Ako dokážeme triediť správy prichádzajúce od určitých odosielateľov do samostatných priečinkov?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Nástroje > Pravidlá a upozornenia....

  O-03-01-Nastroje-Pravidla_a_upozornenia.png 
   

 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia na karte Pravidlá e-mailu stlačíme tlačidlo Nové pravidlo....

  O-03-02-Nove_pravidlo.png
   

 3. V dialógovom okne Sprievodca pravidlami musíme mať označenú možnosť Vytvoriť pravidlo pomocou šablóny.
   
 4. V prvom kroku Výber šablóny vyberieme prvú možnosť Premiestniť správy od určitého odosielateľa do určeného priečinka.

  O-03-03-Podla_sablony.png
   

 5. V druhom kroku Upravte popis pravidla klikneme na prvú podčiarknutú položku ľudia alebo distribučný zoznam.

  O-03-04-Ludia_alebo_distribucny_zoznam.png
   

 6. V otvorenom dialógovom okne vyberieme meno odosielateľa zo zoznamu a stlačíme OK.
  Pozn.: Ak chceme označiť viacero kontaktov, podržíme stlačený kláves Ctrl a označíme príslušných odosielateľov myškou. Môžeme však použiť aj predtým vytvorený distribučný zoznam (zoznam viacerých kontaktov), pri ňom však musíme následne potvrdiť použitie kontaktov zo zoznamu.

  O-03-05-OK.png


  O-03-06-Potvrdenie_zoznamu.png
   

 7. Označení odosielatelia sa objavia v popise pravidla.

  O-03-07-Vybrane_kontakty_v_popise.png
   

 8. Následne klikneme na druhú podčiarknutú položku názov priečinka.

  O-03-08-Nazov_priecinka.png
   

 9. V otvorenom dialógovom okne vyberieme potrebný priečinok a stlačíme OK.
  Pozn.: Ak je to potrebné, môžeme vytvoriť aj nový priečinok pomocou tlačidla Nový....

  O-03-09-Novy.png  O-03-10-Vybrat_priecinok.png
   

 10. Názov označeného priečinka sa zobrazí v popise pravidla.

  O-03-11-Dalej.png

 11. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 12. Na nasledujúcej obrazovke v kroku jeden nastavíme podmienky, ktoré určia, ktoré správy sa majú kontrolovať – ak chceme triediť správy podľa odosielateľov, ponecháme nastavené hodnoty.

  O-03-12-Podmienky.png

 13. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 14. Na nasledujúcej obrazovke v prvom kroku určíme, čo presne sa má so správami urobiť – ak ich chceme len presunúť do priečinka, ponecháme nastavené hodnoty.

  O-03-13-Co_urobit.png

 15. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 16. Na nasledujúcej obrazovke v prvom kroku môžeme vybrať výnimky pre pravidlo – pre základné nastavenie ponecháme nastavené hodnoty.

  O-03-14-Vynimky.png

 17. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
   
 18. Na poslednej obrazovke dokončíme nastavenie pravidla:

  O-03-15-Nazov_pravidla.png

  • zadáme názov pre pravidlo, napr. Triedenie KI,
  • môžeme nastaviť spustenie pravidla aj pre už predtým prijaté správy – označíme Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta,
  • označíme Zapnúť toto pravidlo.
    
 19. Stále máme k dispozícii možnosť upraviť pravidlo - zmeniť odosielateľov alebo určený priečinok.
   
 20. Stlačíme tlačidlo Dokončiť.
  Vytvorené pravidlo sa objaví v zozname pravidiel a upozornení. Skontrolujeme, či je označené a potvrdíme OK.

  O-03-16-OK.png

» E-mailový klient