky po zobrazení hlavičky a päty.
  W-19-04-Automaticky_text.png
   
 5. Po ukončení úprav sa do dokumentu vrátime stlačením tlačidla Zavrieť na paneli s nástrojmi Hlavička a päta alebo dvojklikom do dokumentu (teda mimo plochu hlavičky a päty).
  W-19-05-Zavriet.png
   
 6. Hlavička a päta sa zobrazujú nevýrazne (sú sivé). Pre úpravy sa stačí prepnúť do režimu práce s hlavičkou a pätou, a to jednoduchým dvojklikom do už nastavenej hlavičky alebo päty.
  W-19-06-Text_dokumentu.png
   

Popis panelu s nástrojmi Hlavička a päta.
W-19-07-Popis_panela_s_nastrojmi.png

Ako otočíme dokument tak, aby sme naň mohli písať po šírke?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz: Súbor > Nastavenie strany.... Súbor Nastavenie strany
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie strany sa na karte Okraje v časti Orientácia vyberieme z dvoch ponúkaných možností – v našom prípade na šírku.

  Orientácia na šírku
   

 3. Po označení (kliknutí) sa obrázok orámuje na modro a zmení sa ukážka.

  Nastavenie orientácie
   

 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK alebo klávesu Enter.

  Potvrdíme OK

(02) NASTAVENIE PÍSMA

Ako nastavíme rozšírené písmo pre nadpis?

 1. Označíme text, pre ktorý chceme nastaviť rozšírené písmo.

  Označíme text
   

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz: Formát > Písmo....

   Formát Písmo
   

 2. V zobrazenom dialógovom okne Písmo sa prepneme na kartu Medziznakové medzery.

  Prepneme na kartu Medziznakové medzery
   

 3. V rozbaľovacej ponuke Medzery vyberieme možnosť Rozšírené.

  Nastavíme Rozšírené medzery
   

 4. Vo vedľajšom políčku uvedieme počet bodov (points – pt), o koľko sa majú medzery medzi jednotlivými znakmi rozšíriť.

  O koľko bodov rozšíriť
   

 5. Nastavenia si sledujeme na ukážke.

  Ukážka
   

 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK alebo klávesu Enter.

  Potvrdíme OK

Ako prenesieme vlastnosti odseku na iné miesto v texte?

Kopírovanie formátu odseku

 1. Označíme odsek, ktorého formát chceme kopírovať (stačí, keď sme v ňom nastavení kurzorom), Klikneme do odseku, ktorého formát chceme skopírovať
   
 2. Stlačíme ikonu Kopírovať formát na paneli s nástrojmi Štandardný (vedľa kurzora sa objaví indikátor maliarskeho štetca rovnakého ako je na ikone), Klikneme na ikonu Kopírovať formát
   
 3. Myškou klikneme do odseku, kde sa má tento formát skopírovať Klikneme do odseku, kde sa má formát skopírovať

Skopíruje sa len formát odseku

(ak ide o viac odsekov, je možné ich označiť všetky, teda skopírovať formát na jedenkrát, ale v prípade, že v týchto odsekoch boli rôzne formáty písma, tieto sa zrušia).
Označíme odseky
Skopíruje sa formát odseku aj písma

Pozn.: Kopírovanie formátu NEPOUŽÍVA schránku, teda je jednorazové. Ak chceme formát skopírovať na viacero miest v dokumente, musíme opakovať postup príslušný počet krát.

Ako prenesieme vlastnosti písma na iné miesto v texte?

 1. Označíme text, ktorého formát písma chceme kopírovať (stačí, keď sme v takomto texte nastavení kurzorom), Klikneme do textu, ktorého formát chceme kopírovať
   
 2. Stlačíme ikonu Kopírovať formát na paneli s nástrojmi Štandardný (vedľa kurzora sa objaví indikátor maliarskeho štetca rovnakého ako je na ikone), Klikneme na ikonu Kopírovať formát
   
 3. Myškou označíme text, kde sa má tento formát skopírovať (ak je to len jedno slovo, stačí doň kliknúť myšou). Označíme text, do ktorého chceme formát písma skopírovať

Formát písma sa skopíruje

Pozn.: Pri kopírovaní formátu písma sa kopíruje aj formát odseku v prípade, že do daného odseku klikneme. Ak však označujeme časť textu, kde chceme formát skopírovať, kopíruje sa len formát písma.

Pozn.: Kopírovanie formátu NEPOUŽÍVA schránku, teda je jednorazové. Ak chceme formát skopírovať na viacero miest v dokumente, musíme opakovať postup príslušný počet krát.

(03) PRÁCA S BLOKOM

Ako označíme stĺpec v obyčajnom texte?

Pre označenie stĺpca v obyčajnom texte stlačíme kláves Alt a myškou označíme príslušnú časť textu. Označovanie sa v tomto prípade nerobí po riadkoch ale po stĺpcoch.

Označovanie stĺpca

Triky na označenie textu do bloku

Pokiaľ chceme spracovať určitú časť textu, je potrebné túto časť označiť (vybrať/označiť do bloku) - znamená to, že tento text bude podfarbený načierno. S výberom je potom možné vykonávať ďalšie akcie - kopírovať ho a pod.

Text do výberu je možné označiť pomocou:

 • myšky:
 1. stlačíme ľavé tlačidlo myšky na začiatku výberu,
 2. potiahneme myškou cez výber,
 3. pustíme na konci výberu.
Označenie myškou

 • klávesnice:
 1. nastavíme sa na začiatok výberu (pomocou kurzorových šípok alebo klávesov na pohyb po dokumente),
 2. stlačíme kláves Shift,
 3. presunieme sa na koniec výberu,
 4. pustíme kláves Shift.
Označenie klávesnicou
 • myšky a klávesnice:
 1. klikneme myškou na začiatku výberu,
 2. stlačíme kláves Shift,
 3. klikneme myškou na koniec výberu.

Takémuto označeniu textu hovoríme súvislý výber. Môžeme ho používať nielen v rámci textového editora, ale aj pri práci so súbormi a priečinkami alebo v prostredí iných aplikácií.

Ak potrebujeme pracovať s nesúvislým výberom, tj. označený text nejde priamo za sebou, používame na označovanie myšku a držíme stlačený kláves Ctrl.
Nesúvislý výber

 

Triky na označenie textu v textovom editore

V textovom editore je možné používať aj funkcie označovania, ktoré sú špecifické najmä pre textový editor, a to je niekoľkonásobné kliknutie myškou:

 • dvojklik v texte označí celé slovo,
Dvojklik v slove

 • trojklik v texte označí celý odsek,
Trojklik v texte

 • kliknutie v ľavom okraji textu označí celý riadok,
Kliknutie v ľavom okraji

 • kliknutie a ťahanie v ľavom okraji textu označí viacero celých riadkov,
Kliknutie a ťahanie v ľavom okraji

 • dvojklik v ľavom okraji textu označí príslušný odsek,
Dvojklik v ľavom okraji

 • trojklik v ľavom okraji textu označí celý text (Hlavné menu: Úpravy > Vybrať všetko; klávesová skratka: Ctrl+A)
Trojklik v ľavom okraji

Úpravy > Vybrať všetko

(04) ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE

Ako nastavíme číslovanie pri vymenúvaní? (číslované zoznamy)

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť číslovanie.
  W-29-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-29-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte Číslované si z ponúknutých siedmych typov vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.
  W-29-03-Vyberieme_typ_cislovania.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  OK
   
 5. Vybraný typ číslovania sa aplikuje na označený text.
  Aplikované číslovanie
   

Ak chceme použiť prednastavené číslovanie (to, ktoré bolo naposledy použité), stačia nasledovné kroky:

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť číslovanie.
  W-29-06-Oznacime_text.png
   
 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie stlačíme ikonu Číslovanie.
  W-29-07-Cislovanie.png
   
 3. Na označený text sa aplikuje naposledy použitý typ číslovania.
  W-29-08-Aplikovane_cislovanie.png

Ako nastavíme odrážky?

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť odrážky.
  W-26-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-26-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte S odrážkami si z ponúknutých siedmych typov vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.
  W-26-03-Vyberieme_typ_odrazok.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-26-04-OK.png
   
 5. Odrážky sa aplikujú na označený text.
  W-26-05-Aplikovane_odrazky.png
   

Ak chceme použiť prednastavené odrážky (tie, ktoré boli naposledy použité), stačia nasledujúce kroky:

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť odrážky.
  W-26-06-Oznacime_text.png
   
 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie stlačíme ikonu Odrážky.
  W-26-07-Odrazky.png
   
 3. Odrážky sa aplikujú na označený text.
  W-26-08-Aplikovane_odrazky.png

Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie na názvy kapitol?

V tomto prípade musíme upraviť štýl názvu kapitoly prvej úrovne.

 1. Nastavíme sa do nadpisu, ktorého vlastnosti chceme zmeniť – na ktorý chceme nastaviť, aby bol číslovaný. Nadpis musí byť formátovaný pomocou štýlu (zvyčajne Nadpis 1 a pod.)
  W-32-01-Nastavime_sa_do_nadpisu.png
   
 2. Zapneme pracovnú tablu Štýly a formátovanie napríklad pomocou ikony na paneli s nástrojmi Formátovanie.
  W-32-02-Zapneme_prac_tablu.png
   
 3. V časti Formátovanie vybratého textu sa myškou presunieme do pravej časti okienka a klikneme na šípku, ktorá sa tu zobrazí.
  W-32-03-Styl_vybrateho_textu.png
   
 4. V ponuke vyberieme možnosť Upraviť štýl....
  W-32-04-Upravit.png
   
 5. V zobrazenom dialógovom okne pomocou Formát vyberieme možnosť Číslovanie.
  W-32-05-Format-Cislovanie.png
   
 6. Následne sa zobrazí dialógové okno Odrážky a číslovanie, v ktorom vykonáme potrebné nastavenia (pozri Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?):
  1. Vyberieme číslovanie, ktoré nám vyhovuje.
   W-32-06-Vyberieme_cislovanie.png
    
  2. Stlačíme tlačidlo Prispôsobiť....
   W-32-07-Prisposobit.png
    
  3. Okrem iných nastavení je dôležité nastaviť správne prepojenia medzi úrovňami číslovania a štýlmi nadpisov:
   • stlačíme tlačidlo Viac možností, ktoré zobrazí ďalšie tri riadky okna,

     
   • v rozbaľovacej ponuke Prepojiť úroveň na štýl nastavíme štýl nadpisu, ktorý sa má prepojiť na príslušnú úroveň číslovania (napr. v časti Úroveň nastavíme 1 a prepojíme ju na štýl Nadpis 1, pre úroveň 2 nastavíme štýl Nadpis 2, atď.)
    W-32-09-Prepojenie_1_urovne.png
    W-32-10-Prepojenie_2_urovne.png
    Pozn .: Ak je prepojenie nastavené, v dialógovom okne Vlastný číslovaný prehľad sa vedľa ukážky čísla objaví sivým písmom názov štýlu, na ktorý je táto úroveň prepojená. Rovnako sa tento názov bude zobrazovať aj v ukážke základnom okne Odrážky a číslovanie na karte Viacúrovňové .
     
  4. Vykonané zmeny potvrdíme stlačením tlačidla OK v okne Vlastný číslovaný prehľad.
   W-32-11-OK.png
    
 7. Potvrdíme nastavenia štýlu.
  W-32-12-OK_pre_styl.png
   
 8. Zmeny sa aplikujú na každý text, ktorý je formátovaný daným štýlom/štýlmi.
  W-32-13-Aplikovane_cislovanie.png

Pozn .: V prípade, že medzi viacúrovňovými číslovaniami nájdeme typ, ktorý už má nastavené prepojenie na štýly nadpisov, stačí ho len vybrať a nemusíme potrebné nastavenia robiť sami.

Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?

 1. Označíme text, na ktorom je použité viacúrovňové číslovanie, ktoré chceme upraviť.
  W-31-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-31-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png 
   
 3. Na karte Viacúrovňové číslovanie je označený typ použitého viacúrovňového číslovania.
  W-31-03-Prisposobit.png
 4. Stlačíme tlačidlo Prispôsobiť....
   
 5. V dialógovom okne Vlastný číslovaný prehľad vyberieme úroveň, ktorú chceme nastaviť.
  W-31-04-Uroven.png
  Pozn.: Vždy najskôr vyberieme úroveň, ktorú chceme meniť, až potom robíme nastavenia pre vybranú úroveň! Dajme pozor na to, aby sme sa nachádzali na správnej úrovni - môžeme si to overiť aj na ukážke, ktorá sa nachádza v pravej časti okna - natavená úroveň je zvýraznená tučným písmom.
  Po nastavení jednej úrovne nie je potrebné potvrdzovať OK a potom nastavovať ďalšiu – nastavíme všetky potrebné úrovne a až na konci potvrdíme OK.

   
 6. V rozbaľovacej ponuke Štýl číslovania vyberieme štýl číslovania alebo odrážok (ďalšie typy odrážok sa dajú nájsť v spodnej časti ponuky).
  W-31-05-Styl_cislovania.png
   
 7. Ak sme sa rozhodli pre niektorý z typov číslovania, je aktívna aj položka Číslovať od. Tu môžeme nastaviť, od akej hodnoty má začať číslovanie.
  W-31-06-Cislovat_od.png
   
 8. Pomocou tlačidla Písmo... môžeme v dialógovom okne Písmo nastaviť príslušný formát písma čísel alebo odrážok.
  W-31-07-Pismo.png
   
 9. Potvrdením v okne Vlastný číslovaný prehľad sa nastavené zmeny aplikujú na označený text.
  W-31-09-Pouzite_upravene_cislovanie.png

Pozn.: Takéto nastavenie je samozrejme možné urobiť aj pred použitím konkrétneho číslovania, teda najskôr vykonám potrebné nastavenia a potom použijem číslovanie.

Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie?

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť viacúrovňové číslovanie.
  W-30-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-30-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte Viacúrovňové číslovanie si z ponúknutých siedmych typov vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.
  W-30-03-Vyberieme_cislovanie.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-30-04-OK.png
   
 5. Na celý označený text sa nastaví prvá úroveň vybraného číslovania.
  W-30-05-Aplikovana_1_uroven.png
   
 6. Pre nastavenie ďalšej úrovne používame kláves Tab, pre vrátenie sa o úroveň späť kombináciu Shift+Tab:
  1. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať nižšiu (druhú) úroveň číslovania.
   W-30-06-Oznacime_2_uroven.png
    
  2. Stlačíme kláves Tab.
   W-30-07-Tab.png
    
  3. Na označený text sa aplikuje druhá úroveň nastaveného číslovania.
   W-30-08-Aplikovana_2_uroven.png
    
  4. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať ďalšiu (tretiu) úroveň číslovania.
   W-30-09-Oznacime_3_uroven.png
    
  5. Stlačíme kláves Tab.
   W-30-10-TAb.png
    
  6. Na označený text sa aplikuje tretia úroveň číslovania.
   W-30-11-Aplikovana_3_uroven.png

Pozn .: V prípade, že chceme na určitý text nastaviť vyššiu úroveň, postupujeme podobne:

 1. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať vyššiu úroveň číslovania.
 2. Stlačíme klávesovú kombináciu Shift+Tab.
 3. Na označený text sa aplikuje vyššia úroveň číslovania.

Na posun po úrovniach viacúrovňového číslovania môžeme používať aj ikony na paneli s nástrojmi Formátovanie.
W-30-12-Posun_ikonami.png

Ako zmeníme použité odrážky na vlastné?

V prípade, že nastavený štýl odrážok nevyhovuje našim potrebám, môžeme ho zmeniť.

 1. Označíme zoznam, v ktorom chceme zmeniť štýl odrážok.
  W-27-01-Oznacime_zoznam.png
   
 2. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-27-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte S odrážkami je modrým orámovaný vybraný štýl odrážok.
  W-27-03-Vybrane_odrazky.png
   
 4. Stlačíme tlačidlo Prispôsobiť....
  W-27-04-Prisposobit.png
   
 5. V zobrazenom dialógovom okne Vlastný zoznam s odrážkami vykonáme potrebné nastavenia:
  W-27-05-Vlastny_zoznam_s_odrazkami.png
   
  • pomocou tlačidla Znak vyberieme potrebnú odrážku (pozri Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?),
   W-27-11-Znak.png
    
  • pomocou tlačidla Písmo môžeme nastaviť veľkosť a farbu odrážky,
   W-27-12-Pismo.png
    
  • v časti Umiestnenie odrážky nastavíme zarážku, teda odstup odrážky od ľavého okraja strany (prednastavená hodnota je zvyčajne 0,63 cm),
   W-27-13-Umiestnenie_odrazky.png
    
  • v časti Umiestnenie textu nastavíme:
   • šírku tabulátora – teda začiatok prvého riadka textu za odrážkou,
    W-27-14-Umiestnenie_textu-Tabulator.png
     
   • zarážku – teda začiatok ostatných riadkov textu za odrážkou (v prípade, že ide o viacriadkový text),
    W-27-15-Umiestnenie_textu-Zarazka.png
     
    Pozn .: Ak sa hodnota v týchto políčkach rovná, všetky riadky textu za odrážkou budú začínať v rovnakej vzdialenosti od ľavého okraja.
    W-27-16-Umiestnenie_textu-Rovnake.png
     
  • nastavenia si skontrolujeme na ukážke,
   W-27-17-Ukazka.png
    
  • potvrdíme tlačidlom OK v okne Vlastný zoznam s odrážkami.
   W-27-18-OK.png

    
 6. Nastavený štýl odrážok sa aplikuje na označený zoznam.
  W-27-19-Aplikovane_odrazky.png
(05) ORÁMOVANIE A PODFARBENIE

Ako orámujeme stránku?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....

  Formát Orámovanie a podfarbenie...
   

 2. Na karte Orámovanie strany si vyberieme z preddefinovaných typov orámovania: jednoduché, tieňované, 3-D alebo vlastné.

  W-12-02-Karta-Oramovanie_strany.png
  W-12-03-Nastavenie.png
   

 3. V druhej časti karty vyberieme štýl, farbu a hrúbku čiary. Je tu však aj možnosť vybrať z ponúkaných efektov orámovania. W-12-04-Styl-Farba-Hrubka-Efekt.png
   
  • Ak sme si vybrali vlastný typ orámovania, v tretej časti karty zapneme/vypneme zobrazovanie jednotlivých čiar orámovania kliknutím na príslušné tlačidlo.
  • Určíme, ako sa má orámovanie použiť – na celý dokument, na príslušnú sekciu, na prvú stranu príslušnej sekcie alebo na všetky strany sekcie okrem prvej strany.
   W-12-06-Pouzit_na.png
    
  • Pomocou tlačidla Možnosti... môžeme ešte nastaviť vzdialenosť medzi textom a rámikom, príp. medzi rámikom a hranou strany. W-12-07-Moznosti.png
  • Na ukážke si skontrolujeme nastavené vlastnosti.
     W-12-08-Ukazka_Ok.png
    
  • Potvrdíme stlačením klávesu OK.

   W-12-09-Oramovana_strana.png

Ako orámujeme text?

 1. Označíme text, ktorý chceme orámovať.
  W-11-01-Oznacime.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....

  Formát Orámovanie a podfarbenie...
   

 3. Na karte Orámovanie si vyberieme z preddefinovaných typov orámovania: jednoduché, tieňované, 3-D alebo vlastné. W-11-03-Nastavenie.png
   
 4. V druhej časti karty vyberieme štýl, farbu a hrúbku čiary.
  W-11-04-Styl-Farba-Hrubka.png
   
  • Ak sme si vybrali vlastný typ orámovania, v tretej časti karty zapneme/vypneme zobrazovanie jednotlivých čiar orámovania kliknutím na príslušné tlačidlo.
   W-11-05-Zapnut-vypnut_ciary.png
    
 5. Určíme, ako sa má orámovanie použiť – na odsek alebo na text.
  Pozn.: Ak použijeme orámovanie na text, vytvorí sa rámik okolo jednotlivých riadkov. V prípade orámovania odseku sa orámuje celý odsek, ktorý je označený, príp. aj viac odsekov jediným orámovaním.
  W-11-06-Oramovanie_textu.png W-11-07-Oramovanie_odseku.png

   
 6. Pomocou tlačidla Možnosti... môžeme ešte nastaviť vnútorné okraje, teda vzdialenosť medzi textom a rámikom. W-11-08-Moznosti.png
   
 7. Na ukážke si skontrolujeme nastavené vlastnosti.
  W-11-09-Ukazka_Ok.png
   
 8. Potvrdíme stlačením klávesu OK.

  W-11-10-Oramovany_text.png

Ako podfarbíme bunky v tabuľke?

 1. Vyberieme bunky, ktoré chceme podfarbiť.
  W-34-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....
  W-34-02-Format-Oramovanie_a_podfarbenie.png
   
 3. Na karte Podfarbenie vyberieme požadovanú farbu.
  W-34-03-Vyberieme_farbu.png
   
 4. Môžeme nastaviť aj štýl vzorky v spodnej časti okna. (Treba však s nimi zaobchádzať s mierou, pretože najmä pri tlači nemusí vybraná vzorka pekne ukázať.)
  W-34-04-Vzorky.png
   
 5. Nastavíme, či sa má podfarbenie použiť na text, odsek, bunku alebo celú tabuľku.
  W-34-05-Na_text.png
  W-34-06-Na_odsek.png
  W-34-07-Na_bunku.png
  W-34-08-Na_tabulku.png
  V našom prípade vyberieme možnosť Bunka, pretože vybrané podfarbenie chceme použiť na označené bunky.
   
 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-34-09-OK.png
   
 7. Na označené bunky sa aplikuje vybrané podfarbenie.
  W-34-10-Podfarbene_bunky.png
   

Pozn .: Ak máme zobrazený panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, stačí ak po označení buniek, ktoré chceme podfarbiť vyberieme príslušnú farbu v rozbaľovacej ponuke Farba tieňovania na tomto paneli.
W-34-11-Farba_tienovania.png
W-34-12-Podfarbene_bunky.png

Ako podfarbíme časť textu?

 1. Označíme text, ktorý chceme podfarbiť.
  W-33-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....
  W-33-02-Format-Oramovanie_a_podfarbenie.png
   
 3. Na karte Podfarbenie vyberieme požadovanú farbu.
  W-33-03-Vyberieme_farbu.png
   
 4. Môžeme nastaviť aj štýl vzorky v spodnej časti okna. (Treba však s nimi zaobchádzať s mierou, pretože najmä pri tlači nemusí vybraná vzorka pekne ukázať.)
  W-33-04-Vzorky.png
   
 5. Nastavíme, či sa má podfarbenie použiť na text alebo odsek (pri podfarbení textu je podfarbená len časť, kde sa nachádza text, zatiaľ čo pri podfarbení odseku sa podfarbujú celé riadky bez ohľadu na to, koľko textu sa v nich nachádza).
  W-33-05-Na_text.png
  W-33-06-Na_odsek.png
   
 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-33-07-OK.png
   
 7. Označený text sa podfarbí vybranou farbou.
  W-33-08-Podfarbeny_text.png
(06) STĹPCE

Ako nastavíme viacstĺpcový text?

 1. Označíme text, ktorý chceme rozdeliť do viacerých stĺpcov.
  W-25-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Stĺpce....
  W-25-02-Format-Stlpce.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Stĺpce nastavíme počet stĺpcov, do ktorých chceme text rozdeliť (buď vyberieme z preddefinovaných možností alebo nastavíme počet v okienku Počet stĺpcov).
  W-25-03-Pocet_stlpcov.png
   
 4. V spodnej časti nastavíme šírku jednotlivých stĺpcov a medzier – môžu byť rovnaké pre všetky stĺpce, alebo (ak odznačíme zaškrtávacie políčko Rovnaká šírka stĺpcov) môžeme nastaviť šírku jednotlivých stĺpcov a medzier individuálne.
  W-25-04-Sirka_stlpcov.png
   
 5. Pre zobrazenie čiary medzi stĺpcami zaškrtneme políčko Čiara medzi stĺpcami.
  W-25-05-Ciara_medzi_stlpcami.png
   
 6. Nastavenia si skontrolujeme na ukážke.
  W-25-06-Ukazka.png
   
 7. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-25-07-OK.png
   
 8. Označený text sa rozdelí do stĺpcov podľa nastavení.
  W-25-08-Text_v_stlpcoch.png
   

Pozn .: Umiestnenie textu do viacerých stĺpcov je veľký zásah do dokumentu, preto sa časť textu, ktorá obsahuje viacero stĺpcov oddeľuje do osobitnej časti, tzv. sekcie. Zlom (prerušenie) sekcie môže nastaviť používateľ sám (pomocou príkazu Vložiť > Prerušenie...), ale textový editor sám automaticky tieto prerušenia vkladá pred a za označenú časť dokumentu.
W-25-09-Zlomy_sekcii.png

Pozn .: Ak chceme, aby sa text z niektorého stĺpca presunul do nasledujúceho, nerobíme to pomocou vkladania prázdnych riadkov, ale vložíme tzv. Zlom stĺpca pomocou príkazu Vložiť > Prerušenie... > Zlom stĺpca.

(07) ŠTÝLY

Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) po napísaní textu?

Používanie štýlov.

Na zabezpečenie jednotného vzhľadu dokumentu používame štýly. Výber a aplikovanie vhodného štýlu po napísaní textu (túto možnosť volíme väčšinou ak ide o kratšie texty):

 1. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať vybraný štýl.
  Označíme text, na ktorý chceme aplikovať štýl
   
   
 2. Vyberieme príslušný štýl kliknutím myšky v rozbaľovacej ponuke Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie alebo na pracovnej table Štýly a formátovanie.

  Vyberieme štýl z ponuky Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie
   
  ALEBO vyberieme štýl z ponuky pracovnej tably Štýly a formátovanie
   

 3. Vybraný štýl sa aplikuje na označený text.
  Aplikovaný štýl

Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) pred napísaním textu?

Používanie štýlov.

Na zabezpečenie jednotného vzhľadu dokumentu používame štýly. Výber a aplikovanie vhodného štýlu pred napísaním textu (túto možnosť volíme väčšinou ak ide o dlhšie texty a chceme využívať nadväznosť štýlov):

 1. Nastavíme kurzor na miesto, kde chceme aplikovať vybraný štýl. Nastavíme kurzor na miesto, kde chceme aplikovať štýl
   
 2. Vyberieme príslušný štýl kliknutím myšky v rozbaľovacej ponuke Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie alebo na pracovnej table Štýly a formátovanie.

  Vyberieme štýl z ponuky Štýl na paneli s nástrojmi Formátovanie
   

 3. Vybraný štýl sa aplikuje, tj. následne napísaný text bude formátovaný podľa príslušného štýlu.
  Aplikovaný štýl

Ako zabezpečíme, aby sa pri zmene nadpisu zmenili všetky nadpisy v texte do rovnakej podoby?

Tu je potrebné využiť zmenu štýlu nadpisu (NIE formátu písma či odseku!!!).

 1. Nastavíme sa do nadpisu, ktorého vlastnosti chceme zmeniť.
 2. Zapneme pracovnú tablu Štýly a formátovanie napríklad pomocou hlavnej ponuky Formát > Štýly a formátovanie....
 3. V časti Formátovanie vybratého textu sa myškou presunieme do pravej časti okienka s názvom štýlu použitého v texte, kde sa nachádza kurzor a klikneme na šípku, ktorá sa tu zobrazí.
 4. V ponuke vyberieme možnosť Upraviť štýl....
 5. V zobrazenom dialógovom okne nastavíme potrebné vlastnosti, a to:
  • buď v spodnej polovici okna, kde máme k dispozícii základné nastavenia podobne ako sú na paneli s nástrojmi Formátovanie,
  • alebo pomocou tlačidla Formát, kde vyberieme potrebnú možnosť, napríklad pre nastavenie formátu písma príkaz Písmo a pod. Následne sa zobrazí ďalšie dialógové okno, v ktorom sa nachádzajú všetky možnosti nastavenia daného formátu.
 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK vo všetkých otvorených oknách a zmeny sa aplikujú na každý text, ktorý je formátovaný daným štýlom.
(08) TABUĽKY

Ako nastavíme rovnako široké stĺpce v tabuľke, ktorá obsahuje stĺpce rôznych šírok?

W-18-00-Rozne_siroke_stlpce.png
 
 1. Označíme stĺpce, ktoré majú rôznu šírku.
  W-18-01-Oznacime_stlpce.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Prispôsobiť > Rovnomerné rozmiestnenie stĺpcov.
  W-18-02-Tabulka-Prisposobit-Rovnomerne_stlpce.png
   
 3. Na označené stĺpce sa nastaví priemerná šírka ich pôvodných hodnôt.
  W-18-03-Rovnaka_sirka.png
   

Pozn.: Ak máme zobrazený panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, môžeme použiť ikonu Rovnomerné rozmiestnenie stĺpcov.
W-18-04-Rovnomerne_na_paneli.png

Ako nastavíme zarovnávanie v tabuľke?

 1. Označíme bunky v tabuľke, v ktorých chceme nastaviť zarovnávanie (alebo celú tabuľku).
  W-35-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Tabuľka > Vlastnosti tabuľky....
  W-35-02-Tabulka-Vlastnosti_tabulky.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Vlastnosti tabuľky na karte Bunka nastavujeme zvislé zarovnanie.
  W-35-03-Zvisle_zarovnanie.png
   
 4. Pre vodorovné zarovnanie použijeme buď dialógové okno Formát odseku (zobrazíme ho pomocou príkazu z hlavnej ponuky Formát > Odsek...), kde nastavíme zarovnanie v hornej časti,
  W-35-04-Vodorovne_zarovnanie.png
   
  alebo ikony pre zarovnávanie na paneli s nástrojmi Formátovanie.
  W-35-05-Vodorovne_zarovnanie-na_paneli.png
   

Pozn .: Ak máme zobrazený panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, stačia dva kroky:

 1. Označíme bunky v tabuľke, v ktorých chceme nastaviť zarovnávanie (alebo celú tabuľku).
  W-35-06-Oznacime_bunky.png
   
 2. Na paneli s nástrojmi Tabuľky a orámovania v rozbaľovacej ponuke Zarovnanie klikneme na vybraný typ zarovnania.
  W-35-07-Zarovnat-na_stred.png
  W-35-08-Zarovnane.png

Ako vložíme do dokumentu jednoduchú tabuľku bez ďalších nastavení?

Ak má vytváraná tabuľka rozmery maximálne 5x4 bunky, môžeme na jej vytvorenie použiť ikonu Vložiť tabuľku na paneli s nástrojmi Štandardný:

 1. Nastavíme kurzor na miesto, kde chceme vložiť tabuľku.
  W-15-01-Kurzor.png
   
 2. Klikneme na ikonu Vložiť tabuľku na paneli s nástrojmi Štandardný.
  W-15-02-Ikona-Vlozit_tabulku.png
   
 3. Pohybom myšky označíme príslušný počet riadkov a stĺpcov.
  W-15-03-Oznacime_bunky.png
   
 4. Klikneme myškou v poslednej bunke označenej časti.
  W-15-04-Klikneme_do_bunky.png
   
 5. Na mieste kurzora sa objaví tabuľka s príslušným počtom riadkov a stĺpcov – jej rozmery budú prispôsobené dĺžke riadka, do ktorého je vložená.
  W-15-05-Vlozena_tabulka.png

Ako vložíme do dokumentu tabuľku?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde chceme tabuľku vložiť.
  W-14-01-Kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Vložiť > Tabuľka....
  W-14-02-Tabulka-Vlozit-Tabulka.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne Vložiť tabuľku špecifikujeme počet stĺpcov a riadkov, ktoré má tabuľka obsahovať.
  W-14-03-Velkost_tabulky.png
   
 4. Môžeme nastaviť aj ďalšie parametre, ako je napríklad pevná šírka stĺpca v prípade, že majú mať stĺpce vo vytváranej tabuľke určitú šírku, prípadne prispôsobenie tabuľky obsahu alebo oknu.
  W-14-04-Automaticke_prisposobovanie.png
   
 5. Potvrdíme tlačidlom OK.
  W-14-05-Ok.png
   
 6. Na mieste kurzora sa objaví tabuľka s príslušným počtom riadkov a stĺpcov (príp. ďalšími nastavenými vlastnosťami).
  W-14-06-Vlozena_tabulka.png

Ako vytvoríme z tabuľky obyčajný text?

 1. Označíme tabuľku, ktorú chceme zmeniť na text.
  W-17-01-Oznacime_tabulku.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Konvertovať > Tabuľku na text....
  W-17-02-Tabulka-Konvertovat-Tabulku_na_text.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Konvertovať tabuľku na text nastavíme oddeľovače textu, teda znaky, ktorými budú položky z tabuľky oddelené.
  W-17-03-Oddelovace_textu.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-17-04-Ok.png
   
 5. Označená tabuľka sa zmení na text.
  W-17-05-Text.png

Ako vytvoríme z textu tabuľku?

 1. Označíme text, ktorý chceme zmeniť na tabuľku.
  W-16-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Konvertovať > Text na tabuľku....
  W-16-02-Tabulka-Konvertovat-Text_na_tabulku.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Konvertovať text na tabuľku špecifikujeme počet riadkov a stĺpcov (príp. nastavíme automatické prispôsobovanie tabuľky).
  W-16-03-Velkost_tabulky.png
   
 4. Ak je to potrebné, zmeníme oddeľovače textu (textový editor sám rozpoznáva, akými znakmi sú jednotlivé položky oddelené a podľa toho vyberie príslušný oddeľovač, teda znak, ktorý rozdeľuje jednotlivé položky).
  W-16-04-Oddelovace_textu.png
   
 5. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-16-05-Ok.png
   
 6. Označený text sa zmení na tabuľku.
  W-16-06-Tabulka.png
(09) GRAFY

Ako vložíme do dokumentu graf bez tabuľky?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde sa má graf nachádzať.
  W-24-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Obrázok > Graf.
  W-24-02-Vlozit-Obrazok-Graf.png
   
 3. Na určené miesto sa vloží graf, ktorý bude obsahovať ilustračné údaje.
  W-24-03-Vlozeny_graf.png
   
 4. Na vloženie vlastných údajov musíme upraviť hodnoty na údajovom hárku.
  W-24-04-Upraveny_graf.png 

Ako vložíme do dokumentu graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky?

 1. Označíme tabuľku/časť tabuľky, ktorej údaje má graf obsahovať.
  Pozn.: Tabuľka by nemala obsahovať zlúčené či rozdelené bunky, inak bude potrebné upraviť údaje v údajovom hárku.
  W-23-01-Oznacime_tabulku.png

   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Obrázok > Graf.
  W-23-02-Vlozit-Obrazok-Graf.png
   
 3. Pod označenú tabuľku sa vloží graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky.
  W-23-03-Vlozeny_graf.png
(10) VKLADANIE

Ako vložíme do dokumentu obrázok?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde chceme obrázok vložiť.
  W-22-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Obrázok > Zo súboru....
  W-22-02-Vlozit-Obrazok-Zo_suboru.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne vyberieme potrebný obrázok a potvrdíme tlačidlom Otvoriť.
  W-22-03-Vlozit_obrazok.png
   
 4. Obrázok sa vloží do dokumentu na určené miesto.
  W-22-04-Vlozeny_obrazok.png
   
 5. Ak je potrebné ho naformátovať, použijeme kontextovú ponuku obrázka (klikneme pravým tlačidlom na obrázok) a vyberieme príkaz Formátovať obrázok....

  Zároveň máme k dispozícii aj panel s nástrojmi Obrázok, ktorý umožňuje jednoduchú úpravu obrázka.

  W-22-05-Formatovat_obrazok.png

Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde chceme znak vložiť.
  W-21-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Symbol....
  W-21-02-Vlozit-Symbol.png
   
 3. Ak ide o znak, ktorý sa vyskytuje v bežnom texte, nastavíme v rozbaľovacej ponuke Písmo prvú možnosť „(normálny text)“. V prípade, že ide o špecifický znak, ktorý sa nachádza v určitom type písma, nastavíme v tejto ponuke príslušný typ písma (napr. obrázkové symboly nájdeme v písma Webdings, Wingdings, Wingdings 2 alebo Wingdings 3).
  W-21-03-Pismo.png
   
 4. V ponuke symbolov označíme príslušný znak – klikneme naň.
  W-21-04-Symbol.png
   
  (Je možné, že sa bude nachádzať v zozname naposledy použitých symbolov – v tom prípade ho nemusíme prácne vyhľadávať.)
  W-21-05-Naposledy_pouzite.png
   
 5. Vložíme pomocou tlačidla Vložiť.
  W-21-06-Vlozit.png
   
 6. Okno zavrieme pomocou tlačidla Zavrieť.
  W-21-07-Zavriet.png
   
 7. Na miesto kurzora sa vloží vybraný symbol.
  W-21-08-Vlozeny_symbol.png

Ako zabezpečíme, aby text pokračoval na novej strane bez potreby zaplnenia predchádzajúcej?

Využijeme tzv. predčasné ukončenie strany.

 1. Nastavíme sa na miesto, odkiaľ má text pokračovať na nasledujúcej strane.
  W-26-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Prerušenie....
  W-26-02-Vlozit-Prerusenie.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Prerušenie vyberieme potrebný spôsob prerušenia:
  W-26-03-Typ_prerusenia.png
  • zlom strany , ak potrebujeme len prejsť na novú stranu, ale neprerušiť sekciu,
  • prerušenie sekcie s pokračovaním na ďalšej strane – prejdeme na novú stranu, ale zároveň aj do novej sekcie,
  • prerušenie sekcie s pokračovaním na párnej strane – prerušíme sekciu a pokračovať budeme na párnej strane,
  • prerušenie sekcie s pokračovaním na nepárnej strane – prerušíme sekciu a pokračovať budeme na nepárnej strane.
    
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-26-04-OK.png
   
 5. Pri zapnutí zobrazenia netlačiteľných znakov sa prerušenie sekcie zobrazuje čiarou s príslušným názvom prerušenia.
  W-26-05-Zlom_strany.png

Pozn .: Na prechod na novú stranu v prípade, že ešte nie sme na konci predchádzajúcej NIKDY nepoužívame vkladanie prázdnych riadkov!!!