Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

 1. Dvakrát klikneme do uška príslušného hárka.

  Dvakrát klikneme do uška hárka
   

 2. Vpíšeme požadovaný text.

  Vložíme nový názov hárka
   

 3. Potvrdíme stlačením klávesu Enter.

  Premenovaný hárok

» Tabuľkový kalkulátor