Ako odpovieme na správu?

 1. Označíme správu v zozname prijatých správ.
 2. Klikneme na tlačidlo Odpovedať na paneli s nástrojmi.
  O-10-01-Odpovedat_na_paneli.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne sa automaticky doplní: adresa do políčka Komu... (je to adresa pôvodného odosielateľa) ako aj Predmet správy, ktorý okrem pôvodného textu obsahuje aj značku RE: (z angl. Reply – odpovedať).
 4. V tele správy sa objavuje pôvodný text aj s hlavičkou s údajmi od pôvodnej správe.
  O-10-02-Odpoved_na_spravu.png
   
 5. Do tela správy dopíšeme potrebný text.
  Pozn.: Ak chceme, môžeme ponechať pôvodnú správu – ak si chceme byť istí, že adresát našej správy bude vedieť, na čo sme odpovedali). V prípade, že takto odpovieme na nejakú správu viackrát bez vymazania predtým poslaného textu, správa bude pravdepodobne dosť dlhá a neprehľadná, preto je vhodné, aby sme vždy skontrolovali, ktorú časť textu v správe ponecháme, a ktorú je možné vymazať.
  O-10-03-Dopisany_text_v_odpovedi.png
 6. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

» E-mailový klient