7. Rámcový program EK

Popis

Hlavným nástrojom financovania vedy a techniky EÚ sú Rámcové programy pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, ktoré existujú od roku 1984. Do 7. RP vstupuje Slovensko s priamymi skúsenosťami ktoré sme získali v 5. aj 6. Rámcovom programe.

Čo môže výskum a výskumník očakávať od 7. RP

 • Výmena vedomosti a skúseností, možnosť medzinárodného porovnania.
 • Výmena výskumníkov, nové možnosti vedeckej kariéry.
 • Nové skúsenosti s prácou v medzinárodnom a mnoho disciplinárnom prostredí.
 • Finančné prostriedky pre výskumné ale aj podporné aktivity.
 • Podpora rozvoja najlepších myšlienok a ľudí v hraničnom výskume.
 • Podpora individuálnych tímov, zvýšenie výnimočnosti prostredníctvom celoeurópskej súťaže.
 • Zvýšenie vedeckej prestíže pracoviska aj jednotlivcov.

Čo môže priemysel očakávať od 7. RP

 • Prístup k novým výsledkom, ktoré vytvárajú novú bázu poznatkov a technológií.
 • Nové kontakty užitočné pre nadviazanie obchodných vzťahov.
 • Rozšírenie finančnej pomoci pre výskumne aktivity a následnú inováciu výrobkov, procesov a služieb.
 • Zníženie komerčného rizika pri náročných inovačných projektoch.
 • Nové medzinárodné kontakty s výskumnými organizáciami.

Kto sa projektu môže zúčastniť

Spravidla minimálne 3 nezávislí účastníci z 3 členských, alebo asociovaných krajín. Existujú však výnimky, napr. v špecifickom programe MYŠLIENKY, v projektoch JRC môže byť aj jeden účastník, v projektoch INCO minimálne 4 účastníci, v projektoch pre MSP minimálne 5 účastníci. Minimálny počet účastníkov vždy definuje príslušný pracovný program a výzva na podanie návrhov projektov.

Načo je možné získať grant

7. Rámcový program sa skladá z 4 špecifických programov:

 1. SPOLUPRÁCA - je rozdelený do 10 tematických priorít: Zdravie, Informačné a komunikačné technológie, Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie, Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobne technológie, Energetika, Životné prostredie, Doprava a letectvo, Sociálno-ekonomické a humanitné vedy, Bezpečnosť, Vesmír. Navrhované projekty musia vychádzať z cieľov týchto priorít, konzorcium musí mať medzinárodné zloženie, návrh projektu musí mať predpísanú štruktúru aj obsah. Typy projektov môžu byť projekty založené na spolupráci viacerých krajín, siete excelencie, podporné a koordinačné akcie.
 2. MYŠLIENKY – program zahrňuje základný, alebo hraničný výskum, ktorý ma iné pravidlá účasti ako platia v programe Spolupráca. Nie je ohraničený žiadnymi prioritami, ale očakáva sa hraničný výskum v celom rozsahu vedy a techniky. Jediným kritériom schvaľovania projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu.
 3. ĽUDIA – program je založený na akciách Maria Curie, ktoré zahrňujú počiatočné a celoživotné vzdelávanie, výmenu medzi priemyslom a akadémiou a rôzne zvláštne aktivity.
 4. KAPACITY – program obsahuje budovanie európskych výskumných infraštruktúr, podporu výskumu, ktorý vychádza v ústrety MSP, podporu regionálnych výskumných zoskupení, vytváranie partnerských programov medzi vedecko-výskumnými inštitúciami v konvergentných regiónoch, študovanie vzťahu vedy a spoločnosti, medzinárodnú spoluprácu vo výskume a vývoji pre zapojenie najlepších vedcov z tretích krajín. Kto môže podať žiadosť o grant

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Pri pod ávaní projektu je potrebné si zvoliť typ prokejtu: výskumný projekt, sieť excelencie, podporný alebo koordinačný projekt, individuálne štipendium, projekt v prospech malých a stredných podnikov. Každý z nich má svoju vlastnú štruktúru a spôsob spracovania.

Výška financovania
Výskumné aktivity v rámci programu Spolupráca:

 • 75 % odôvodniteľných nákladov nezávislom výskume (u nás univerzity, ústavy SAV),
 • 75 % u malých a stredných podnikov,
 • 50 % u ziskových výskumných organizácií,
 • Demonštračné aktivity 50 %,
 • Hraničný výskum 100 %,
 • Koordinačné a podporné akcie 100 %,
 • Akcie podporujúce tréning a kariérny rast výskumníkov 100 %,
 • Riadenie konzorcia 100 %.

» Granty a mobility