Podprogram Erasmus

Popis

Podprogram Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. Erasmus pozostáva z troch vzájomne prepojených častí:

ERASMUS 1 - Európska medziuniverzitná spolupráca

ERASMUS 2 - Mobility študentov a vysokoškolských učiteľov

ERASMUS 3 - Tematické siete

Načo je možné získať grant

Erasmus podporuje nasledujúce aktivity:

 • Mobilita študentov (SM)
  Erasmus poskytuje študentom (vrátane doktorandov) - okrem študentov 1. ročníka - príležitosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Granty na študijné pobyty prideľujú študentom priamo vysoké školy. Študijný pobyt musí byť plne uznaný domácou vysokou školou ako súčasť študijného programu
 • Mobilita učiteľov (TS)
  Učitelia vysokých škôl môžu vyučovať na partnerských vysokých školách v krajinách EÚ v rámci študijného plánu hosťujúcej inštitúcie. Učiteľské mobility sa uskutočňujú na základe bilaterálnych dohôd medzi partnerskými vysokými školami. Prioritou sú také učiteľské mobility, ktoré vedú okrem výučby k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami.
 • Organizácia mobilít (OM)
  Organizácia mobility znamená formu spolupráce univerzít takým spôsobom, aby vytvárali optimálne podmienky pre študentov a učiteľov, ktorí sa zúčastňujú mobility (študijný pobyt / vyučovanie na partnerskej univerzite), a tým im umožnili rozširovať ich znalosti v ich študijných odboroch, priblížili im štúdium/vyučovanie z inej perspektívy ako vo vlastnej krajine a umožnili im spoznať kultúru iných európskych krajín.
  Finančná podpora na OM má pomôcť univerzitám pokryť náklady na organizačné zabezpečenie mobility a poskytuje sa osobitne (nie je súčasťou sumy určenej na individuálne mobilitné granty).
  Z pridelených finančných prostriedkov školy hradia napríklad organizovanie výberových konaní študentov a učiteľov, organizovanie jazykových kurzov pre vysielaných alebo prichádzajúcich študentov alebo učiteľov, akademické a organizačné zabezpečenie mobilít s partnerskými univerzitami, monitorovanie vyslaných študentov, ktoré môže zahŕňať aj návštevu partnerskej univerzity, prípravu informačných materiálov a pod.
  Európsky systém prenosu kreditov (ECTS)
 • Intenzívne programy (IP)
  Intenzívny program je krátky študijný program pre študentov, zameraný na podporu multinárodného vyučovania na špecializované témy, ktoré sa bežne na univerzitách nevyučujú. Majú umožniť spoločnú prácu študentov a učiteľov v multinárodných skupinách. Učitelia majú možnosť porovnávať obsah študijných programov a testovať vyučovacie metódy v prostredí medzinárodnej triedy.
  IP môže byť vo forme jednorazovej aktivity alebo aktivity opakovanej v priebehu viacerých rokov. IP nesmie zahŕňať výskumné aktivity a konferencie.
  IP trvá minimálne 10 pracovných dní a maximálne 3 mesiace a programu sa musia zúčastniť najmenej 3 partnerské štáty.
 • Spoločná príprava študijných programov (CD)
  Cieľom CD projektov je podpora kvality a európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce odborníkov z univerzít v rôznych krajinách. Projekt musí zahŕňať univerzity najmenej z 3 krajín.

ERASMUS podporuje v tejto časti tri typy aktivít:

 • projekty zamerané na spoločnú prípravu študijných programov na úrovni bakalárskeho alebo magisterského štúdia
 • projekty zamerané na spoločnú prípravu Európskych modulov, vrátane špecializovaných jazykových modulov
 • projekty zamerané na implementáciu a šírenie výsledkov dosiahnutých v rámci CD projektov Kto môže podať žiadosť o grant

Ďalšie informácie:

http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Erasmus/erasm0.htm#proj2

» Granty a mobility