Európsky sociálny fond (ESF)

Popis

Európsky sociálny fond (ESF) je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva).

ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

Pri plnení uvedených úloh ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

Päť oblastí politík ESF

  • rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce,
  • podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s osobitným dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti,
  • presadzovanie a zlepšovanie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania,
  • podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie a flexibilnej organizácie práce, rozvoj podnikavosti a podmienok umožňujúcich vytváranie pracovných miest a podpora znalostí a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike,
  • osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom, vrátane ich rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladania podnikov a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na základe pohlavia na trhu práce.

Načo je možné získať grant

Na základe Operačného programu Vzdelávanie sú vyhlasované výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, ktoré bližšie určujú pravidlá podávania žiadostí. Podmienky sa môžu v závislosti od výzvy mierne odlišovať. Žiadateľ predkladajúci svoju žiadosť na MŠ SR sa musí orientovať podľa podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF (ďalej len „výzva"), ktorú zverejní riadiaci orgán (RO) - Ministerstvo školstva SR, alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) : Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR.

» Granty a mobility