Aplikovaný výskum (AV)

Popis

Vnútrorezortný systém podpory riešenia projektov aplikovaného výskumu (AV) verejných vysokých škôl. Systém výberu nových projektov na financovanie, priebežné a záverečné hodnotenie projektov aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom rád vstupných oponentúr, rád priebežných a záverečných oponentúr.

Kto môže podať žiadosť o grant

Vedúcim projektu AV môže byť len vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti.

Vedúci projektu AV zostavuje riešiteľský kolektív spravidla zo zamestnancov pracovísk vysokej školy, s ktorou má dohodnutý pracovný pomer, ale v záujme komplexného riešenia problematiky projektu AV a širšieho využitia výsledkov riešenia v praxi môže zapojiť do riešenia spoluriešiteľa - inú nevysokoškolskú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci svojej činnosti vykonáva výskum alebo vývoj, ak s tým súhlasí jej štatutár alebo konateľ. V danom roku môže žiadateľ – vedúci projektu AV predložiť OVTVŠ iba jednu žiadosť o dotáciu na nový projekt aplikovaného výskumu.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu na nový projekt aplikovaného výskumu zverejňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky každoročne na internetovej stránke Odboru vedy a techniky na vysokých školách ministerstva najneskoršie do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku začatia riešenia projektu AV. Súčasne so zverejnením výzvy ministerstvo na svojej internetovej stránke s adresou každoročne zverejňuje aj aktualizované formuláre žiadostí o dotáciu. Vedúci projektu AV môže zahrnúť do bežných nákladov na riešenie projektu aj mzdy a odvody do poistných fondov.

Priebežné hodnotenie výsledkov riešenia projektu AV sa uskutočňuje každoročne v rámci priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu AV. Vedúci projektu AV je povinný v termínoch ustanovených ministerstvom a zverejnených na jeho internetovej stránke predkladať OVTVŠ každoročne záznamy z priebežnej oponentúry Ročnej správy o riešení projektu AV a po ukončení riešenia projektu AV záznam zo záverečnej oponentúry Správy o výsledkoch riešenia projektu AV za celú dobu riešenia. OVTVŠ môže z vlastného podnetu alebo na návrh vedúceho projektu vykonať kontrolný deň projektu AV.

Doba riešenia projektu AV je spravidla tri roky. Dlhšia doba riešenia projektu AV ako tri roky je možná iba vo výnimočných prípadoch. Ak to vyžaduje rozsah riešenej problematiky, na návrh vedúceho projektu AV, bude požiadavka o predĺženie riešenia projektu predložená na schválenie oponentskej rade pri priebežnej oponentúre.

Stránka Aplikovaného výskumu

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=504

» Granty a mobility