Ikony a ich význam?

Ak sme zapli upravovanie kurzu, zjavia sa nám viacero ovládacích symbolov – ikon, ktoré sa môžu vyskytovať v každom bloku.

  Skryje, alebo ukáže objekt študentom

     Vymaže objekt

     Presunie objekt

     Vytvorí kópiu objektu

     Upraví daný objekt alebo nastaví jeho vlastnosti 

    Nastaví roly a oprávnenia objektu

    Skryje ostatné týždne (témy) alebo ich naspäť ukáže

    Označí v režime danú tému za aktuálnu

   Presunie týždeň (tému) vyššie alebo nižšie

Na mnohých miestach práce v kurze je ikona s otáznikom , pomocou ktorej sa ukáže vysvetľujúci text. Ikona   sa odkazuje na MoodleDocs server, kde je wiki dokumentácia.

» Tvorba kurzov (Q&A)