Piatok, 24 január 2020, 02:13
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Granty a mobility

7. Rámcový program EK

Popis

Hlavným nástrojom financovania vedy a techniky EÚ sú Rámcové programy pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, ktoré existujú od roku 1984. Do 7. RP vstupuje Slovensko s priamymi skúsenosťami ktoré sme získali v 5. aj 6. Rámcovom programe.

Čo môže výskum a výskumník očakávať od 7. RP

 • Výmena vedomosti a skúseností, možnosť medzinárodného porovnania.
 • Výmena výskumníkov, nové možnosti vedeckej kariéry.
 • Nové skúsenosti s prácou v medzinárodnom a mnoho disciplinárnom prostredí.
 • Finančné prostriedky pre výskumné ale aj podporné aktivity.
 • Podpora rozvoja najlepších myšlienok a ľudí v hraničnom výskume.
 • Podpora individuálnych tímov, zvýšenie výnimočnosti prostredníctvom celoeurópskej súťaže.
 • Zvýšenie vedeckej prestíže pracoviska aj jednotlivcov.

Čo môže priemysel očakávať od 7. RP

 • Prístup k novým výsledkom, ktoré vytvárajú novú bázu poznatkov a technológií.
 • Nové kontakty užitočné pre nadviazanie obchodných vzťahov.
 • Rozšírenie finančnej pomoci pre výskumne aktivity a následnú inováciu výrobkov, procesov a služieb.
 • Zníženie komerčného rizika pri náročných inovačných projektoch.
 • Nové medzinárodné kontakty s výskumnými organizáciami.

Kto sa projektu môže zúčastniť

Spravidla minimálne 3 nezávislí účastníci z 3 členských, alebo asociovaných krajín. Existujú však výnimky, napr. v špecifickom programe MYŠLIENKY, v projektoch JRC môže byť aj jeden účastník, v projektoch INCO minimálne 4 účastníci, v projektoch pre MSP minimálne 5 účastníci. Minimálny počet účastníkov vždy definuje príslušný pracovný program a výzva na podanie návrhov projektov.

Načo je možné získať grant

7. Rámcový program sa skladá z 4 špecifických programov:

 1. SPOLUPRÁCA - je rozdelený do 10 tematických priorít: Zdravie, Informačné a komunikačné technológie, Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie, Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobne technológie, Energetika, Životné prostredie, Doprava a letectvo, Sociálno-ekonomické a humanitné vedy, Bezpečnosť, Vesmír. Navrhované projekty musia vychádzať z cieľov týchto priorít, konzorcium musí mať medzinárodné zloženie, návrh projektu musí mať predpísanú štruktúru aj obsah. Typy projektov môžu byť projekty založené na spolupráci viacerých krajín, siete excelencie, podporné a koordinačné akcie.
 2. MYŠLIENKY – program zahrňuje základný, alebo hraničný výskum, ktorý ma iné pravidlá účasti ako platia v programe Spolupráca. Nie je ohraničený žiadnymi prioritami, ale očakáva sa hraničný výskum v celom rozsahu vedy a techniky. Jediným kritériom schvaľovania projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu.
 3. ĽUDIA – program je založený na akciách Maria Curie, ktoré zahrňujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie, výmenu medzi priemyslom a akadémiou a rôzne zvláštne aktivity.
 4. KAPACITY – program obsahuje budovanie európskych výskumných infraštruktúr, podporu výskumu, ktorý vychádza v ústrety MSP, podporu regionálnych výskumných zoskupení, vytváranie partnerských programov medzi vedecko-výskumnými inštitúciami v konvergentných regiónoch, študovanie vzťahu vedy a spoločnosti, medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji pre zapojenie najlepších vedcov z tretích krajín. Kto môže podať žiadosť o grant

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Pri pod ávaní projektu je potrebné si zvoliť typ prokejtu: výskumný projekt, sieť excelencie, podporný alebo koordinačný projekt, individuálne štipendium, projekt v prospech malých a stredných podnikov. Každý z nich má svoju vlastnú štruktúru a spôsob spracovania.

Výška financovania
Výskumné aktivity v rámci programu Spolupráca:

 • 75 % odôvodniteľných nákladov nezávislom výskume (u nás univerzity, ústavy SAV),
 • 75 % u malých a stredných podnikov,
 • 50 % u ziskových výskumných organizácií,
 • Demonštračné aktivity 50 %,
 • Hraničný výskum 100 %,
 • Koordinačné a podporné akcie 100 %,
 • Akcie podporujúce tréning a kariérny rast výskumníkov 100 %,
 • Riadenie konzorcia 100 %.

Európsky sociálny fond (ESF)

Popis

Európsky sociálny fond (ESF) je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva).

ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

Pri plnení uvedených úloh ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

Päť oblastí politík ESF

 • rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce,
 • podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s osobitným dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti,
 • presadzovanie a zlepšovanie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania,
 • podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie a flexibilnej organizácie práce, rozvoj podnikavosti a podmienok umožňujúcich vytváranie pracovných miest a podpora znalostí a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike,
 • osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom, vrátane ich rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladania podnikov a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na základe pohlavia na trhu práce.

Načo je možné získať grant

Na základe Operačného programu Vzdelávanie sú vyhlasované výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, ktoré bližšie určujú pravidlá podávania žiadostí. Podmienky sa môžu v závislosti od výzvy mierne odlišovať. Žiadateľ predkladajúci svoju žiadosť na MŠ SR sa musí orientovať podľa podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF (ďalej len „výzva"), ktorú zverejní riadiaci orgán (RO) - Ministerstvo školstva SR, alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) : Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR.

Rozvojové projekty v oblasti Inovácie a budovania centier excelentného výskumu vysokých škôl

Popis

V tematickej oblasti Inovácia a budovanie centier excelentného výskumu vysokých škôl budú podporované projekty zamerané na inováciu, resp. budovanie centier excelentného výskumu verejných vysokých škôl, a to za týchto podmienok:

 • zaobstaraná špičková prístrojová a laboratórna technika spolu s ostatnými funkčnými prístrojmi a zariadeniami centra excelentného výskumu bude najneskôr od septembra 2008 využívaná pri riešení projektov aplikovaného výskumu v spolupráci s podnikateľskou praxou a so zmluvne dohodnutým konkrétnym realizátorom výstupov z riešenia, pričom v návrhu projektu musí žiadateľ jasne deklarovať, že výstupy z riešení budúcich projektov budú využiteľné v priemyselnej alebo spoločenskej praxi alebo bude využívaná pri riešení budúcich excelentných projektov základného výskumu, s ktorými sa unikátne pracovisko vysokej školy zapojí do 7. RP EÚ alebo do úloh nových štátnych programov výskumu a vývoja,
 • do riešiteľských kolektívov projektov výskumu a vývoja podľa odseku a) musia byť zaradení študenti doktorandských študijných programov (minimálne jeden doktorand dennej formy doktorandského štúdia), ktorých témy dizertačných prác budú naviazané na tieto projekty, čo musí byť jasne konkretizované v návrhu projektu.

Načo je možné získať grant

Na rok 2007 boli vypísané nasledovné tematické oblasti pre rozvojové projekty

 1. Zlepšenie podmienok pre používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na verejných vysokých školách
 2. Inovácia a budovanie centier excelentného výskumu verejných vysokých škôl
 3. Podpora plnenia cieľov podprogramu 077 13 – Rozvoj vysokoškolského vzdelávania
 4. Podpora plnenia cieľov programu MINERVA

Vysoké školy podávajú projekty v týchto oblastiach:

 1. Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry vysokej školy
 2. Podpora používateľov
 3. Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning)
 4. Vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky
 5. Využitie IT pri riadení a prevádzke vysokej školy
 6. Rozšírenie používania informačných technológií v akademických knižniciach
 7. Využívanie IT ako prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím

Kto môže podať žiadosť o grant

Projekt môže podať ľubovoľný zamestnanec verejnej vysokej školy. Projekty za univerzitu sa zhromažďujú na rektoráte. Po posúdení ich predkladá rektor verejnej vysokej školy, ktorý svojim podpisom garantuje finančnú spoluúčasť vo výške uvedenej v projekte.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Projekty zamerané na inováciu, resp. budovanie centier excelentného výskumu verejných vysokých škôl, budú podporované za týchto podmienok:

 • zaobstaraná špičková prístrojová a laboratórna technika spolu s ostatnými funkčnými prístrojmi a zariadeniami centra excelentného výskumu bude najneskôr od septembra 2008 využívaná pri riešení projektov aplikovaného výskumu v spolupráci s podnikateľskou praxou a so zmluvne dohodnutým konkrétnym realizátorom výstupov z riešenia, pričom v návrhu projektu musí žiadateľ jasne deklarovať, že výstupy z riešení budúcich projektov budú využiteľné v priemyselnej alebo spoločenskej praxi alebo bude využívaná pri riešení budúcich excelentných projektov základného výskumu, s ktorými sa unikátne pracovisko vysokej školy zapojí do 7. RP EÚ alebo do úloh nových štátnych programov výskumu a vývoja,
 • do riešiteľských kolektívov projektov výskumu a vývoja podľa odseku a) musia byť zaradení študenti doktorandských študijných programov (minimálne jeden doktorand dennej formy doktorandského štúdia), ktorých témy dizertačných prác budú naviazané na tieto projekty, čo musí byť jasne konkretizované v návrhu projektu.

Návrhy na inováciu a dobudovanie centier excelentného výskumu predkladané ministerstvu musia vychádzať zo schválenej koncepcie rozvoja vedy a výskumu vysokej školy na roky 2007-2010.

Pri projektoch býva zvyčajne 20% spoluúčasť verejnej vysokej školy, ktorá projekt predkladá.

Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca (MVTS)

Popis

Vnútrorezortný systém podpory riešenia projektov medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce na verejných vysokých školách, ktorý umožňuje ich pracoviskám zapájať sa do výskumnej spolupráce v rámci

 • Programov Európskej komisie (Rámcové programy)
 • Nadnárodných programov (COST, EUREKA, NATO, INTAS, ENV (ESF) – Európska nadácia pre vedu, NSF – národná nadácia pre vedu a iné)
 • Bilaterálnych a multilaterálnych projektov.

Načo je možné získať grant

ciele

účel

Kto môže podať žiadosť o grant

Vedúcim projektu MVTS, ktorý žiada ministerstvo o dotáciu môže byť len vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník verejnej vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu na nový projekt MVTS zverejňuje MŠ SR každoročne na internetovej stránke Odboru vedy a techniky na vysokých školách ministerstva najneskoršie do októbra daného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku poskytnutia prvej dotácie z Ministerstva na riešenie projektu MVTS. Súčasne so zverejnením výzvy Ministerstvo na svojej internetovej stránke každoročne zverejňuje aj aktualizované formuláre žiadostí o dotáciu.

Priebežné hodnotenie výsledkov riešenia projektu MVTS sa uskutočňuje každoročne v rámci priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu MVTS za uplynulý rok riešenia. Vedúci projektu MVTS, ktorý získa dotáciu z Ministerstva, je povinný v termínoch ustanovených Ministerstvom a zverejnených na jeho internetovej stránke predkladať OVTVŠ každoročne záznamy z priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu MVTS a po ukončení riešenia MVTS záznam zo záverečnej oponentúry Správy o výsledkoch riešenia projektu MVTS za celú dobu riešenia.

Záverečné hodnotenie výsledkov riešenia projektu MVTS sa uskutočňuje po ukončení riešenia projektu MVTS v rámci záverečnej oponentúry Záznamu zo Správy o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu MVTS, ktorá sa predkladá OVTVŠ na formulári MVTS najneskôr do 2. februára nasledujúceho roka po ukončení riešenia projektu.

Vedúci projektu môže zahrnúť do bežných nákladov na riešenie projektu aj mzdy a odvody do poistných fondov, ktoré možno po prvý raz uplatňovať.

Stránka MVTS
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=514

Aplikovaný výskum (AV)

Popis

Vnútrorezortný systém podpory riešenia projektov aplikovaného výskumu (AV) verejných vysokých škôl. Systém výberu nových projektov na financovanie, priebežné a záverečné hodnotenie projektov aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom rád vstupných oponentúr, rád priebežných a záverečných oponentúr.

Kto môže podať žiadosť o grant

Vedúcim projektu AV môže byť len vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti.

Vedúci projektu AV zostavuje riešiteľský kolektív spravidla zo zamestnancov pracovísk vysokej školy, s ktorou má dohodnutý pracovný pomer, ale v záujme komplexného riešenia problematiky projektu AV a širšieho využitia výsledkov riešenia v praxi môže zapojiť do riešenia spoluriešiteľa - inú nevysokoškolskú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci svojej činnosti vykonáva výskum alebo vývoj, ak s tým súhlasí jej štatutár alebo konateľ. V danom roku môže žiadateľ – vedúci projektu AV predložiť OVTVŠ iba jednu žiadosť o dotáciu na nový projekt aplikovaného výskumu.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu na nový projekt aplikovaného výskumu zverejňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky každoročne na internetovej stránke Odboru vedy a techniky na vysokých školách ministerstva najneskoršie do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku začatia riešenia projektu AV. Súčasne so zverejnením výzvy ministerstvo na svojej internetovej stránke s adresou každoročne zverejňuje aj aktualizované formuláre žiadostí o dotáciu. Vedúci projektu AV môže zahrnúť do bežných nákladov na riešenie projektu aj mzdy a odvody do poistných fondov.

Priebežné hodnotenie výsledkov riešenia projektu AV sa uskutočňuje každoročne v rámci priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu AV. Vedúci projektu AV je povinný v termínoch ustanovených ministerstvom a zverejnených na jeho internetovej stránke predkladať OVTVŠ každoročne záznamy z priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu AV a po ukončení riešenia projektu AV záznam zo záverečnej oponentúry Správy o výsledkoch riešenia projektu AV za celú dobu riešenia. OVTVŠ môže z vlastného podnetu alebo na návrh vedúceho projektu vykonať kontrolný deň projektu AV.

Doba riešenia projektu AV je spravidla tri roky. Dlhšia doba riešenia projektu AV ako tri roky je možná iba vo výnimočných prípadoch. Ak to vyžaduje rozsah riešenej problematiky, na návrh vedúceho projektu AV, bude požiadavka o predĺženie riešenia projektu predložená na schválenie oponentskej rade pri priebežnej oponentúre.

Stránka Aplikovaného výskumu

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=504

Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Popis

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je vnútornou vedeckou agentúrou pre rezort školstva a SAV, ktorá zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva a predsedovi SAV výšku dotácie MŠ SR (grantu SAV) , ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl (z inštitucionálnych finančných prostriedkov SAV).

Načo je možné získať grant

VEGA prijíma žiadosti o grant na vedecké projekty, ktoré riešia problémy základného výskumu (ďalej len “projekt”). Projekt, ktorý je predkladaný do VEGA, musí predstavovať návrh na riešenie uceleného monotematického vedeckého problému v určitom časovom intervale.

Kto môže podať žiadosť o grant

Žiadosť o grant môže podať každý vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník z rezortu školstva a každý pracovník vedy a výskumu v SAV. Žiadateľ (vedúci projektu) musí byť v hlavnom pracovnom pomere v rezorte školstva alebo v SAV a musí mať definovanú výskumnú kapacitu v jednom z uvedených rezortov, ďalej musí preukázať schopnosť vedeckovýskumnej práce (súbor vedeckých prác a pod.).

Členovia riešiteľského kolektívu musia mať vysokoškolské vzdelanie a musia preukázať schopnosť vedeckovýskumnej práce (súbor vedeckých prác a pod.).

Komisia VEGA určí na posúdenie každého projektu troch posudzovateľov, z toho najmenej jedného zo zahraničia. Posudzovateľ vo vzťahu k žiadateľovi a k riešiteľskému kolektívu je anonymný.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Doba riešenia projektu je spravidla tri roky. Dlhšia doba riešenia projektu ako tri roky je možná len vo výnimočných prípadoch - ak to vyžaduje povaha riešeného problému, na základe žiadosti vedúceho projektu.

Projekty, ktorých doba riešenia je tri roky, sa priebežne hodnotia v druhom roku riešenia. Podkladom na hodnotenie je Hodnotiaca správa za prvú etapu riešenia projektu (prvá etapa je daná polovicou doby riešenia projektu). Vedúci projektu tiež predkladá v termíne určenom VEGA Záverečnú správu za celú dobu riešenia projektu.

Žiadosti o grant z pracovísk vysokých škôl sa podávajú na Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR prostredníctvom organizačných útvarov pre vedu a techniku na dekanátoch fakúlt, resp. vysokých škôl, ktoré sa nečlenia na fakulty.

Žiadosti o granty prijímajú správcovia agendy VEGA raz ročne (presný termín určuje P VEGA).

Stránka VEGA

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=417

Zameranie komisií

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/VEGA/zameranie_komisii_VEGA.pdf

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR (KEGA)

Popis

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR (KEGA) je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstvom v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl. KEGA je financovaná z vyčlenených prostriedkov štátneho rozpočtu.

Načo je možné získať grant

Projekt, ktorý je predkladaný do KEGA, musí predstavovať návrh na riešenie uceleného monotematického výskumného problému z oblasti pedagogiky, školstva alebo tvorivého umenia a musí svojím obsahovým zameraním zapadať do niektorej zo stanovených tematických oblastí. V danom roku môže žiadateľ – vedúci projektu predložiť do KEGA iba jednu žiadosť o dotáciu.

Tematické oblasti KEGA

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/Tematicke_oblasti_KEGA_2007.pdf

Kto môže podať žiadosť o grant

O finančnú podporu projektov z KEGA sa môžu uchádzať riešitelia alebo riešiteľskékolektívy z vysokých škôl.

Vedúcim projektu môže byť len vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti. Vedúci projektu zostavuje riešiteľský kolektív spravidla zo zamestnancov svojho materského pracoviska (fakulty, na ktorej je pracovne zaradený), ale v záujme komplexného riešenia problematiky projektu a širšieho využitia výsledkov riešenia projektu môže zapojiť do riešenia projektu aj pracovisko inej súčasti vysokej školy. Členovia riešiteľského kolektívu musia mať vysokoškolské vzdelanie a musia preukázať schopnosť vedeckovýskumnej práce (napr. súborom pôvodných vedeckých alebo umeleckých prác alebo diel).

Výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA zverejňuje ministerstvo každoročne na internetovej stránke Odboru vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva SR (ďalej len „OVTVŠ“) www.minedu.sk/VS/OVTVS/KEGA/AINF/ainf.htm najneskoršie do 15. augusta príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku začatia riešenia. Súčasne so zverejnením výzvy ministerstvo na svojej internetovej stránke s adresou www.minedu.sk/VS/OVTVS/KEGA/FORM/formKEGA.htm zverejňuje aj každoročne aktualizovaný komplexný formulár v excelovskej forme, v ktorého 3 hárkoch sú postupne uložené: formulár pre predkladanie Žiadosti o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA, formulár pre Ročnú správu o riešení projektu za uplynulý rok riešenia (čl. 7 ods. 1) a formulár pre Záznam zo záverečnej oponentúry Správy o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu KEGA (čl. 7 ods. 3). OVTVŠ súčasne písomne informuje aj všetky útvary vedy a výskumu na rektorátoch a dekanátoch vysokých škôl o zverejnení výzvy a komplexného formuláru na svojej internetovej stránke.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Doba riešenia projektu je spravidla tri roky. Dlhšia doba riešenia projektu ako tri roky je možná len vo výnimočných prípadoch (ktoré schvaľuje P – KEGA na základe odporúčania príslušnej komisie KEGA) – ak to vyžaduje povaha riešeného problému, a to na základe žiadosti vedúceho projektu. Dlhšiu dobu riešenia musí vedúci projektu zdôvodniť v žiadosti o dotáciu. Maximálny počet spolupracujúcich pracovísk na riešení projektu KEGA je tri.

Ak pridelené finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom KEGA za celú dobu riešenia projektu neprevyšujú 100 tis. Sk, riešenie projektu sa ukončuje záverečnou správou a protokolom o ukončení riešenia projektu, ktorý riešiteľ projektu po potvrdení zodpovedným funkcionárom fakulty (vysokej školy, ak sa nečlení na fakulty) zasiela najneskôr do 31. januára tajomníkovi KEGA. Protokol obsahuje stručný popis dosiahnutých výsledkov riešenia projektu, rozbor vynaložených finančných prostriedkov a uvedenie miesta uloženia záverečnej správy z riešenia projektu.

Ak finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom KEGA na celú dobu riešenia projektu prevyšujú čiastku 100 tis. Sk, riešenie projektu sa ukončuje záverečnou správou a záverečným oponentským konaním pred oponentskou radou. Záznam o záverečnom oponentskom konaní predloží riešiteľ projektu tajomníkovi KEGA najneskôr do 31. januára. Samotné odmeny pre členov riešiteľského kolektívu – zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu, vrátane odvodov do poistných fondov nesmú byť vyššie ako 10% z celkového objemu na Tovary a služby.

Vedúci projektu, ktorému bola poskytnutá účelová dotácia KEGA je povinný za účelom zhodnotenia stavu riešenia v danom roku a spresnenia požiadavky na dotáciu v nasledujúcom roku riešenia každoročne predkladať najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka Ročnú správu o riešení projektu KEGA za uplynulý rok riešenia.

Formuláre KEGA

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=502

Stránka KEGA

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=499

Celoškolská grantová agentúra (CGA)

Popis

Celoškolská grantová agentúra (CGA) poskytuje účelové finančné prostriedky na výskumné projekty na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF. V CGA pôsobí 8 odborných komisií, ktoré posudzujú návrhy projektov, priebežné a záverečné správy. CGA je odborným orgánom Rektorátu UKF. Základným zdrojom finančných prostriedkov CGA sú prostriedky rozpočtu UKF určené na podporu inštitucionálneho vedeckého výskumu. Celoškolská grantová agentúra:

 • stanovuje metodické a organizačné postupy spojené s navrhovaním účelových finančných prostriedkov na konkrétnu vedeckú činnosť,
 • vyhlasuje verejnú súťaž na poskytnutie účelových finančných prostriedkov na konkrétne vedecké činnosti,
 • v rámci verejnej súťaže zaisťuje hodnotenie a výber návrhov konkrétnej vedeckej činnosti,
 • na základe zmlúv navrhuje prideliť účelové finančné prostriedky na vybrané vedecké činnosti a kontroluje plnenie týchto zmlúv,
 • kontroluje čerpanie a využitie účelových finančných prostriedkov určených na podporu prijatých vedeckých činností,
 • hodnotí a kontroluje plnenie cieľov prijatých vedeckých projektov.

Načo je možné získať grant

CGA navrhuje poskytovanie účelových finančných prostriedkov pre rozvoj základného vedeckého výskumu na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF.

Kto môže podať žiadosť o grant

O udelenie grantu môže žiadať mladý vedecký pracovník, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek viac ako 35 rokov.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa uchádzajú o pridelenie grantu, musia o tento požiadať na predpísanom tlačive každoročne do 30. novembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, v ktorom žiadajú o pridelenie grantu.

K predpísanému tlačivu sú povinní pripojiť:

 1. názov projektu a meno žiadateľa;
 2. charakteristiku vedeckých cieľov projektu;
 3. rozbor stavu riešenia témy projektu pred jeho začatím u nás a vo svete vrátane prehľadu literatúry;
 4. metodický postup riešenia projektu;
 5. požiadavky na finančnú podporu konkrétne špecifikovaných aktivít projektu a ich odôvodnenie;
 6. súhlas zodpovedného vedúceho katedry (ústavu, pracoviska) s realizáciou projektu na príslušnom pracovisku;
 7. anotáciu vedeckého projektu (v rozsahu do 20 riadkov),

Žiadosť CGA

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Ziadost_CGA.doc

Hodnotiaca správa CGA

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Hodnotiaca_sprava_CGA.rtf

Záverečná správa CGA

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Zaverecna_sprava_CGA.doc

Grantová agentúra mladých (GAM)

Popis

Grantová agentúra mladých (GAM) je zameraná na podporu vedeckej, pedagogickej a umeleckej činnosti mladých pracovníkov – učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov do 35 rokov.

Granty udeľuje rektor Univerzity na základe návrhu Grantovej komisie Univerzity z fondu vytvoreného zlúčením časti rozpočtových prostriedkov pridelených na vedu a mimorozpočtových finančných zdrojov.

Načo je možné získať grant

GAM je zameraná na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov (ďalej len "vedeckých projektov") mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (ďalej len "mladý vedecký pracovník") na fakultách a súčastiach Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len "Univerzity").

Granty sa udeľujú na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov konkrétne špecifikovaných aktivít v rámci riešenia vedeckých projektov (prezentácia vedeckých výsledkov na odborných podujatiach, vydávanie odborných prác väčšieho rozsahu - monografií, učebných textov a metodických materiálov, zakúpenie literatúry, prístrojov a učebných pomôcok apod.). Vedecký projekt, na ktorý možno prideliť grant v konkrétnom roku, môže byť plánovaný aj na dlhšie časové obdobie.

Finančné prostriedky sa poskytnú len v kategórii bežných výdavkov (cestovné, spoje, dopravné, materiál, knihy, drobné predmety, rutinná údržba strojov, nájomné a podobne). Výnimočne je možné priznať aj kapitálové prostriedky. Pridelené finančné prostriedky sa nemôžu použiť na mzdy a odmeny. Granty sa udeľujú na jeden kalendárny rok.

Kto môže podať žiadosť o grant

O udelenie grantu môže žiadať mladý vedecký pracovník, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek viac ako 35 rokov.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa uchádzajú o pridelenie grantu, musia o tento požiadať na predpísanom tlačive každoročne do 30. novembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, v ktorom žiadajú o pridelenie grantu.

K predpísanému tlačivu sú povinní pripojiť:

 1. názov projektu a meno žiadateľa;
 2. charakteristiku vedeckých cieľov projektu;
 3. rozbor stavu riešenia témy projektu pred jeho začatím u nás a vo svete vrátane prehľadu literatúry;
 4. metodický postup riešenia projektu;
 5. požiadavky na finančnú podporu konkrétne špecifikovaných aktivít projektu a ich odôvodnenie;
 6. súhlas zodpovedného vedúceho katedry (ústavu, pracoviska) s realizáciou projektu na príslušnom pracovisku;
 7. anotáciu vedeckého projektu (v rozsahu do 20 riadkov),

Žiadosť o GAM

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Ziadost_GAM.doc

Vzor prvej strany
http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/vzor_prvej_strany_ziadosti_o_grant.doc

Erasmus Mundus

Popis

Nový program Európskej únie - Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Program vychádza z "lisabonskej stratégie": vytvoriť v Európskej únii najdynamickejšiu ekonomiku na svete a premeniť európsky vzdelávací priestor na centrum excelencie a kvality. Program Erasmus Mundus tiež podporuje "Bolonský proces", ktorý má pomáha vytvoriť európsku štruktúru vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium).

Načo je možné získať grant

Program začal vyhlásením Výzvy v apríli 2004 a jeho trvanie je schválené do roku 2008. Celkový rozpočet, ktorý EÚ schválila na tento program je 230 mil. Euro. Základné ciele navrhovaného programu možno zhrnúť nasledovne:

 • zvýšiť kvalitu európskeho vysokoškolského vzdelávania posilnením kooperácie s tretími krajinami,
 • zatraktívniť vysokoškolské štúdium v Európe,
 • prispieť k zvýšeniu poznania a chápania sa ľudí žijúcich v odlišných kultúrach v rámci celého sveta,
 • prispieť k propagácii európskeho vzdelávacieho priestoru vo svete.

Pre potreby programu sa za tretie krajiny považujú krajiny mimo súčasných členských krajín EÚ, krajín EFTA a kandidátskych krajín.

Hlavnou cieľovou skupinou sú absolventi bakalárskeho štúdia z tretích krajín, ktorí majú možnosť v rámci vybraných magisterských kurzov získať vyššiu kvalifikáciu na univerzitách v členských krajinách Európskej únie.

Hlavnými nástrojmi, ktorými sa realizujú ciele programu sú:

 • Aktivita 1 :Magisterské kurzy
 • Aktivita 2: Štipendiá
 • Aktivita 3: Partnerstvá medzi vysokými školami EÚ a vysokoškolskými inštitúciami krajín "tretieho" sveta v rámci schválených magisterských kurzov
 • Aktivita 4: Zvyšovanie atraktivity európskeho vysokoškolského vzdelávania

Podprogram Erasmus

Popis

Podprogram Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. Erasmus pozostáva z troch vzájomne prepojených častí:

ERASMUS 1 - Európska medziuniverzitná spolupráca

ERASMUS 2 - Mobility študentov a vysokoškolských učiteľov

ERASMUS 3 - Tematické siete

Načo je možné získať grant

Erasmus podporuje nasledujúce aktivity:

 • Mobilita študentov (SM)
  Erasmus poskytuje študentom (vrátane doktorandov) - okrem študentov 1. ročníka - príležitosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Granty na študijné pobyty prideľujú študentom priamo vysoké školy. Študijný pobyt musí byť plne uznaný domácou vysokou školou ako súčasť študijného programu
 • Mobilita učiteľov (TS)
  Učitelia vysokých škôl môžu vyučovať na partnerských vysokých školách v krajinách EÚ v rámci študijného plánu hosťujúcej inštitúcie. Učiteľské mobility sa uskutočňujú na základe bilaterálnych dohôd medzi partnerskými vysokými školami. Prioritou sú také učiteľské mobility, ktoré vedú okrem výučby k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami.
 • Organizácia mobilít (OM)
  Organizácia mobility znamená formu spolupráce univerzít takým spôsobom, aby vytvárali optimálne podmienky pre študentov a učiteľov, ktorí sa zúčastňujú mobility (študijný pobyt / vyučovanie na partnerskej univerzite), a tým im umožnili rozširovať ich znalosti v ich študijných odboroch, priblížili im štúdium/vyučovanie z inej perspektívy ako vo vlastnej krajine a umožnili im spoznať kultúru iných európskych krajín.
  Finančná podpora na OM má pomôcť univerzitám pokryť náklady na organizačné zabezpečenie mobility a poskytuje sa osobitne (nie je súčasťou sumy určenej na individuálne mobilitné granty).
  Z pridelených finančných prostriedkov školy hradia napríklad organizovanie výberových konaní študentov a učiteľov, organizovanie jazykových kurzov pre vysielaných alebo prichádzajúcich študentov alebo učiteľov, akademické a organizačné zabezpečenie mobilít s partnerskými univerzitami, monitorovanie vyslaných študentov, ktoré môže zahŕňať aj návštevu partnerskej univerzity, prípravu informačných materiálov a pod.
  Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)
 • Intenzívne programy (IP)
  Intenzívny program je krátky študijný program pre študentov, zameraný na podporu multinárodného vyučovania na špecializované témy, ktoré sa bežne na univerzitách nevyučujú. Majú umožniť spoločnú prácu študentov a učiteľov v multinárodných skupinách. Učitelia majú možnosť porovnávať obsah študijných programov a testovať vyučovacie metódy v prostredí medzinárodnej triedy.
  IP môže byť vo forme jednorazovej aktivity alebo aktivity opakovanej v priebehu viacerých rokov. IP nesmie zahŕňať výskumné aktivity a konferencie.
  IP trvá minimálne 10 pracovných dní a maximálne 3 mesiace a programu sa musia zúčastniť najmenej 3 partnerské štáty.
 • Spoločná príprava študijných programov (CD)
  Cieľom CD projektov je podpora kvality a európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce odborníkov z univerzít v rôznych krajinách. Projekt musí zahŕňať univerzity najmenej z 3 krajín.

ERASMUS podporuje v tejto časti tri typy aktivít:

 • projekty zamerané na spoločnú prípravu študijných programov na úrovni bakalárskeho alebo magisterského štúdia
 • projekty zamerané na spoločnú prípravu Európskych modulov, vrátane špecializovaných jazykových modulov
 • projekty zamerané na implementáciu a šírenie výsledkov dosiahnutých v rámci CD projektov Kto môže podať žiadosť o grant

Ďalšie informácie:

http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Erasmus/erasm0.htm#proj2