Grantová agentúra mladých (GAM)

Popis

Grantová agentúra mladých (GAM) je zameraná na podporu vedeckej, pedagogickej a umeleckej činnosti mladých pracovníkov – učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov do 35 rokov.

Granty udeľuje rektor Univerzity na základe návrhu Grantovej komisie Univerzity z fondu vytvoreného zlúčením časti rozpočtových prostriedkov pridelených na vedu a mimorozpočtových finančných zdrojov.

Načo je možné získať grant

GAM je zameraná na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov (ďalej len "vedeckých projektov") mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (ďalej len "mladý vedecký pracovník") na fakultách a súčastiach Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len "Univerzity").

Granty sa udeľujú na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov konkrétne špecifikovaných aktivít v rámci riešenia vedeckých projektov (prezentácia vedeckých výsledkov na odborných podujatiach, vydávanie odborných prác väčšieho rozsahu - monografií, učebných textov a metodických materiálov, zakúpenie literatúry, prístrojov a učebných pomôcok apod.). Vedecký projekt, na ktorý možno prideliť grant v konkrétnom roku, môže byť plánovaný aj na dlhšie časové obdobie.

Finančné prostriedky sa poskytnú len v kategórii bežných výdavkov (cestovné, spoje, dopravné, materiál, knihy, drobné predmety, rutinná údržba strojov, nájomné a podobne). Výnimočne je možné priznať aj kapitálové prostriedky. Pridelené finančné prostriedky sa nemôžu použiť na mzdy a odmeny. Granty sa udeľujú na jeden kalendárny rok.

Kto môže podať žiadosť o grant

O udelenie grantu môže žiadať mladý vedecký pracovník, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek viac ako 35 rokov.

Podmienky podania žiadostí o udelenie grantu

Mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa uchádzajú o pridelenie grantu, musia o tento požiadať na predpísanom tlačive každoročne do 30. novembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, v ktorom žiadajú o pridelenie grantu.

K predpísanému tlačivu sú povinní pripojiť:

  1. názov projektu a meno žiadateľa;
  2. charakteristiku vedeckých cieľov projektu;
  3. rozbor stavu riešenia témy projektu pred jeho začatím u nás a vo svete vrátane prehľadu literatúry;
  4. metodický postup riešenia projektu;
  5. požiadavky na finančnú podporu konkrétne špecifikovaných aktivít projektu a ich odôvodnenie;
  6. súhlas zodpovedného vedúceho katedry (ústavu, pracoviska) s realizáciou projektu na príslušnom pracovisku;
  7. anotáciu vedeckého projektu (v rozsahu do 20 riadkov),

Žiadosť o GAM

http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/Ziadost_GAM.doc

Vzor prvej strany
http://www.ukf.sk/sk-data/vedaavyskum/docs/vzor_prvej_strany_ziadosti_o_grant.doc

» Granty a mobility