Ako pridáme k správe súbor?

 1. V okne pre písanie správy (pozri Ako vytvoríme novú správu?) stlačíme ikonu spinky na paneli s nástrojmi.
  O-06-01-Spinka.png
   
 2. V dialógovom okne Vložiť súbor vyberieme súbor, ktorý chceme k správe pripojiť a stlačíme tlačidlo Vložiť.
  O-06-02-Vlozit_subor.png
   
 3. Pripojený súbor sa objaví v správe v riadku Pripojiť... – tu ho vieme pomocou dvojkliku na jeho názov otvoriť a skontrolovať.
  O-06-03-Pripojit.png

» E-mailový klient