Ako zobrazíme prílohu správy?

  1. Označíme správu.
  2. Z kontextovej ponuky (na správe stlačíme pravé tlačidlo myšky) vyberieme príkaz Zobraziť prílohy....
    O-16-01-Zobrazit_prilohy.png
     
  3. Zo zobrazeného zoznamu vyberieme prílohu, ktorú chceme zobraziť.
  4. V dialógovom okne vyberieme, či chceme prílohu Otvoriť alebo Uložiť.
    O-16-02-Potvrdenie_otvorenia_prilohy.png

Pozn.: Ak máme zapnutý náhľad správy (zvyčajne v dolnej časti programu MS Outlook), prílohy sa zobrazujú v dolnej časti hlavičky správy. Stačí na niektorú z nich kliknúť dvakrát a zobrazí sa dialógové okno, v ktorom vyberieme, či chceme prílohu Otvoriť alebo Uložiť.
O-16-03-Dvojklik_na_prilohu.png

» E-mailový klient