Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR (KEGA)

Popis

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR (KEGA) je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstvom v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl. KEGA je financovaná z vyčlenených prostriedkov štátneho rozpočtu.

Načo je možné získať grant

Projekt, ktorý je predkladaný do KEGA, musí predstavovať návrh na riešenie uceleného monotematického výskumného problému z oblasti pedagogiky, školstva alebo tvorivého umenia a musí svojím obsahovým zameraním zapadať do niektorej zo stanovených tematických oblastí. V danom roku môže žiadateľ – vedúci projektu predložiť do KEGA iba jednu žiadosť o dotáciu.

Tematické oblasti KEGA

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/KEGA/ZDOC/Tematicke_oblasti_KEGA_2007.pdf

Kto môže podať žiadosť o grant

O finančnú podporu projektov z KEGA sa môžu uchádzať riešitelia alebo riešiteľskékolektívy z vysokých škôl.

Vedúcim projektu môže byť len vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, ktorý vykonáva prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu a je schopný preukázateľne podať informácie o kvalite svojej vedeckovýskumnej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti. Vedúci projektu zostavuje riešiteľský kolektív spravidla zo zamestnancov svojho materského pracoviska (fakulty, na ktorej je pracovne zaradený), ale v záujme komplexného riešenia problematiky projektu a širšieho využitia výsledkov riešenia projektu môže zapojiť do riešenia projektu aj pracovisko inej súčasti vysokej školy. Členovia riešiteľského kolektívu musia mať vysokoškolské vzdelanie a musia preukázať schopnosť vedeckovýskumnej práce (napr. súborom pôvodných vedeckých alebo umeleckých prác alebo diel).

Výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu KEGA zverejňuje ministerstvo každoročne na internetovej stránke Odboru vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva SR (ďalej len „OVTVŠ“) www.minedu.sk/VS/OVTVS/KEGA/AINF/ainf.htm najneskoršie do 15. augusta príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku začatia riešenia. Súčasne so zverejnením výzvy ministerstvo na svojej internetovej stránke s adresou www.minedu.sk/VS/OVTVS/KEGA/FORM/formKEGA.htm zverejňuje aj každoročne aktualizovaný komplexný formulár v excelovskej forme, v ktorého 3 hárkoch sú postupne uložené: formulár pre predkladanie Žiadosti o dotáciu MŠ SR na nový projekt KEGA, formulár pre Ročnú správu o riešení projektu za uplynulý rok riešenia (čl. 7 ods. 1) a formulár pre Záznam zo záverečnej oponentúry Správy o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu KEGA (čl. 7 ods. 3). OVTVŠ súčasne písomne informuje aj všetky útvary vedy a výskumu na rektorátoch a dekanátoch vysokých škôl o zverejnení výzvy a komplexného formuláru na svojej internetovej stránke.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Doba riešenia projektu je spravidla tri roky. Dlhšia doba riešenia projektu ako tri roky je možná len vo výnimočných prípadoch (ktoré schvaľuje P – KEGA na základe odporúčania príslušnej komisie KEGA) – ak to vyžaduje povaha riešeného problému, a to na základe žiadosti vedúceho projektu. Dlhšiu dobu riešenia musí vedúci projektu zdôvodniť v žiadosti o dotáciu. Maximálny počet spolupracujúcich pracovísk na riešení projektu KEGA je tri.

Ak pridelené finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom KEGA za celú dobu riešenia projektu neprevyšujú 100 tis. Sk, riešenie projektu sa ukončuje záverečnou správou a protokolom o ukončení riešenia projektu, ktorý riešiteľ projektu po potvrdení zodpovedným funkcionárom fakulty (vysokej školy, ak sa nečlení na fakulty) zasiela najneskôr do 31. januára tajomníkovi KEGA. Protokol obsahuje stručný popis dosiahnutých výsledkov riešenia projektu, rozbor vynaložených finančných prostriedkov a uvedenie miesta uloženia záverečnej správy z riešenia projektu.

Ak finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom KEGA na celú dobu riešenia projektu prevyšujú čiastku 100 tis. Sk, riešenie projektu sa ukončuje záverečnou správou a záverečným oponentským konaním pred oponentskou radou. Záznam o záverečnom oponentskom konaní predloží riešiteľ projektu tajomníkovi KEGA najneskôr do 31. januára. Samotné odmeny pre členov riešiteľského kolektívu – zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu, vrátane odvodov do poistných fondov nesmú byť vyššie ako 10% z celkového objemu na Tovary a služby.

Vedúci projektu, ktorému bola poskytnutá účelová dotácia KEGA je povinný za účelom zhodnotenia stavu riešenia v danom roku a spresnenia požiadavky na dotáciu v nasledujúcom roku riešenia každoročne predkladať najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka Ročnú správu o riešení projektu KEGA za uplynulý rok riešenia.

Formuláre KEGA

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=502

Stránka KEGA

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=499

» Granty a mobility