Ako vytvoríme novú správu?

 1. Stlačíme ikonu Nové na paneli s nástrojmi. Klávesová skratka: Ctrl+N.
  O-05-01-Nove_na_paneli.png
 2. V dialógovom okne Správa bez názvu vyplníme všetky potrebné položky:
  • adresáta správy:
   • klikneme na Komu...,
   • vyberieme príjemcu zo zoznamu (pre označenie viacerých príjemcov podržíme stlačený kláves Ctrl) a potvrdíme OK 
    alebo použijeme tlačidlo Komu..., ktorým vložíme príslušného príjemcu do políčka Komu a tento postup môžeme zopakovať kolkokrát potrebujeme,

    O-05-02-Nova_sprava-Komu.png
     
  • predmet správy – krátky, stručný, výstižný,
   O-05-03-Predmet_spravy.png
    
  • telo správy – konkrétny text správy.
   O-05-04-Text_spravy.png
    
 3. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.
  O-05-05-Odoslat.png

  Pozn.: Adresu adresáta správy môžeme aj priamo vpísať do príslušného riadka (používa sa najmä v prípade, že príjemcu správy nemáme medzi kontaktmi).

» E-mailový klient