Celoškolská grantová agentúra (CGA)

Popis

Celoškolská grantová agentúra (CGA) poskytuje účelové finančné prostriedky na výskumné projekty na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF. V CGA pôsobí 8 odborných komisií, ktoré posudzujú návrhy projektov, priebežné a záverečné správy. CGA je odborným orgánom Rektorátu UKF. Základným zdrojom finančných prostriedkov CGA sú prostriedky rozpočtu UKF určené na podporu inštitucionálneho vedeckého výskumu. Celoškolská grantová agentúra:

 • stanovuje metodické a organizačné postupy spojené s navrhovaním účelových finančných prostriedkov na konkrétnu vedeckú činnosť,
 • vyhlasuje verejnú súťaž na poskytnutie účelových finančných prostriedkov na konkrétne vedecké činnosti,
 • v rámci verejnej súťaže zaisťuje hodnotenie a výber návrhov konkrétnej vedeckej činnosti,
 • na základe zmlúv navrhuje prideliť účelové finančné prostriedky na vybrané vedecké činnosti a kontroluje plnenie týchto zmlúv,
 • kontroluje čerpanie a využitie účelových finančných prostriedkov určených na podporu prijatých vedeckých činností,
 • hodnotí a kontroluje plnenie cieľov prijatých vedeckých projektov.

Načo je možné získať grant

CGA navrhuje poskytovanie účelových finančných prostriedkov pre rozvoj základného vedeckého výskumu na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF.

Kto môže podať žiadosť o grant

O udelenie grantu môže žiadať mladý vedecký pracovník, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek viac ako 35 rokov.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa uchádzajú o pridelenie grantu, musia o tento požiadať na predpísanom tlačive každoročne do 30. novembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, v ktorom žiadajú o pridelenie grantu.

K predpísanému tlačivu sú povinní pripojiť:

 1. názov projektu a meno žiadateľa;
 2. charakteristiku vedeckých cieľov projektu;
 3. rozbor stavu riešenia témy projektu pred jeho začatím u nás a vo svete vrátane prehľadu literatúry;
 4. metodický postup riešenia projektu;
 5. požiadavky na finančnú podporu konkrétne špecifikovaných aktivít projektu a ich odôvodnenie;
 6. súhlas zodpovedného vedúceho katedry (ústavu, pracoviska) s realizáciou projektu na príslušnom pracovisku;
 7. anotáciu vedeckého projektu (v rozsahu do 20 riadkov),

Žiadosť CGA

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Ziadost_CGA.doc

Hodnotiaca správa CGA

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Hodnotiaca_sprava_CGA.rtf

Záverečná správa CGA

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Zaverecna_sprava_CGA.doc

» Granty a mobility