Rozvojové projekty v oblasti Inovácie a budovania centier excelentného výskumu vysokých škôl

Popis

V tematickej oblasti Inovácia a budovanie centier excelentného výskumu vysokých škôl budú podporované projekty zamerané na inováciu, resp. budovanie centier excelentného výskumu verejných vysokých škôl, a to za týchto podmienok:

 • zaobstaraná špičková prístrojová a laboratórna technika spolu s ostatnými funkčnými prístrojmi a zariadeniami centra excelentného výskumu bude najneskôr od septembra 2008 využívaná pri riešení projektov aplikovaného výskumu v spolupráci s podnikateľskou praxou a so zmluvne dohodnutým konkrétnym realizátorom výstupov z riešenia, pričom v návrhu projektu musí žiadateľ jasne deklarovať, že výstupy z riešení budúcich projektov budú využiteľné v priemyselnej alebo spoločenskej praxi alebo bude využívaná pri riešení budúcich excelentných projektov základného výskumu, s ktorými sa unikátne pracovisko vysokej školy zapojí do 7. RP EÚ alebo do úloh nových štátnych programov výskumu a vývoja,
 • do riešiteľských kolektívov projektov výskumu a vývoja podľa odseku a) musia byť zaradení študenti doktorandských študijných programov (minimálne jeden doktorand dennej formy doktorandského štúdia), ktorých témy dizertačných prác budú naviazané na tieto projekty, čo musí byť jasne konkretizované v návrhu projektu.

Načo je možné získať grant

Na rok 2007 boli vypísané nasledovné tematické oblasti pre rozvojové projekty

 1. Zlepšenie podmienok pre používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na verejných vysokých školách
 2. Inovácia a budovanie centier excelentného výskumu verejných vysokých škôl
 3. Podpora plnenia cieľov podprogramu 077 13 – Rozvoj vysokoškolského vzdelávania
 4. Podpora plnenia cieľov programu MINERVA

Vysoké školy podávajú projekty v týchto oblastiach:

 1. Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry vysokej školy
 2. Podpora používateľov
 3. Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie (e-learning)
 4. Vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky
 5. Využitie IT pri riadení a prevádzke vysokej školy
 6. Rozšírenie používania informačných technológií v akademických knižniciach
 7. Využívanie IT ako prostriedku pre študentov so zdravotným postihnutím

Kto môže podať žiadosť o grant

Projekt môže podať ľubovoľný zamestnanec verejnej vysokej školy. Projekty za univerzitu sa zhromažďujú na rektoráte. Po posúdení ich predkladá rektor verejnej vysokej školy, ktorý svojim podpisom garantuje finančnú spoluúčasť vo výške uvedenej v projekte.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Projekty zamerané na inováciu, resp. budovanie centier excelentného výskumu verejných vysokých škôl, budú podporované za týchto podmienok:

 • zaobstaraná špičková prístrojová a laboratórna technika spolu s ostatnými funkčnými prístrojmi a zariadeniami centra excelentného výskumu bude najneskôr od septembra 2008 využívaná pri riešení projektov aplikovaného výskumu v spolupráci s podnikateľskou praxou a so zmluvne dohodnutým konkrétnym realizátorom výstupov z riešenia, pričom v návrhu projektu musí žiadateľ jasne deklarovať, že výstupy z riešení budúcich projektov budú využiteľné v priemyselnej alebo spoločenskej praxi alebo bude využívaná pri riešení budúcich excelentných projektov základného výskumu, s ktorými sa unikátne pracovisko vysokej školy zapojí do 7. RP EÚ alebo do úloh nových štátnych programov výskumu a vývoja,
 • do riešiteľských kolektívov projektov výskumu a vývoja podľa odseku a) musia byť zaradení študenti doktorandských študijných programov (minimálne jeden doktorand dennej formy doktorandského štúdia), ktorých témy dizertačných prác budú naviazané na tieto projekty, čo musí byť jasne konkretizované v návrhu projektu.

Návrhy na inováciu a dobudovanie centier excelentného výskumu predkladané ministerstvu musia vychádzať zo schválenej koncepcie rozvoja vedy a výskumu vysokej školy na roky 2007-2010.

Pri projektoch býva zvyčajne 20% spoluúčasť verejnej vysokej školy, ktorá projekt predkladá.

» Granty a mobility