Nedeľa, 8 december 2019, 13:58
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Tabuľkový kalkulátor
(1) NASTAVENIE ZOŠITA

Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

 1. Na príslušnom hárku vyberieme z hlavnej ponuky príkaz Zobraziť > Hlavička a päta....
  E-22-01-Zobrazit-Hlavicka_a_pata.png
   
 2. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie strany, kde sa automaticky nastaví karta Hlavička alebo päta.
  E-22-02-Hlavicka_alebo_pata.png
   
 3. Tu máme možnosť vybrať z preddefinovaných textov do hlavičky alebo päty dokumentu,
  E-22-03-Preddefinovana_hlavicka.png
   
  ale pravdepodobne budeme chcieť vytvoriť vlastný text, preto stlačíme tlačidlo Vlastná hlavička... resp. Vlastná päta... – keďže nastavenie je rovnaké, stačí, keď si ukážeme ako nastaviť hlavičku a každý už potom nastavenie päty iste zvládne.
  E-22-04-Vlastna_hlavicka.png
   
 4. Zobrazí sa dialógové okno Hlavička (príp. Päta), ktoré pozostáva z ovládacích tlačidiel a troch častí samotného textu. Každá časť je zarovnaná v príslušnom smere.
  E-22-05-Hlavicka.png
   
 5. Dopíšeme text, ktorý chceme doplniť do hlavičky. Text v jednotlivých častiach môže obsahovať aj viac riadkov a môžeme ho naformátovať pomocou tlačidla Formát písma.
  Môžeme použiť aj ikony, ktoré slúžia najmä na vkladanie automatického textu:
  E-22-08-Popis_tlacidiel.png
   
 6. Potvrdíme OK.
  E-22-06-Potvrdime_OK.png
   
 7. Potvrdíme OK aj v okne Nastavenie strany.
  E-22-07-Potvrdime_OK-Nastavenie_strany.png
   
 8. Na príslušný hárok sa vloží nastavená hlavička.
  E-22-08-Nastavena_hlavicka_a_pata.png

Ako nastavíme okraje strany?

 1. Nastavíme sa na príslušný hárok a z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-20-01-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne sa prepneme na záložku Okraje.
  E-20-02-Okraje.png
   
 3. Nastavíme horný, dolný, pravý a ľavý okraj (buď pomocou šípočiek v pravej časti každého políčka alebo môžeme potrebnú hodnotu priamo vpísať).
  E-20-03-Nastavit_okraje.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-20-04-Potvrdime_OK.png
   
 5. Nastavené okraje si môžeme prezrieť na ukážke.
  E-20-05-Ukazka.png

Ako otočíme papier po šírke?

 1. Nastavíme sa na príslušný hárok a z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-25-01-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne na záložke Strana v časti orientácia klikneme na možnosť Na šírku.
  E-25-02-Na_sirku.png
   
 3. Potvrdíme OK.
  E-25-03-OK.png
   
 4. Nastavenú orientáciu papiera si môžeme prezrieť na ukážke.
  E-25-04-Ukazka.png

Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

 1. Dvakrát klikneme do uška príslušného hárka.

  Dvakrát klikneme do uška hárka
   

 2. Vpíšeme požadovaný text.

  Vložíme nový názov hárka
   

 3. Potvrdíme stlačením klávesu Enter.

  Premenovaný hárok

Ako premiestnime hárok?

 1. Uchopíme uško hárka, ktorý chceme presunúť.

  Uchopíme uško hárka
   

 2. Potiahneme ho na miesto, kde ho chceme vložiť (sledujeme indikátor v podobe čiernej šípky).

  Premiestnime na nové umiestnenie
   

 3. Pustíme na novom umiestnení.

  Pustíme na novom umiestnení

Ako pridáme nový hárok?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Pracovný hárok.

  Vložiť Pracovný hárok
   

 2. Nový hárok sa vloží PRED hárok, z ktorého sme vyvolali príkaz Vložiť > Pracovný hárok.

  Nový hárok sa vloží do zošita

Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-32-01-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. Prepneme sa na kartu Hárok.
  E-32-02-Harok.png
   
 3. V časti Tlačiť názvy klikneme do políčka Hore opakovať riadky.
  E-32-03-Hore_opakovat_riadky.png
   
 4. Myškou vyznačíme na hárku riadky, ktoré chceme, aby sa opakovali v hornej časti každej strany – v našom prípade riadky 1 a 2.
  E-32-04-Myskou_oznacit.png
   
 5. Adresa riadka/riadkov sa doplní do príslušného okienka. Potvrdíme OK.
  E-32-05-Potvrdime_OK.png
   
 6. Na ukážke môžeme vidieť, že naozaj na každej strane sa náchadza riadok s hlavičkou.
  E-32-06-Ukazka.png

Pozn.: Podobným spôsobom je možné nastaviť aj opakovanie stĺpca v ľavej časti jednotlivých strán ak ide o dokument, v ktorom je tabuľka veľmi široká a pri tlači chceme, aby sa prvý stĺpec zobrazoval na každej strane.

Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Tu je potrebné využiť tzv. ukotvenie priečok.

 1. Nastavíme sa do prvého stĺpca v riadku POD riadkom s hlavičkou tabuľky.
  E-23-01-Nastavime_sa_pod_hlavicku.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Okno > Ukotviť priečky.
  E-23-02-Okno-Ukotvit_priecky.png
   
 3. Čiara nad označenou bunkou indikuje ukotvenie – časť nad ňou sa nebude hýbať ani pri rolovaní.
  E-23-03-Ukotvene_priecky.png
   

Pozn.: Pre zrušenie ukotvenia použijeme príkaz z hlavnej ponuky Okno > Zrušiť priečky.
E-23-04-Okno-Zrusit_priecky.png

Ako zabezpečíme, aby v širokej tabuľke bolo stále vidieť prvý stĺpec (napr. s menom)?

Tu je potrebné využiť tzv. ukotvenie priečok.

 1. Nastavíme sa do druhého stĺpca, teda vedľa stĺpca, ktorý sa má zobrazovať stále.
  E-24-01-Nastavime_sa_do_stlpca.png
  Pozn.: Je vhodné vybrať si bunku, ktorá sa nachádza POD hlavičkou tabuľky, čím si zabezpečíme, že aj hlavička tabuľky bude stále viditeľná.
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Okno > Ukotviť priečky.
  E-24-02-Okno-Ukotvit_priecky.png
   
 3. Čiara vľavo do označenej bunky indikuje ukotvenie – časť vľavo od bunky sa nebude hýbať ani pri rolovaní.
  E-24-03-Ukotvene_priecky.png
   

Pozn.: Pre zrušenie ukotvenia použijeme príkaz z hlavnej ponuky Okno > Zrušiť priečky.
E-24-04-Okno-Zrusit_priecky.png

Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

E-21-01-Jeden_stlpec_na_druhej_strane.png

Takýto problém vyriešime buď úpravou šírky stĺpcov (príp. aj veľkosti písma), ale jednoduchšie je využiť automatické zmenšenie strany presne na jeden hárok papiera:

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-21-02-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. Na karte Strana v časti Mierka vyberieme možnosť Napasovať na: 1 Strán zvislo: 1 (v prípade dlhšieho dokumentu počty strán upravíme podľa potrieb).
  E-21-03-Napasovat_na.png
   
 3. Potvrdíme OK.
  E-21-04-Potvrdime_OK.png
   
 4. Veľkosť hárka sa upraví tak, aby sa zmestila na príslušný počet strán, čo môžeme skontrolovať na ukážke.
  E-21-05-Ukazka.png
(2) RIADKY A STĹPCE

Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Ručné upravovanie šírky stĺpcov:

 1. Označíme stĺpce, ktorých šírku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé stĺpce, teda označujeme v záhlaví stĺpcov.
  E-36-01-Oznacime_stlpce.png
   
 2. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec ktoréhokoľvek z označených stĺpcov (na jeho pravú stranu). Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-36-02-Nadideme_myskou.png
   
 3. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú šírku.
  E-36-03-Nastavime_sirku.png
   
 4. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Šírka stĺpcov sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-36-04-Nastavena_sirka.png
   

Automatické upravovanie šírky stĺpcov:

 1. Označíme stĺpce, ktorých šírku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé stĺpce, teda označujeme v záhlaví stĺpcov.
  E-36-11-Oznacime_stlpce.png
   
 2. Myškou nadídeme do záhlavia ktoréhokoľvek z označených stĺpcov. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Šírka stĺpca....
  E-36-12-Sirka_stlpca.png
    
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-36-13-Nastavime_sirku.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-36-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Šírka označených stĺpcov sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-36-15-Nastavena_sirka.png

Pozn.: Štandardná šírka stĺpca je 8,43.

Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Ručné upravovanie výšky riadkov:

 1. Označíme riadky, ktorých výšku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé riadky, teda označujeme v záhlaví riadkov.
  E-37-01-Oznacime_riadky.png
 2. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec ktoréhokoľvek z označených riadkov (na jeho dolnú stranu). Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-37-02-Nadideme_myskou.png
   
 3. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú výšku.
  E-37-03-Nastavime_vysku.png
   
 4. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Výška riadkov sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-37-04-Nastavena_vyska.png
   

Automatické upravovanie výšky riadkov:

 1. Označíme riadky, ktorých výšku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé riadky, teda označujeme v záhlaví riadkov.
  E-37-11-Oznacime_riadky.png
   
 2. Myškou nadídeme do záhlavia ktoréhokoľvek z označených riadkov. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Výška riadka....
  E-37-12-Vyska_riadka.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-37-13-Nastavime_vysku.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-37-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Výška riadkov sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-37-15-Nastavena_vyska.png

Pozn.: Štandardná výška riadka je 12,75.

Ako upravíme šírku stĺpca?

Ručné upravovanie šírky stĺpca:

 1. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec stĺpca (na jeho pravú stranu), ktorého šírku chceme zmeniť. Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-34-01-Dvojsmerna_sipka.png
   
 2. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú šírku.
  E-34-02-Nastavime_sirku.png
   
 3. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Šírka stĺpca sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-34-03-Nastavena_sirka.png
   

Automatické upravovanie šírky stĺpca:

 1. Myškou nadídeme do záhlavia stĺpca, ktorého šírku chceme upraviť.
  E-34-11-Myskou_do_zahlavia.png
   
 2. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Šírka stĺpca....
  E-34-12-Sirka_stlpca.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-34-13-Nastavime_sirku.png
    
 4. Potvrdíme OK.
  E-34-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Šírka stĺpca sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-34-15-Nastavena_sirka.png

Pozn.: Štandardná šírka stĺpca je 8,43.

Ako upravíme výšku riadka?

Ručné upravovanie výšky riadka:

 1. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec riadka (na jeho dolnú stranu), ktorého výšku chceme zmeniť. Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-35-01-Dvojsmerna_sipka.png
   
 2. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú výšku.
  E-35-02-Nastavime_vysku.png
   
 3. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Výška riadka sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-35-03-Nastavena_vyska.png
   

Automatické upravovanie výšky riadka:

 1. Myškou nadídeme do záhlavia riadka, ktorého výšku chceme upraviť.
  E-35-11-Myskou_do_zahlavia.png
   
 2. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Výška riadka....
  E-35-12-Vyska_riadka.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-35-13-Nastavime_vysku.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-35-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Výška riadka sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-35-15-Nastavena_vyska.png

Pozn.: Štandardná výška riadka je 12,75.

(3) PRÁCA S VÝBEROM

Ako označíme bunky, ktoré nie sú pri sebe?

 1. Označíme prvú bunku výberu.
  E-38-01-Oznacime_1_bunku.png
   
 2. Stlačíme kláves Ctrl a pomocou myšky označujeme ďalšie bunky výberu pričom stále držíme kláves Ctrl stlačený.
  E-38-02-Ctrl_a_ostatne_bunky.png
 3. Pustíme kláves Ctrl.

Pozn.: Tomuto spôsobu označovania hovoríme nesúvislý výber. Je samozrejme možné označovať aj súvislé oblasti buniek (nemusíme označovať každú bunku zvlášť), a to stlačením a ťahaním myšky na koniec súvislej časti výberu.

Ako presunieme hodnotu/text z bunky do bunky?

 1. Označíme bunku, ktorej hodnotu chceme presunúť do inej bunky.
  E-39-01-Oznacime_bunku.png
   
 2. Nadídeme myškou na okraj označenej bunky, kde sa kurzor zmení na štvorsmernú šípku.
  E-39-02-Stvorsmerna_sipka.png
   
 3. Uchopíme bunku a potiahneme ju smerom k novému umiestneniu.
  E-39-03-Na_nove_umiestnenie.png
   
 4. Na novom umiestnení pustíme.
  E-39-04-Pustime_na_novom_umiestneni.png

Pozn.: Rovnaký postup je možné využívať aj pri viacerých bunkách (tzv. oblasti buniek).

Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

 1. Označíme príslušné riadky/stĺpce.

  Označíme príslušné riadky
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označených riadkoch/stĺpcoch) vyberieme príkaz Skryť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme Skryť
   

 3. Ukryté riadky/stĺpce zostanú indikované hrubšou čiarou v mieste, kde sa predtým nachádzali.

  Hrubá čiara indikuje skryté stĺpce

Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

 1. Označíme riadok/stĺpec, ktorý sa nachádza ZA miestom, kde chceme vložiť nový riadok/stĺpec.

  Označíme stĺpec
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označenom riadku/stĺpci) vyberieme príkaz Vložiť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Vložiť
   

 3. Pred označený riadok/stĺpec sa vloží nový prázdny riadok/stĺpec.

  Nový stĺpec sa vloží PRED označený

Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

 1. Označíme príslušný počet riadkov/stĺpcov, ktoré sa nachádzajú ZA miestom, kde chceme vložiť nové riadky/stĺpce.

  Označíme príslušný počet stĺpcov
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označených riadkoch/stĺpcoch) vyberieme príkaz Vložiť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Vložiť
   

 3. Pred označené riadky/stĺpce sa vloží príslušný počet nových prázdnych riadkov/stĺpcov.

  Nové stĺpce sa vložia PRED označené

Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

 1. Označíme riadky/stĺpce, ktoré sú pred a za skrytými riadkami/stĺpcami.

  Označíme riadky PRED a ZA skrytými riadkami
   

 2. Z kontextovej ponuky (stlačíme pravé tlačidlo myši na označených riadkoch/stĺpcoch) vyberieme príkaz Odkryť.

  Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Odkryť
   

 3. Riadky/stĺpce sa opäť zobrazia.

  Zobrazené riadky

(4) FORMÁT BUNIEK

Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť zobrazovanie symbolu meny.
  E-27-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-27-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo vyberieme formát Mena.
  E-27-03-Mena.png
   
 4. V rozbaľovacej ponuke Symbol vyberieme požadovaný symbol meny – v našom prípade Sk.
  E-27-04-Symbol_meny.png
   
 5. V okienku Desatinné miesta nastavíme potrebný počet desatinných miest.
  E-27-05-Desatinne_miesta.png
   
 6. Potvrdíme OK.
  E-27-06-OK.png
   
 7. V označenej bunke/bunkách sa hodnoty zobrazia s príslušným znakom meny a nastaveným počtom desatinných miest.
  E-27-07-Formatovane_bunky.png
   
   

  

Ak chceme z buniek symbol meny odstrániť, urobíme to prepnutím formátu bunky na Všeobecné alebo Číslo:

 1. Označíme bunky.
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
 3. V zobrazenom dialógovom okne na karte Číslo vyberieme formát Všeobecné (hodnoty sa budú zobrazovať tak, ako boli zapísané) alebo formát Číslo, v ktorom môžeme nastaviť aj počet zobrazovaných desatinných miest.
  E-27-08-Vseobecne.png
 4. Potvrdíme OK.
   
 5. V bunkách sa zobrazia hodnoty bez symbolu meny.
  E-27-09-Zruseny_format_meny.png

Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Ak chceme, aby sa hodnoty, ktoré spĺňajú určité kritériá, zobrazovali inou farbou ako zvyšok tabuľky, nastavíme tzv. podmienené formátovanie:

 1. Označíme VŠETKY bunky tabuľky, v ktorých budeme kontrolovať splnenie kritérií.
  E-19-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme Formát > Podmienené formátovanie....
  E-19-02-Format-Podmienene_formatovanie.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne nastavíme kritérium, ktoré musia bunky spĺňať.
  E-19-03-Nastavime_kriterium.png
   
 4. Nastavíme formát, ktorý sa aplikuje na bunky, ktoré spĺňajú zadané kritérium.
  E-19-04-Nastavime_format.png
    
 5. Môžeme pridať ďalšie podmienky pomocou tlačidla Pridať.
  E-19-05-Pridat.png
   
 6. Potvrdíme OK.
  E-19-06-Potvrdime_OK.png
   
 7. Na celú tabuľku sa aplikuje nastavené podmienené formátovanie – skontrolujú sa všetky bunky a ak spĺňajú niektorú z podmienok, aplikuje sa na ne príslušný formát.
  E-19-07-Aplikovany_podmieneny_format.png
   
   

Pozn.: Pre zrušenie podmieneného formátu

 1. označíme príslušné bunky,
  E-19-11-Oznacime_bunky.png
   
 2. pomocou príkazu Formát > Podmienené formátovanie... zobrazíme dialógové okno,
  E-19-12-Format-Podmienene_formatovanie.png
   
 3. v ktorom pomocou tlačidla Odstrániť... odstránime jednotlivé podmienky,
  E-19-13-Odstranit.png
   
 4. potvrdíme OK,
  E-19-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. z označených buniek sa odstráni podmienené formátovanie.
  E-19-15-Odstraneny_format.png

Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Formát buniek.

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť číselný formát.

  Označíme bunky
   

 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....

  Formát Bunky...
   

 3. Na karte Číslo vyberieme zo zoznamu kategóriu Číslo.

  Nastavíme číselný formát
   

 4. Nastavíme príslušný počet desatinných miest.

  Nastavíme počet desatinných miest
   

 5. Potvrdíme OK.

  Potvrdíme OK
   

 6. Formát buniek sa zmení na číslo (teda nebudú zobrazovať čísla formou dátumu).

  Hodnoty sa budú zobrazovať formou čísel

Ako otočíme v tabuľke text?

Formát bunky.

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme otočiť text.

  Označíme bunky
   

 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....

  Formát Bunky...
   

 3. Na karte Zarovnanie nastavíme orientáciu textu posunutím smeru textu v príslušnom smere alebo udaním otočenia v stupňoch.

  Na karte Zarovnanie nastavíme otočenie
   

 4. Potvrdíme OK.

  Potvrdíme OK
   

 5. Hodnoty v bunkách sa otočia v príslušnom smere.

  Hodnoty v označených bunkách sa otočia v príslušnom smere

Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť zobrazovanie menšieho počtu desatinných miest.
  E-29-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-29-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo je nastavený príslušný formát (ak nie, nastavíme ho) – v našom prípade Číslo, ale rovnaký postup je možné aplikovať aj na formáty Mena, Účtovnícke, Percentá a Vedecké.
  E-29-03-Cislo.png
   
 4. V okienku Desatinné miesta nastavíme potrebný počet desatinných miest.
  E-29-04-Desatinne_miesta.png
   
 5. Potvrdíme OK.
  E-29-05-OK.png
   
 6. V označenej bunke/bunkách sa čísla zobrazia s príslušným počtom desatinných miest.
  E-29-06-Bez_desatinnych_miest.png

Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

 1. Nastavíme sa na bunku.
  E-33-01-Nastavime_sa_na_bunku.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-33-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Zarovnanie označíme zaškrtávacie políčko Zalomiť text.
  E-33-03-Zalomit_text.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-33-04-Potvrdime_OK.png
   
 5. Dlhší text v bunke sa rozdelí do viacerých riadkov.
  E-33-05-Zalomeny_text.png

Pozn.: Zrušenie zalomenia textu v bunke sa robí rovnakým spôsobom tak, že zaškrtávacie políčko Zalomiť text odznačíme.

Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

 1. Označíme bunky nad tabuľkou, v ktorých sa má nachádzať nadpis.
  E-40-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Stlačíme ikonu Zlúčiť a centrovať na paneli s nástrojmi Formátovanie.
  E-40-02-Zlucit_a_centrovat.png
   
 3. Označené bunky sa zlúčia a text v nich bude zarovnaný na stred.
  E-40-03-Zlucene.png

Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť zobrazovanie čísel s určitým počtom desatinných miest.
  E-26-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-26-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo vyberieme príslušný formát – v našom prípade Číslo, ale rovnaký postup je možné aplikovať aj na formáty Mena, Účtovnícke, Percentá a Vedecké.
  E-26-03-Cislo.png
   
 4. V okienku Desatinné miesta nastavíme potrebný počet desatinných miest.
  E-26-04-Desatinne_miesta.png
   
 5. Potvrdíme OK.
  E-26-05-OK.png
   
 6. V označenej bunke/bunkách sa čísla zobrazia s príslušným počtom desatinných miest.
  E-26-06-S_2_desatinnymi_miestami.png

Čo je adresa bunky?

Je presne udaná pozícia bunky, zložená z názvu stĺpca a čísla riadka, v priesečníku ktorých sa príslušná bunka nachádza.

Zistíme ju:

 • podľa vysvieteného stĺpca a riadka,
  Vysvietený stĺpec a riadok udávajú adresu bunky
   
 • v ľavej časti vzorcového panela.
  Adresa bunky vo vzorcovom paneli

Kde sa zapína oddeľovač tisícov?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť oddeľovanie tisícov.
  E-28-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-28-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo musíme mať označený formát Číslo – ak to tak nie je, nastavíme ho.
  E-28-03-Cislo.png
   
 4. Označíme zaškrtávacie políčko Použiť oddeľovač tisícov ().
  E-28-04-Pouzit_oddelovac_tisicov.png
   
 5. Potvrdíme OK.
  E-28-05-OK.png
   
 6. V označenej bunke/bunkách sa hodnoty vyššie ako 999 zobrazia s medzerou medzi tisícmi a stovkami.
  E-28-06-Pouzity_oddelovac_tisicov.png