Ako nastavíme automatické podpisovanie správ?

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > Možnosti....
  O-19-01-Nastroje-Moznosti.png
   
 2. Na karte Formát pošty stlačíme tlačidlo Podpisy....
  O-19-02-Format_posty.png

  O-19-03-Podpisy.png
   
 3. V dialógovom okne Vytvorenie podpisu stlačíme tlačidlo Nový....
  O-19-04-Novy.png
   
 4. V otvorenom okne zadáme názov podpisu a stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-19-05-Nazov_podpisu.png
   
 5. Následne vytvoríme podpis, pričom máme k dispozícii aj možnosti formátovania pomocou tlačidiel Písmo...Odsek....
  O-19-06-Nastavenie_podpisu.png
 6. Potvrdíme Dokončiť.
   
 7. V dialógovom okne Vytvorenie podpisu sa zobrazí ukážka práve vytvoreného podpisu. Ak ho chceme zmeniť, stlačíme tlačidlo Upraviť... a vykonáme potrebné zmeny.
  O-19-07-Dokonceny_podpis.png
 8. Potvrdíme OK.
   
 9. Vytvorený podpis vyberieme v zozname a potvrdíme OK.
  O-19-08-Vybrany_podpis.png

Pozn.: Je možné mať nastavených aj viacero podpisov a pre príslušné správy vyberať potrebný typ.

» E-mailový klient