Ako presunieme správu do iného priečinka?

 1. Označíme príslušnú správu/správy.
  O-04-01-Oznacime_spravy.png
   
 2. V kontextovej ponuke (stlačíme pravé tlačidlo myši na označenej správe/správach) vyberieme príkaz Premiestniť do priečinka....
  O-04-02-Priemestnit_do_priecinka.png
   
 3. V dialógovom okne vyberieme príslušný priečinok a potvrdíme OK.
  O-04-03-Vyberieme_priecinok.png
   
  Pozn.: Ak je to potrebné, môžeme vytvoriť aj nový priečinok pomocou tlačidla Nový....
  O-04-04-Novy_priecinok.png

» E-mailový klient