Nedeľa, 19 január 2020, 05:03
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: E-mailový klient
(1) NASTAVENIE

Ako dokážeme triediť správy prichádzajúce od určitých odosielateľov do samostatných priečinkov?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Nástroje > Pravidlá a upozornenia....

  O-03-01-Nastroje-Pravidla_a_upozornenia.png 
   

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia na karte Pravidlá e-mailu stlačíme tlačidlo Nové pravidlo....

  O-03-02-Nove_pravidlo.png
   

 3. V dialógovom okne Sprievodca pravidlami musíme mať označenú možnosť Vytvoriť pravidlo pomocou šablóny.
   
 4. V prvom kroku Výber šablóny vyberieme prvú možnosť Premiestniť správy od určitého odosielateľa do určeného priečinka.

  O-03-03-Podla_sablony.png
   

 5. V druhom kroku Upravte popis pravidla klikneme na prvú podčiarknutú položku ľudia alebo distribučný zoznam.

  O-03-04-Ludia_alebo_distribucny_zoznam.png
   

 6. V otvorenom dialógovom okne vyberieme meno odosielateľa zo zoznamu a stlačíme OK.
  Pozn.: Ak chceme označiť viacero kontaktov, podržíme stlačený kláves Ctrl a označíme príslušných odosielateľov myškou. Môžeme však použiť aj predtým vytvorený distribučný zoznam (zoznam viacerých kontaktov), pri ňom však musíme následne potvrdiť použitie kontaktov zo zoznamu.

  O-03-05-OK.png


  O-03-06-Potvrdenie_zoznamu.png
   

 7. Označení odosielatelia sa objavia v popise pravidla.

  O-03-07-Vybrane_kontakty_v_popise.png
   

 8. Následne klikneme na druhú podčiarknutú položku názov priečinka.

  O-03-08-Nazov_priecinka.png
   

 9. V otvorenom dialógovom okne vyberieme potrebný priečinok a stlačíme OK.
  Pozn.: Ak je to potrebné, môžeme vytvoriť aj nový priečinok pomocou tlačidla Nový....

  O-03-09-Novy.png  O-03-10-Vybrat_priecinok.png
   

 10. Názov označeného priečinka sa zobrazí v popise pravidla.

  O-03-11-Dalej.png

 11. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 12. Na nasledujúcej obrazovke v kroku jeden nastavíme podmienky, ktoré určia, ktoré správy sa majú kontrolovať – ak chceme triediť správy podľa odosielateľov, ponecháme nastavené hodnoty.

  O-03-12-Podmienky.png

 13. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 14. Na nasledujúcej obrazovke v prvom kroku určíme, čo presne sa má so správami urobiť – ak ich chceme len presunúť do priečinka, ponecháme nastavené hodnoty.

  O-03-13-Co_urobit.png

 15. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 16. Na nasledujúcej obrazovke v prvom kroku môžeme vybrať výnimky pre pravidlo – pre základné nastavenie ponecháme nastavené hodnoty.

  O-03-14-Vynimky.png

 17. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 18. Na poslednej obrazovke dokončíme nastavenie pravidla:

  O-03-15-Nazov_pravidla.png

  • zadáme názov pre pravidlo, napr. Triedenie KI,
  • môžeme nastaviť spustenie pravidla aj pre už predtým prijaté správy – označíme Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta,
  • označíme Zapnúť toto pravidlo.
    
 19. Stále máme k dispozícii možnosť upraviť pravidlo - zmeniť odosielateľov alebo určený priečinok.
   
 20. Stlačíme tlačidlo Dokončiť.
  Vytvorené pravidlo sa objaví v zozname pravidiel a upozornení. Skontrolujeme, či je označené a potvrdíme OK.

  O-03-16-OK.png

Ako napojíme Outlook na naše UKF konto?

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > E-mailové kontá....
  O-01-01-Nastroje-E-mailove_konta.png

   
 2. V prvom okne sprievodcu vyberieme možnosť Pridať nové emailové konto a stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-01-02-Pridat_nove_%20e-mailove_konto.png

   
 3. V druhom okne sprievodcu vyberieme z ponúkaných serverov POP3 a stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-01-03-POP3.png

   
 4. V treťom okne sprievodcu nastavíme nasledovné údaje:
 • Vaše meno: >>> je meno, ktoré sa bude zobrazovať pri odosielaní pošty z vášho konta, teda napr. Ing. Anna Mrkvičková,
 • E-mailová adresa: >>> je adresa vašej schránky, teda napr. amrkvickova@ukf.sk,
 • Meno používateľa: >>> sa automaticky doplní z vašej mailovej adresy, teda napr. amrkvickova,
 • Heslo: >>> je heslo, ktoré ste dostali na prístup do vašej mailovej schránky, je rovnaké ako heslo do ostatných systémov na univerzite,
 • Zapamätať si heslo – ak počítač používa len jedna osoba a nikto iný nemá prístup k jednotlivým programom, je vhodné nechať toto políčko zaškrtnuté – nebude potrebné zadávať heslo pre prijímanie a odosielanie pošty,
 • Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom (SPA) – ponecháme neoznačené,
 • Server prichádzajúcej pošty (POP3): >>> je server, z ktorého sa bude pošta sťahovať do vášho počítača – tu zadáme: posta.ukf.sk,
 • Server odosielanej pošty (SMTP): >>> je server, pomocou ktorého sa bude pošta odosielať z vášho počítača – tu opäť zadáme: posta.ukf.sk.
  Nastavenie konta
 • Stlačíme tlačidlo Ďalšie nastavenia....
   
V dialógovom okne sa prepneme na záložku Server odosielanej pošty, označíme políčko Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a vyplníme prihlasovacie údaje ako v predchádzajúcom okne. Môžeme označiť políčko Zapamätať heslo, aby sme neboli opakovane vyzývaní na jeho vloženie.
Nastavenie konta - Server odosielanej pošty
Prepneme sa na záložku Spresnenie, kde vypíšeme polia nasledovne:
Nastavenie konta - Spresnenie
 • Server prichádzajúcej pošty (POP3): 995
 • Server odosielanej pošty (SMTP): 465
 • pre obidve možnosti označíme vyžadovanie šifrovaného pripojenia
   
Potvrdíme tlačidlom OK, čím sa vrátime do okna E-mailové kontá. Stlačíme tlačidlo Ďalej.
Ďalej

  V poslednom okne sprievodcu len potvrdíme dokončenie nastavovania konta pomocou tlačidla Dokončiť.
O-01-05-Dokoncit.png

Upozornenie:

Pri používaní MS Outlooku sa pri prijímaní pošty stiahnu správy, ktoré prišli do vašej mailovej schránky, do vášho lokálneho počítača. Znamená to, že ich máte k dispozícii len vo vašom počítači, preto na inom počítači sa k týmto správam nedostanete!!!

Ako nastavíme automatické podpisovanie správ?

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > Možnosti....
  O-19-01-Nastroje-Moznosti.png
   
 2. Na karte Formát pošty stlačíme tlačidlo Podpisy....
  O-19-02-Format_posty.png

  O-19-03-Podpisy.png
   
 3. V dialógovom okne Vytvorenie podpisu stlačíme tlačidlo Nový....
  O-19-04-Novy.png
   
 4. V otvorenom okne zadáme názov podpisu a stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-19-05-Nazov_podpisu.png
   
 5. Následne vytvoríme podpis, pričom máme k dispozícii aj možnosti formátovania pomocou tlačidiel Písmo...Odsek....
  O-19-06-Nastavenie_podpisu.png
 6. Potvrdíme Dokončiť.
   
 7. V dialógovom okne Vytvorenie podpisu sa zobrazí ukážka práve vytvoreného podpisu. Ak ho chceme zmeniť, stlačíme tlačidlo Upraviť... a vykonáme potrebné zmeny.
  O-19-07-Dokonceny_podpis.png
 8. Potvrdíme OK.
   
 9. Vytvorený podpis vyberieme v zozname a potvrdíme OK.
  O-19-08-Vybrany_podpis.png

Pozn.: Je možné mať nastavených aj viacero podpisov a pre príslušné správy vyberať potrebný typ.

Ako nastavíme, aby sa v prípade našej neprítomnosti posielala na doručené správy automaticky odpoveď?

V tomto prípade musíme vytvoriť šablónu správy, ktorá sa bude odosielať automaticky v prípade neprítomnosti.

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > Možnosti....
  O-20-01-Nastroje-Moznosti.png
   
 2. Na karte Formát pošty v časti Formát správy NESMIE byť začiarknuté políčko Na úpravy poštových správ používať program Microsoft Office Word 2003. Vstavaný e-mailový editor programu Outlook musí byť použitý ako predvolený e-mailový editor.
   
 3. Ako predvolený formát správ nastavíme Obyčajný text.
  O-20-02-Format_posty.png
 4. Potvrdíme OK.
   
 5. Na paneli s nástrojmi vyberieme príkaz Nové (Nová poštová správa).
  O-20-03-Nove.png
   
 6. V okne správy v ponuke Formát skontrolujeme, či je označená položka Obyčajný text.
  O-20-04-Obycajny_text.png
   
  (Ak nie, označíme ju. Pri zobrazení upozornenia, že odstraňujeme celé aktuálne formátovanie, klikneme na tlačidlo Áno.)
  O-20-05-Odstranit_formatovanie.png
   
 7. Do tela správy vpíšeme text, ktorý sa má odosielať ako automatická odpoveď.
  O-20-06-Sprava.png
 8. V okne správy v hlavnej ponuke vyberieme príkaz Súbor > Uložiť ako....
  O-20-07-Subor-Ulozit_ako.png
   
 9. V dialógovom okne Uložiť ako v zozname Uložiť vo formáte vyberieme položku Šablóna programu Outlook.
  O-20-08-Sablona.png 
 10. V poli Názov súboru zadáme názov šablóny odpovede a potom klikneme na tlačidlo Uložiť. Následne môžeme správu zavrieť, ale bez uloženia, pretože už sme si ju uložili ako šablónu.

Teraz musíme vytvoriť pravidlo pre správy, ktoré majú dostať túto automatickú odpoveď.

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > Pravidlá a upozornenia.
  O-20-11-Nastroje-Pravidla_a_upozornenia.png
   
 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia klikneme na tlačidlo Nové pravidlo.
  O-20-12-Nove_pravidlo.png
   
 3. Následne vyberieme možnosť Vytvoriť úplne nové pravidlo, označíme položku Skontrolovať správy pri doručení a klikneme na tlačidlo Ďalej.
  O-20-13-Uplne_nove_pravidlo.png
   
 4. V časti Ktoré vlastnosti správy chcete skontrolovať? označíme zaškrtávacie políčko je doručená v určitom rozpätí dátumov, prípadne políčka s inými požadovanými kritériami.
  O-20-14-V_rozpati_datumov.png 
 5. V časti Krok 2 sa objaví prvá časť popisu pravidla – klikneme na v určitom rozpätí dátumov.
   
 6. V zobrazenom dialógovom okne označíme zaškrtávacie políčko Po a v rozbaľovacom kalendári určíme dátum, od ktorého sa má pravidlo aplikovať (ak chceme, aby sa pravidlo aplikovalo na spravy doručené od 2. mája 2007 vrátane, vyberieme dátum 1. mája 2007).
  O-20-15-Po.png
   
 7. Následne označíme zaškrtávacie políčko Do a v rozbaľovacom kalendári určíme dátum, do ktorého sa má pravidlo uplatňovať (ak chceme, aby sa pravidlo aplikovalo n a správy doručené do 11. mája 2007 vrátane, použijeme dátum 12. mája 2007).
  O-20-16-Pred.png
 8. Potvrdíme OK.
   
 9. V kroku 2 sa zobrazia nastavené hodnoty. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
  O-20-17-Dalej.png
   
 10. V časti Čo chcete so správou vykonať? označíme zaškrtávacie políčko Odpovedať pomocou určitej šablóny.
  O-20-21-Odpovedat_pomocou_sablony.png
 11. V časti Krok 2 sa objaví druhá časť popisu pravidla – klikneme na šablóna.
   
 12. V dialógovom okne Vyberte šablónu pre odpoveď v poli Kde hľadať vyberieme položku Šablóny používateľa v systéme súborov. Vyberieme šablónu, ktorú sme vytvorili v predchádzajúcej časti a klikneme na tlačidlo Otvoriť.
  O-20-22-Otvorit_sablonu.png
   
 13. V kroku 2 sa zobrazí názov šablóny, ktorá sa použije pre odpoveď. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
  O-20-23-Dalej.png
   
 14. Ak chceme nastaviť nejaké výnimky pre pravidlo automatickej odpovede, urobíme to v zobrazenom zozname. Stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-20-24-Vynimky.png
   
 15. Na poslednej zobrazenej obrazovke zadáme názov pre pravidlo, napr. Zahraničný študijný pobyt - automatická odpoveď. Môžeme nastaviť spustenie pravidla aj pre už predtým prijaté správy - označíme Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta. Označíme Zapnúť toto pravidlo a klikneme na tlačidlo Dokončiť.
  O-20-25-Nazov_pravidla.png
   

  Pravidlo sa zobrazí v zozname pravidiel a upozornení. Uistíme sa, že je označené (zaškrtnuté) a potvrdíme OK.
  O-20-26-Uplatnenie_pravidla.png

Pozn.: Toto pravidlo má zmysel nastaviť len v prípade, že počas našej neprítomnosti bude náš počítač stále zapnutý a teda pošta sa skutočne bude doručovať. V opačnom prípade je potrebné automatické odpovedanie na správy riešiť na úrovni servera.

(2) DORUČENÁ POŠTA

Ako nastavíme zoraďovanie správ podľa vybraného kritéria?

V okne s obsahom príslušného priečinka (napr. Doručená pošta) klikneme v záhlaví na názov stĺpca, podľa ktorého chceme správy v priečinku zoradiť.

Príklad:

 1. Ak chceme prijaté správy zoradiť podľa ich Odosielateľa, klikneme na názov stĺpca Od.
  O-02-01-Usporiadat_podla_odosielatela.png
   
 2. Pri názve stĺpca sa zobrazí sivá šípka, ktorej smer indikuje spôsob zoraďovania správ (vzostupne alebo zostupne).
  O-02-02-Usporiadane_podla_odosielatela.png
   
 3. Ak chceme zmeniť smer zoraďovania, ešte raz klikneme na príslušný stĺpec a smer zoraďovania sa zmení.
  O-02-03-Usporiadane-naopak.png
   

Pozn.: Správy bývajú väčšinou zoradené podľa dátumu doručenia, teda v stĺpci Prijaté sa zobrazuje šípka indikujúca, že najnovšie správy sa nachádzajú v zozname ako prvé alebo ako posledné.

O-02-04-Prijate-od_najnovsich.png
O-02-05-Prijate-od_najstarsich.png

Ako presunieme správu do iného priečinka?

 1. Označíme príslušnú správu/správy.
  O-04-01-Oznacime_spravy.png
   
 2. V kontextovej ponuke (stlačíme pravé tlačidlo myši na označenej správe/správach) vyberieme príkaz Premiestniť do priečinka....
  O-04-02-Priemestnit_do_priecinka.png
   
 3. V dialógovom okne vyberieme príslušný priečinok a potvrdíme OK.
  O-04-03-Vyberieme_priecinok.png
   
  Pozn.: Ak je to potrebné, môžeme vytvoriť aj nový priečinok pomocou tlačidla Nový....
  O-04-04-Novy_priecinok.png

Ako vymažeme správu?

 1. Označíme správu/správy.
 2. Klikneme na ikonu Odstrániť na paneli s nástrojmi (alebo použijeme príkaz Odstrániť z kontextovej ponuky).
  O-17-01-Odstranit_spravu.png
   
 3. Správa/správy sa následne presunú do koša, v ktorom sa nachádzajú až dovtedy, kým kôš nevysypeme.
  O-17-02-Odstranene_polozky.png

Ako vytlačíme správu?

 1. Označíme správu.
 2. Z kontextovej ponuky (na správe stlačíme pravé tlačidlo myšky) vyberieme príkaz Tlačiť (alebo použijeme ikonu Tlačiť na paneli s nástrojmi).
  O-18-01-Tlacit.png
 3. Správa sa odošle na prednastavenú tlačiareň.

Pozn.: Ak chceme nastaviť parametre tlače, využijeme príkaz z hlavnej ponuky Súbor > Tlačiť... alebo klávesovú skratku Ctrl+P.

Ako zobrazíme prílohu správy?

 1. Označíme správu.
 2. Z kontextovej ponuky (na správe stlačíme pravé tlačidlo myšky) vyberieme príkaz Zobraziť prílohy....
  O-16-01-Zobrazit_prilohy.png
   
 3. Zo zobrazeného zoznamu vyberieme prílohu, ktorú chceme zobraziť.
 4. V dialógovom okne vyberieme, či chceme prílohu Otvoriť alebo Uložiť.
  O-16-02-Potvrdenie_otvorenia_prilohy.png

Pozn.: Ak máme zapnutý náhľad správy (zvyčajne v dolnej časti programu MS Outlook), prílohy sa zobrazujú v dolnej časti hlavičky správy. Stačí na niektorú z nich kliknúť dvakrát a zobrazí sa dialógové okno, v ktorom vyberieme, či chceme prílohu Otvoriť alebo Uložiť.
O-16-03-Dvojklik_na_prilohu.png

(3) PÍSANIE SPRÁV

Ako odpovieme na správu tak, že odpoveď dostanú všetci, ktorým bola určená pôvodná správa?

 1. Označíme správu v zozname prijatých správ.
 2. Klikneme na tlačidlo Odpovedať všetkým na paneli s nástrojmi.
  O-11-01-Odpovedat_vsetkym_na_paneli.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne sa automaticky doplní adresa do políčka Komu... (je to adresa pôvodného odosielateľa), za ňou nasledujú adresy ostatných prijímateľov pôvodnej správy. Doplní sa aj Predmet správy, ktorý okrem pôvodného textu obsahuje aj značku RE: (z angl. Reply – odpovedať).
 4. V tele správy sa objavuje pôvodný text aj s hlavičkou s údajmi od pôvodnej správe.
  O-11-02-Odpoved_na_spravu.png
   
 5. Do tela správy dopíšeme potrebný text.
  Pozn.: Ak chceme, môžeme ponechať pôvodnú správu – ak si chceme byť istí, že adresát našej správy bude vedieť, na čo sme odpovedali). V prípade, že takto odpovieme na nejakú správu viackrát bez vymazania predtým poslaného textu, správa bude pravdepodobne dosť dlhá a neprehľadná, preto je vhodné, aby sme vždy skontrolovali, ktorú časť textu v správe ponecháme, a ktorú je možné vymazať.
  O-10-03-Dopisany_text_v_odpovedi.png
 6. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

Ako odpovieme na správu?

 1. Označíme správu v zozname prijatých správ.
 2. Klikneme na tlačidlo Odpovedať na paneli s nástrojmi.
  O-10-01-Odpovedat_na_paneli.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne sa automaticky doplní: adresa do políčka Komu... (je to adresa pôvodného odosielateľa) ako aj Predmet správy, ktorý okrem pôvodného textu obsahuje aj značku RE: (z angl. Reply – odpovedať).
 4. V tele správy sa objavuje pôvodný text aj s hlavičkou s údajmi od pôvodnej správe.
  O-10-02-Odpoved_na_spravu.png
   
 5. Do tela správy dopíšeme potrebný text.
  Pozn.: Ak chceme, môžeme ponechať pôvodnú správu – ak si chceme byť istí, že adresát našej správy bude vedieť, na čo sme odpovedali). V prípade, že takto odpovieme na nejakú správu viackrát bez vymazania predtým poslaného textu, správa bude pravdepodobne dosť dlhá a neprehľadná, preto je vhodné, aby sme vždy skontrolovali, ktorú časť textu v správe ponecháme, a ktorú je možné vymazať.
  O-10-03-Dopisany_text_v_odpovedi.png
 6. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

Ako pošleme celú správu ďalšiemu používateľovi bez toho, aby sme ju museli prepisovať?

 1. Označíme správu v zozname prijatých správ.
 2. Klikneme na tlačidlo Poslať ďalej na paneli s nástrojmi.
  O-12-01-Poslat_dalej_na_paneli.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne so správou sa automaticky doplní Predmet správy, ktorý okrem pôvodného textu obsahuje aj značku FW: alebo FWD: (z angl. Forward – poslať ďalej).
 4. Ak správa obsahovala nejaké prílohy, budú pripojené k novej správe.
 5. V tele správy sa objavuje pôvodný text aj s hlavičkou s údajmi od pôvodnej správe.
  O-12-02-Poslanie_dalej.png
   
 6. Do tela správy dopíšeme text, ak je to potrebné, príp. vymažeme časť alebo aj celý pôvodný text. Vždy treba zvážiť, či je vhodné odoslať celý pôvodný text, alebo len jeho časť – platí to hlavne o správach, ktoré nie sú určené pre verejnosť.
 7. Doplníme adresu prijímateľa do políčka Komu... (príp. aj adresy prijímateľov kópií alebo skrytých kópií).
  O-12-03-Doplneny_text.png
 8. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

Ako pošleme správu viacerým adresátom bez toho, aby navzájom videli svoje adresy?

Pri určovaní adresátov správy nepoužijeme pole Komu... ani pole Kópia.... Všetky adresy vložíme do políčka Skrytá...:

 1. Stlačíme tlačidlo Skrytá....
 2. Vyberieme adresátov správy (podržíme stlačený kláves Ctrl a označíme ich myškou).
 3. Potvrdíme OK.
  O-09-01-Skryta.png
  O-09-02-Adresati_skrytej_kopie.png

Pozn.: Ak adresátov správy nemáme v kontaktoch, môžeme ich adresy do príslušného políčka vpísať aj ručne – na oddelenie jednotlivých adries používame „;“ (bodkočiarku).

Ako pošleme správu viacerým adresátom?

 1. Pri písaní novej správy určíme adresáta správy pomocou tlačidla Komu... alebo priamym vpísaním jeho adresy do príslušného riadka (pozri Ako vytvoríme novú správu?).
 2. Stlačíme tlačidlo Kópia... a vyberieme adresu ďalšieho človeka, ktorému má byť správa odoslaná – ak je týchto adresátov viac, podržíme stlačený kláves Ctrl alebo použijeme tlačidlo Kópia na vkladanie jednotlivých členov do príslušného riadka.
  O-08-01-Kopia.png

  O-08-02-Adresat_kopie.png
  V prípade priameho vpisovania adries používame „;“ (bodkočiarku) na oddelenie jednotlivých adries.

Ako pridáme k správe súbor?

 1. V okne pre písanie správy (pozri Ako vytvoríme novú správu?) stlačíme ikonu spinky na paneli s nástrojmi.
  O-06-01-Spinka.png
   
 2. V dialógovom okne Vložiť súbor vyberieme súbor, ktorý chceme k správe pripojiť a stlačíme tlačidlo Vložiť.
  O-06-02-Vlozit_subor.png
   
 3. Pripojený súbor sa objaví v správe v riadku Pripojiť... – tu ho vieme pomocou dvojkliku na jeho názov otvoriť a skontrolovať.
  O-06-03-Pripojit.png

Ako vytvoríme novú správu?

 1. Stlačíme ikonu Nové na paneli s nástrojmi. Klávesová skratka: Ctrl+N.
  O-05-01-Nove_na_paneli.png
 2. V dialógovom okne Správa bez názvu vyplníme všetky potrebné položky:
  • adresáta správy:
   • klikneme na Komu...,
   • vyberieme príjemcu zo zoznamu (pre označenie viacerých príjemcov podržíme stlačený kláves Ctrl) a potvrdíme OK 
    alebo použijeme tlačidlo Komu..., ktorým vložíme príslušného príjemcu do políčka Komu a tento postup môžeme zopakovať kolkokrát potrebujeme,

    O-05-02-Nova_sprava-Komu.png
     
  • predmet správy – krátky, stručný, výstižný,
   O-05-03-Predmet_spravy.png
    
  • telo správy – konkrétny text správy.
   O-05-04-Text_spravy.png
    
 3. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.
  O-05-05-Odoslat.png

  Pozn.: Adresu adresáta správy môžeme aj priamo vpísať do príslušného riadka (používa sa najmä v prípade, že príjemcu správy nemáme medzi kontaktmi).

Na čo slúžia príznaky a ako ich používať?

Príznaky slúžia na bližšiu špecifikáciu typu správy.

Príznak k správe pripojíme tak, že v okne pre písanie správy (pozri Ako vytvoríme novú správu?):

 1. stlačíme ikonu príznaku správy,
  O-07-01-Priznak_spravy.png
   
 2. v otvorenom dialógovom okne nastavíme:
  • typ príznaku,
   O-07-02-Typ_priznaku.png
  • pripomenutie – dátum pomocou rozbaľovacieho kalendára a čas výberom z rozbaľovacej ponuky,
  • potvrdíme tlačidlom OK.
   O-07-03-Pripomenutie.png
    

Do hornej časti správy sa doplní riadok s indikátorom príznaku.

O-07-04-Zobrazenie_priznaku.png

Ak chceme príznak správy zmeniť:

 1. stlačíme ikonu príznaku správy,
  O-07-05-Priznak_spravy.png
   
 2. v otvorenom dialógovom okne upravíme jeho nastavenia a potvrdíme OK.

Ak chceme príznak zo správy úplne odstrániť:

 1. stlačíme ikonu príznaku správy,
 2. v otvorenom dialógovom okne klikneme na tlačidlo Odstrániť príznak.
  O-07-06-Odstranit_priznak.png
  O-07-07-Odstraneny_priznak.png
(4) KONTAKTY

Ako uložíme odosielateľa správy do kontaktov?

 1. Otvoríme prijatú správu, ktorej odosielateľa chceme uložiť do kontaktov.
 2. Z kontextovej ponuky adresy odosielateľa (klikneme na ňu pravým tlačidlom myšky) vyberieme príkaz Pridať do kontaktov programu Outlook....
  O-14-01-Pridat_do_kontaktov.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne sa automaticky doplnia základné údaje, teda meno a e-mailová adresa kontaktu.
 4. Doplníme, resp. upravíme údaje, ak je to potrebné.
  O-14-02-Ulozit_a_zavriet.png
 5. Potvrdíme OK.

Ako vytvoríme nový kontakt v adresári?

 1. Na paneli s nástrojmi stlačíme šípku v pravej časti ikony Nové... a z ponúknutého zoznamu vyberieme možnosť Kontakt. Klávesová skratka: Ctrl+Shift+C.
  O-13-01-Novy-Kontakt.png
   
 2. V otvorenom dialógovom okne vyplníme potrebné údaje.
  O-13-02-Vyplnenie_udajov.png 
 3. Potvrdíme Uložiť a zavrieť.
   
 4. Pridaný kontakt sa bude zobrazovať v zozname kontaktov.
  O-13-04-V_zozname_kontaktov.png

Pozn.: Je potrebné zvážiť, aké údaje do formulára vyplníme. Kontakty patria medzi hlavné terče útokov rôznych vírusov, ktoré si z nich dokážu vybrať informácie a potom ich využiť. Nie je preto vhodné vyplňovať o kontaktoch osobné údaje, ak si nie sme stopercentne istí, že náš počítač je kvalitne chránený a teda tieto údaje nemôžu byť zneužité!!!

Pozn.: Ak chceme vytvárať naraz viacero kontaktov, na uloženie kontaktu použijeme tlačidlo Uložiť a nový, ktoré nám po uložení automaticky otvorí prázdne okno pre zadávanie ďalšieho kontaktu.

O-13-03-Ulozit_a_novy.png

Ako vytvoríme zoznam (skupinu) adries, na ktoré budeme často posielať správy (napr. zoznam zamestnancov katedry)?

 1. Na paneli s nástrojmi stlačíme šípku v pravej časti ikony Nové... a z ponúknutého zoznamu vyberieme možnosť Distribučný zoznam. Klávesová skratka: Ctrl+Shift+L.
  O-15-01-Novy-Distribucny_zoznam.png
   
 2. V otvorenom dialógovom okne stlačíme tlačidlo Vybrať členov.
  O-15-02-Vybrat_clenov.png

   
 3. V otvorenom dialógovom okne vyberieme zo zoznamu členov, ktorých chceme zaradiť do distribučného zoznamu – označíme kontakt a stlačíme tlačidlo Členovia (príp. môžeme podržať stlačený kláves Ctrl a označiť viacerých členov naraz).
  O-15-03-Vyberieme_clenov.png
 4. Potvrdíme OK.
   
 5. Ak chceme pridať člena, ktorý sa nenachádza v kontaktoch:
  O-15-05-Pridat_noveho.png
  • Stlačíme tlačidlo Pridať nového....
  • V otvorenom dialógovom okne vyplníme potrebné údaje.
  • Potvrdíme OK.
    
 6. Ak niektorého z vybraných členov chceme odstrániť, označíme ho a stlačíme tlačidlo Odstrániť.
  O-15-06-Odstranit.png
 7. Stlačíme ikonu Uložiť a zavrieť na paneli s nástrojmi.
   
 8. Vytvorený distribučný zoznam sa bude nachádzať medzi kontaktmi - je možné ho použiť rovnako, ako používame kontakty pri tvorbe správ. 
  O-15-08-V_kontaktoch.png