Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca (MVTS)

Popis

Vnútrorezortný systém podpory riešenia projektov medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce na verejných vysokých školách, ktorý umožňuje ich pracoviskám zapájať sa do výskumnej spolupráce v rámci

  • Programov Európskej komisie (Rámcové programy)
  • Nadnárodných programov (COST, EUREKA, NATO, INTAS, ENV (ESF) – Európska nadácia pre vedu, NSF – národná nadácia pre vedu a iné)
  • Bilaterálnych a multilaterálnych projektov.

Načo je možné získať grant

ciele

účel

Kto môže podať žiadosť o grant

Vedúcim projektu MVTS, ktorý žiada ministerstvo o dotáciu môže byť len vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník verejnej vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu na nový projekt MVTS zverejňuje MŠ SR každoročne na internetovej stránke Odboru vedy a techniky na vysokých školách ministerstva najneskoršie do októbra daného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku poskytnutia prvej dotácie z Ministerstva na riešenie projektu MVTS. Súčasne so zverejnením výzvy Ministerstvo na svojej internetovej stránke každoročne zverejňuje aj aktualizované formuláre žiadostí o dotáciu.

Priebežné hodnotenie výsledkov riešenia projektu MVTS sa uskutočňuje každoročne v rámci priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu MVTS za uplynulý rok riešenia. Vedúci projektu MVTS, ktorý získa dotáciu z Ministerstva, je povinný v termínoch ustanovených Ministerstvom a zverejnených na jeho internetovej stránke predkladať OVTVŠ každoročne záznamy z priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu MVTS a po ukončení riešenia MVTS záznam zo záverečnej oponentúry Správy o výsledkoch riešenia projektu MVTS za celú dobu riešenia.

Záverečné hodnotenie výsledkov riešenia projektu MVTS sa uskutočňuje po ukončení riešenia projektu MVTS v rámci záverečnej oponentúry Záznamu zo Správy o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu MVTS, ktorá sa predkladá OVTVŠ na formulári MVTS najneskôr do 2. februára nasledujúceho roka po ukončení riešenia projektu.

Vedúci projektu môže zahrnúť do bežných nákladov na riešenie projektu aj mzdy a odvody do poistných fondov, ktoré možno po prvý raz uplatňovať.

Stránka MVTS
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=514

» Granty a mobility