Pondelok, 11 november 2019, 22:57
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Nový zamestnanec UKF
MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Aké sú platové tabuľky pre rok 2008?

Platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré môžeme násjť v zbierke zákonov pod číslom 630/2007.

Ako nahlásiť zmenu čísla účtu?

Zmenu čísla účtu treba nahlásiť na Mzdovom oddelení.

Ako požiadať o vykonanie daňového priznania?

Požiadať o vykonanie daňového priznania, uplatnením si nezdaniteľných častí
základu dane na daňovníka a daňového bonusu môžete do 31.januára na mzdovom oddelení.


Ako sú rozdelené pracoviská univerzity na mzdovom oddelení?

Pracoviská univerzity sú na mzdovom oddelení rozdelené nasledovne:

Kto je povinný výkonať a podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? (v2006)


Zamestnanec

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2005 príjmy iba z pracovného pomeru a jeho príjmy v hrubom aspoň v jednom mesiaci presiahli hranicu 43.095,- Sk. Nevzťahuje sa to na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, ak sú vykonávané súčasne s pracovným pomerom, z týchto dohôd sa zdravotné poistenie neplatí.
Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho posledného zamestnávateľa v roku 2005 (vždy iba jedného zamestnávateľa). Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania poistného, musí si ho zamestnanec urobiť sám.
Ak mal zamestnanec okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy podľa § 6 zákona o daniach z príjmov (napr. autorský honorár), je povinný vykonať si ročné zúčtovanie sám. Nepatria sem príjmy z prenájmu a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou.
V prípade, že si zamestnanec bude robiť ročné zúčtovanie sám, musí mzdové oddelenie požiadať o vystavenie dokladu o zaplatených preddavkoch a príjmoch za rok 2005.Ak zamestnanec nemal v žiadnom mesiaci v roku 2005 príjmy zo zamestnania presahujúce hranicu 43.095,- Sk, nebude žiadať o ročné zúčtovanie dane a nemusí navštíviť mzdové oddelenie!

Samostatne zárobkovo činná osoba
Každá samostatne zárobkovo činná osoba bez ohľadu na to, ako dlho v roku 2005 bola SZČO ( aj jeden deň) a bez ohľadu na to, aký príjem z tejto činnosti dosiahla.
Aj zamestnanec, ktorý bol len jeden deň v roku 2005 SZČO, je povinný si robiť zúčtovanie sám a informovať o výsledku ročného zúčtovania zamestnávateľa.

Poistenec štátu (dôchodca, študent)
Poistenec štátu (dôchodca, študent), ak mal príjem len z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.9.2005 do 31.12.2005 vyšší ako 13.000,- Sk.

Dobrovoľne nezamestnaná osoba
Dobrovoľne nezamestnaná osoba, ak mala príjem v od 1.9.2005 do 31.12.2005 vyšší ako 13.000,- Sk.
NEWCOMMER

Aká je postupnosť navštívených pracovísk v prvý deň?

 1. Sekretariát - tlačivá
 2. Personálne - odovzdať dotazník
 3. Fotografovanie - Bc. Balko (CIKT)
 4. Karta zamestnanca - Ivanová (CIKT)
 5. Stravovanie - Šima (CIKT)
 6. BOZP - Ing. Žiak -> odovzdať na personálne
 7. Mzdové oddelenie

Ako postupovať pri narodení dieťaťa?

.

Ako sa prihlásiť na rigoróznu skúšku?

.

Ako sa stať členom knižnice?

.

Ako si zakúpiť literatúru?

.

Kde nájsť všetky potrebné tlačivá?

.
PERSONALISTIKA

Ako nahlásiť zmenu osobných údajov?

Akúkoľvek zmenu osobných údajov je potrebné nahlásiť na personálnom oddelení. Pri zmene titulu je potrebné si pripraviť fotokópiu diplomu.

Ako požiadať o dovolenku?

.

Ako požiadať o neplatené voľno?

.

Ako ukončiť pracovný pomer?

.

Ako vybaviť kartu zamestnanca?

.
POČÍTAČOVÁ SIEŤ

Aké sú pravidlá používania počítačovej siete?

.

Ako si vypožičať techniku domov?

.

Ako si zaregistrovať vlastný notebook?


Do počítačovej siete UKF nie je možné pripájať neregistrované počítačové zostavy (PC, notebook). V súčastnej dobe je možné neregistrovné zostavy pripojiť len pomocou bezdrôtového pripojenia WiFi.

O zaregistrovanie vlastnej zostavy treba požiadať po súhlase dekana fakulty Centrum IKT. Súčaťou žiadosti je čestné prehlásenie, ktoré podpisuje dekan fakulty a žiadateľ.
SLUŽOBNÁ CESTA

Ako použiť vlastné auto na služobnú cestu?

Použitie vlastného auta sa riadi Smernicou č. 14/2007 o cestovných náhradách. Súkromné motorové vozidlo môže zamestnanec použiť na pracovnú cestu na základe schválenej písomnej žiadosti o povolenie použitia vlastného motorového vozidla na služobnú cestu. Súčasťou žiadosti je kópia dokladu o úhrade povinného a havarijného poistenia s platnosťou počas doby trvania pracovnej cesty a kópia technického preukazu vozidla.

Ako požiadať o služobnú cestu?

Služobné cesty zamestancov UKF sa riadia Smernicou č. 14/2007 o cestovných náhradách

UKF v Nitre vysiela zamestnanca na pracovnú cestu na základe Príkazu na pracovnú cestu. Príkaz na pracovnú cestu obsahuje:

 • miesto a čas jej nástupu,
 • miesto výkonu práce,
 • spôsob dopravy,
 • miesto a čas ukončenia pracovnej cesty,
 • účel cesty,
 • zdroj financovania,
 • príp. ďalšie podmienky pracovnej cesty (napr. spôsob ubytovania),
 • všetky doklady o náhradách vopred hradené organizáciou (napr. konferenčný poplatok, letenka, ubytovanie a pod.).

Čo robiť po návrate zo služobnej cesty?

.
UNIVERZITA

Aká je hierarchia nadriadených?

.

Aká je štruktúra univerzity?

V zmysle štatútu orgánmi akademickej samosprávy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú: akademický senát, rektor, vedecká rada a disciplinárna komisia UKF. Súčasťou univerzity je správna rada UKF, ktora uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti vysokej školy. Univerzita sa člení na fakulty a iné organizačné súčasti. Univerzita má nasledovné fakulty: Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta. Ďalšími súčasťami univerzity sú celouniverzitné pracoviská a účelové zariadenia: Centrum informačných a komunikačných technológií, Študentský domov UKF Nitra, Študentský domov UKF Zobor a Univerzitná knižnica.

Ako sa píšu titluly?

 1. Akademický titul Bc. udelený absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia a akademické tituly Mgr., Mgr. art., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr. a MDDr., ktoré sa udeľujú absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píšu pred menom, napr. Bc. Jozef Nový alebo MVDr. Jozef Nový. V prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly. Po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa rozdielne akademické tituly používajú v poradí, akom absolventovi boli udelené, a to tak, že bližšie pri mene sa nachádza skôr udelený akademický titul, napr. Mgr. Ing. Jozef Nový.

 2. Akademické tituly RNDr., PharmDr., PhDr., JUDr., PaedDr., ThDr., ktoré sa udeľujú po úspešnom absolvovaní rigorózneho pokračovania, sa píše pred menom, predtým udelený akademický titul Mgr. sa už neuvádza. Uvedené skratky akademických titulov treba uvádzať v plnom znení, pretože skrátená podoba Dr. je neúplná a z vecného hľadiska zavádzajúca, napr. JUDr. Jozef Nový.

 3. Akademický titul PhD., ktorý sa udeľuje absolventovi 3. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, napr. Mgr. Jozef Nový, PhD.

 4. Vedecká hodnosť doktor vied DrSc., ktorá sa udeľuje vysokou školou odborníkom na určitý vedný odbor, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, predtým udelený akademický titul PhD. alebo CSc. sa už neuvádzajú, napr. Ing. Jozef Nový, DrSc.

 5. Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa udeľuje po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke doc. s malým začiatočným písmenom, napr. doc. Ing. Jozef Nový, PhD.

 6. Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul profesor sa udeľuje po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke prof. s malým začiatočným písmenom, predtým udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa už neuvádza, napr. prof. Ing. Jozef Nový, PhD.

 7. Titul Dr. h. c. je čestné slovné označenie, ktoré udeľuje vysoká škola osobnostiam za ich osobný prínos vo vymedzenej oblasti spoločenského života. Píše sa pred vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, akademický titul a meno, napr. Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Nový, DrSc.

 8. Čestný titul profesor emeritus udeľuje rektor vysokej školy profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako riadny profesor (vo funkcii profesora) a naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Píše sa za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo vedeckú hodnosť DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr. prof. Ing. Jozef Nový, DrSc., emeritný profesor.

 9. Funkcie hosťujúci docent a hosťujúci profesor sú označenia, ktoré sa udeľujú významným odborníkom na základe pracovného pomeru nepresahujúceho 2 roky na miesto vysokoškolského učiteľa na konkrétnej vysokej škole. Označenia týchto funkcií sa píšu za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo za vedeckú hodnosť DrSc., oddeľujú sa čiarkou spravidla v plnom znení počas trvania pracovného pomeru, napr. Ing. Jozef Nový, DrSc., hosťujúci profesor.

 10. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom príslušnej vysokej školy. Označenie mimoriadny profesor sa počas vykonávania funkciu píše za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr. doc. Ing. Jozef Nový, PhD., mimoriadny profesor.

 11. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul profesor a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom príslušnej vysokej školy. Označenie riadny profesor sa počas vykonávania funkcie píše za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr. prof. Ing. Jozef Nový, PhD., riadny profesor.

Zdroj: Metodické usmernenie k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov (MŠ SR)

Ako si prenajať priestory univerzity?

.

Na čo všetko môžem použiť kartu zamestnanca?


Karta zamestnanca plní viacero funkcií:
 • otváranie rampy pri vstupe na hlavnú budovu UKF,
 • otváranie rampy pri vstupe do objektov na Drážovskej ceste,
 • otváranie hlavných dverí na vstup do budov UKF po 18:00,
 • otváranie zadných dverí v bloku C,
 • potvrdenie príchodu a odchodu z budovy na dochádzkovom termináli,
 • otváranie prednáškových miestností a iným vybraných učební,
 • výber obedov,
 • pre pedagogických zamestnancov - ITIC karta,