Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Popis

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) je vnútornou vedeckou agentúrou pre rezort školstva a SAV, ktorá zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva a predsedovi SAV výšku dotácie MŠ SR (grantu SAV) , ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl (z inštitucionálnych finančných prostriedkov SAV).

Načo je možné získať grant

VEGA prijíma žiadosti o grant na vedecké projekty, ktoré riešia problémy základného výskumu (ďalej len “projekt”). Projekt, ktorý je predkladaný do VEGA, musí predstavovať návrh na riešenie uceleného monotematického vedeckého problému v určitom časovom intervale.

Kto môže podať žiadosť o grant

Žiadosť o grant môže podať každý vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník z rezortu školstva a každý pracovník vedy a výskumu v SAV. Žiadateľ (vedúci projektu) musí byť v hlavnom pracovnom pomere v rezorte školstva alebo v SAV a musí mať definovanú výskumnú kapacitu v jednom z uvedených rezortov, ďalej musí preukázať schopnosť vedeckovýskumnej práce (súbor vedeckých prác a pod.).

Členovia riešiteľského kolektívu musia mať vysokoškolské vzdelanie a musia preukázať schopnosť vedeckovýskumnej práce (súbor vedeckých prác a pod.).

Komisia VEGA určí na posúdenie každého projektu troch posudzovateľov, z toho najmenej jedného zo zahraničia. Posudzovateľ vo vzťahu k žiadateľovi a k riešiteľskému kolektívu je anonymný.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Doba riešenia projektu je spravidla tri roky. Dlhšia doba riešenia projektu ako tri roky je možná len vo výnimočných prípadoch - ak to vyžaduje povaha riešeného problému, na základe žiadosti vedúceho projektu.

Projekty, ktorých doba riešenia je tri roky, sa priebežne hodnotia v druhom roku riešenia. Podkladom na hodnotenie je Hodnotiaca správa za prvú etapu riešenia projektu (prvá etapa je daná polovicou doby riešenia projektu). Vedúci projektu tiež predkladá v termíne určenom VEGA Záverečnú správu za celú dobu riešenia projektu.

Žiadosti o grant z pracovísk vysokých škôl sa podávajú na Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR prostredníctvom organizačných útvarov pre vedu a techniku na dekanátoch fakúlt, resp. vysokých škôl, ktoré sa nečlenia na fakulty.

Žiadosti o granty prijímajú správcovia agendy VEGA raz ročne (presný termín určuje P VEGA).

Stránka VEGA

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=417

Zameranie komisií

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/VEGA/zameranie_komisii_VEGA.pdf

» Granty a mobility