Ako uložíme odosielateľa správy do kontaktov?

 1. Otvoríme prijatú správu, ktorej odosielateľa chceme uložiť do kontaktov.
 2. Z kontextovej ponuky adresy odosielateľa (klikneme na ňu pravým tlačidlom myšky) vyberieme príkaz Pridať do kontaktov programu Outlook....
  O-14-01-Pridat_do_kontaktov.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne sa automaticky doplnia základné údaje, teda meno a e-mailová adresa kontaktu.
 4. Doplníme, resp. upravíme údaje, ak je to potrebné.
  O-14-02-Ulozit_a_zavriet.png
 5. Potvrdíme OK.

» E-mailový klient