Ako vytvoríme nový kontakt v adresári?

 1. Na paneli s nástrojmi stlačíme šípku v pravej časti ikony Nové... a z ponúknutého zoznamu vyberieme možnosť Kontakt. Klávesová skratka: Ctrl+Shift+C.
  O-13-01-Novy-Kontakt.png
   
 2. V otvorenom dialógovom okne vyplníme potrebné údaje.
  O-13-02-Vyplnenie_udajov.png 
 3. Potvrdíme Uložiť a zavrieť.
   
 4. Pridaný kontakt sa bude zobrazovať v zozname kontaktov.
  O-13-04-V_zozname_kontaktov.png

Pozn.: Je potrebné zvážiť, aké údaje do formulára vyplníme. Kontakty patria medzi hlavné terče útokov rôznych vírusov, ktoré si z nich dokážu vybrať informácie a potom ich využiť. Nie je preto vhodné vyplňovať o kontaktoch osobné údaje, ak si nie sme stopercentne istí, že náš počítač je kvalitne chránený a teda tieto údaje nemôžu byť zneužité!!!

Pozn.: Ak chceme vytvárať naraz viacero kontaktov, na uloženie kontaktu použijeme tlačidlo Uložiť a nový, ktoré nám po uložení automaticky otvorí prázdne okno pre zadávanie ďalšieho kontaktu.

O-13-03-Ulozit_a_novy.png

» E-mailový klient