Ako vytlačíme správu?

  1. Označíme správu.
  2. Z kontextovej ponuky (na správe stlačíme pravé tlačidlo myšky) vyberieme príkaz Tlačiť (alebo použijeme ikonu Tlačiť na paneli s nástrojmi).
    O-18-01-Tlacit.png
  3. Správa sa odošle na prednastavenú tlačiareň.

Pozn.: Ak chceme nastaviť parametre tlače, využijeme príkaz z hlavnej ponuky Súbor > Tlačiť... alebo klávesovú skratku Ctrl+P.

» E-mailový klient