Erasmus Mundus

Popis

Nový program Európskej únie - Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Program vychádza z "lisabonskej stratégie": vytvoriť v Európskej únii najdynamickejšiu ekonomiku na svete a premeniť európsky vzdelávací priestor na centrum excelencie a kvality. Program Erasmus Mundus tiež podporuje "Bolonský proces", ktorý má pomáha vytvoriť európsku štruktúru vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium).

Načo je možné získať grant

Program začal vyhlásením Výzvy v apríli 2004 a jeho trvanie je schválené do roku 2008. Celkový rozpočet, ktorý EÚ schválila na tento program je 230 mil. Euro. Základné ciele navrhovaného programu možno zhrnúť nasledovne:

  • zvýšiť kvalitu európskeho vysokoškolského vzdelávania posilnením kooperácie s tretími krajinami,
  • zatraktívniť vysokoškolské štúdium v Európe,
  • prispieť k zvýšeniu poznania a chápania sa ľudí žijúcich v odlišných kultúrach v rámci celého sveta,
  • prispieť k propagácii európskeho vzdelávacieho priestoru vo svete.

Pre potreby programu sa za tretie krajiny považujú krajiny mimo súčasných členských krajín EÚ, krajín EFTA a kandidátskych krajín.

Hlavnou cieľovou skupinou sú absolventi bakalárskeho štúdia z tretích krajín, ktorí majú možnosť v rámci vybraných magisterských kurzov získať vyššiu kvalifikáciu na univerzitách v členských krajinách Európskej únie.

Hlavnými nástrojmi, ktorými sa realizujú ciele programu sú:

  • Aktivita 1 :Magisterské kurzy
  • Aktivita 2: Štipendiá
  • Aktivita 3: Partnerstvá medzi vysokými školami EÚ a vysokoškolskými inštitúciami krajín "tretieho" sveta v rámci schválených magisterských kurzov
  • Aktivita 4: Zvyšovanie atraktivity európskeho vysokoškolského vzdelávania

» Granty a mobility