Štvrtok, 11 august 2022, 19:01
Portál: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Kurz: edu.ukf.sk - Vzdelávací portál - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (UKF Moodle)
Slovník: Tvorba kurzov (Q&A)

Aké sú základné nastavenia aktivity Slovník?

Meno

Názov slovníka. Bude zobrazený na stránke kurzu.

Opis

Mali by sme tu napísať na aký účel je slovník vytvorený.

Počet položiek na stránke

Toto nastavenie definuje počet záznamov na stránke. Ak nastavíme toto číslo na menšiu hodnotu, zabránime dlhému načítavaniu stránok.

Typ slovníku

V tejto položke sa môžeme vybrať či sa jedná o hlavný slovník, alebo vedľajší. V jednom kurze môžeme mať iba jeden hlavný slovník a a iba učiteľ ho môže dopĺňať. Sekundárnych slovníkov môžeme mať toľko, koľko chceme a každý ho môže dopĺňať.

Povoliť duplicitné položky

Zapnutím tohto nastavenia na umožníme vkladať duplicitné záznamy.

Povoliť komentár k položkám

Zapnutím tohto nastavenia umožníme študentom pridať komentár k jednotlivým záznamom v slovníku.

Povoliť náhľad tlače

Pomocou tohto nastavenia môžeme povoliť študentom zobrazenie náhľadu tlače.

Automaticky prepájať položky slovníku

Zapnutím tejto voľby umožníme, aby všetky slová z tohto zoznamu sa automaticky prepájali so slovom alebo frázou, ktorá je použitá v kontexte stránky. Pri takomto nastavení sa objaví text zo slovníka zvýraznený sivo.

Implicitný stav schvaľovania

Učiteľ určí, čo sa stane s novým záznamom zadefinovaným od študentov. Tento záznam môže byť automaticky prístupný pre všetkých, alebo až po schválení učiteľom.

Spôsob zobrazenia

Môžeme špecifikovať ako sa jednotlivé záznamy zobrazia v slovníku. Existuje 7 zobrazovacích spôsobov slovníka:

 • Jednoduchý slovníkový štýl - nezobrazuje sa autor a prílohy sú uvedené v tvare odkazov. Má vzhľad bežného slovníka
 • Súvislý bez autora - položky sú zobrazené súvisle, jedna za druhou bez rozdelenia.
 • Úplný vrátane autora - zobrazenie je podobné ako vo fórach, zobrazujú sa údaje o autorovi. Tiež sa zobrazia údaje o tom, kedy bol príspevok pridaný, naposledy zmenený. Prílohy sú uvedené v tvare odkazov.
 • Úplný bez autora - zobrazenie je podobné ako v predchádzajúcom spôsobe len informácie o autorovi sa nezobrazujú. Prílohy sú uvedené v tvare odkazov.
 • Encyklopedický - Rovnaký spôsob zobrazenia ako "Úplný vrátane autora", ale ak príloha tvorí obrázok, zobrazí sa priamo v texte. Nezobrazuje sa ako odkaz na prílohu
 • Zoznam položiek - jednotlivé pojmy sa zobrazia ako odkazy
 • Často kladené otázky (FAQ) - formát vhodný pre zobrazenie listu často kladených otázok. Automaticky sa pripojí slovo OTÁZKA a ODPOVEĎ do konceptu.

Zobraziť prepojenia

Môžeme určiť spôsob, akým užívateľ môže prechádzať slovníkom. Prechádzanie a hľadanie sú vždy prístupné, ale my si môžeme vybrať z troch možností:

 • zobraziť prepojenie špeciálnych znakov – umožní prechádzanie slovníku podľa špeciálnych znakov, ako napríklad @, #, atď.
 • zobraziť abecedu – umožní prechádzanie slovníku podľa jednotlivých písmen abecedy.
 • zobraziť všetky prepojenia – umožní prechádzanie všetkých záznamov slovníka na jedenkrát.

Vždy upraviť

Toto nastavenie určuje, či študenti môžu upravovať záznamy iba určitý vymedzený čas, alebo aj kedykoľvek potom.

Hodnotenie

Toto nastavenie umožňuje hodnotiť jednotlivé záznamy. Máme na výber či hodnotenie môže vykonávať iba učiteľ, žiak a či hodnotenie je obmedzené dátumom .

 

Ako pridať do slovníka novú položku?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Slovník. 2. Klikneme na tlačidlo Pridať novú položku. 3. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami:

Pojem

Tu zadefinujeme slovo, ktorého význam chceme vytvoriť.

 Definícia

Napíšeme tu definíciu daného slova.

 Kategórie

Štandardné nastavenie novej položky je v kategórii Nezaradené. Avšak, ak máme k dispozícií viacero kategórií, tak novú položku môžeme zaradiť do jednej z nich.

 Kľúčové slovo(á)

Ku každému heslu v slovníku možno pripojiť zoznam kľúčových slov (aliasov). Každý alias sa musí napísať do nového riadku, nemôžu byť oddelené čiarkou. Použitím aliasov môže byť alternatívnou cestou na zadefinovanie jednotlivých položiek.

 Príloha

Môžeme pridať obrázky, súbory a iné k vytváranej položke.


  4.  Po ukončení nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.


 

Ako nastaviť schválenie pridanej položky do slovníka?

 1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa. 2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Slovník. V nastavení Implicitný stav schvaľovania vyberieme možnosť Nie. 3. Po ukončení nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

Ako vytvoriť kategóriu pre slovník?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Slovník. 2. Nastavíme sa na lištu Prechádzať podľa kategórie a klikneme na tlačidlo Upraviť kategórie. 3. Klikneme na tlačidlo Pridať kategóriu. 4. Do pola Meno napíšeme názov kategórie a klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

Ako zrušiť oprávnenie pridávania položiek do slovníka študentom?

 1. Nastavíme sa na aktivitu Slovník. 2. V bloku Nastavenia | Správa slovníka klikneme na odkaz Oprávnenia. 3. Zobrazí sa nám stránka s oprávneniami, kde pri zázname Vytvárať nové položky klikneme na ikonu  zabrániť hneď vedľa označenia Študent

Ako vytvoriť skupinu?

 1. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz Používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz Skupiny.
 2. Klikneme na tlačidlo Pridať skupinu. 3. Vpíšeme názov skupiny a nastavíme kľúč k zápisu. Vytvorenie skupiny potvrdíme tlačidlom Uložiť zmeny.Kľúč k zápisu - Ak zadefinujeme pre vytvorené skupiny rôzne skupinové kľúče, tak učiteľ už nemusí zadeľovať študentov do skupín manuálne. Študenti sú do nich zaradení automaticky, na základe získaného hesla od vyučujúceho.


Funkcia Obrázok skupiny, predstavuje vloženú fotografiu alebo grafiku ktorá prezentuje danú skupinu. Napríklad v diskusných fórach vidíme potom nielen obrázok diskutujúceho, ale aj jeho skupinu.

Ako pridať študenta do skupiny?

 1. Ak sme nenastavili Kľúč k zápisu pri vytváraní skupiny musíme pridať študenta ručne.
 2. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz Zapísanie do kurzu.
 3. Kliknutím na tlačidlom  ktoré sa nachádza v stĺpci skupiny pridáme študenta do skupiny.  4. Vyberieme si skupinu do ktorej chceme pridať študenta. Výber potvrdíme tlačidlom Uložiť zmeny.
 5. Skupina do ktorej patrí študent.


Ako odobrať študenta zo skupiny?

 1. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz Používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz Skupiny. 2. Klikneme na skupinu, z ktorej chceme odobrať študenta. Klikneme na tlačidlo Pridať/odstrániť používateľa zo skupiny.    3. Vyberieme si študentov a klikneme na tlačidlo Odstrániť.


Načo slúžia skupiny?

Ešte skôr, ako začneme pridávať študentov na náš predmet, je dobre vytvoriť skupiny, ktoré budú slúžiť na rozdelenie študentov. Najvýhodnejšie je ich dať do skupín podľa tried alebo dní, ako chodia na vyučovacie hodiny. Pri väčšom počte študentov nám takto vytvorené skupiny vytvárajú dobrý prehľad a zlepšujú a urýchľujú prácu v kurze zo študentmi.

Ako vytvoriť zoskupenie?

 1. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz Používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz Skupiny. 2. Klikneme na záložku Zoskupenia. 3. Klikneme na tlačidlo Vytvoriť zoskupenie. 4. Zadáme Názov zoskupenia s prípadným opisom a klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny. 5. Klikneme na ikonu Ukázať skupiny v zoskupení.