Ako pošleme správu viacerým adresátom?

  1. Pri písaní novej správy určíme adresáta správy pomocou tlačidla Komu... alebo priamym vpísaním jeho adresy do príslušného riadka (pozri Ako vytvoríme novú správu?).
  2. Stlačíme tlačidlo Kópia... a vyberieme adresu ďalšieho človeka, ktorému má byť správa odoslaná – ak je týchto adresátov viac, podržíme stlačený kláves Ctrl alebo použijeme tlačidlo Kópia na vkladanie jednotlivých členov do príslušného riadka.
    O-08-01-Kopia.png

    O-08-02-Adresat_kopie.png
    V prípade priameho vpisovania adries používame „;“ (bodkočiarku) na oddelenie jednotlivých adries.

» E-mailový klient