Kto je povinný výkonať a podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? (v2006)


Zamestnanec

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2005 príjmy iba z pracovného pomeru a jeho príjmy v hrubom aspoň v jednom mesiaci presiahli hranicu 43.095,- Sk. Nevzťahuje sa to na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru, ak sú vykonávané súčasne s pracovným pomerom, z týchto dohôd sa zdravotné poistenie neplatí.
Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho posledného zamestnávateľa v roku 2005 (vždy iba jedného zamestnávateľa). Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania poistného, musí si ho zamestnanec urobiť sám.
Ak mal zamestnanec okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy podľa § 6 zákona o daniach z príjmov (napr. autorský honorár), je povinný vykonať si ročné zúčtovanie sám. Nepatria sem príjmy z prenájmu a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou.
V prípade, že si zamestnanec bude robiť ročné zúčtovanie sám, musí mzdové oddelenie požiadať o vystavenie dokladu o zaplatených preddavkoch a príjmoch za rok 2005.Ak zamestnanec nemal v žiadnom mesiaci v roku 2005 príjmy zo zamestnania presahujúce hranicu 43.095,- Sk, nebude žiadať o ročné zúčtovanie dane a nemusí navštíviť mzdové oddelenie!

Samostatne zárobkovo činná osoba
Každá samostatne zárobkovo činná osoba bez ohľadu na to, ako dlho v roku 2005 bola SZČO ( aj jeden deň) a bez ohľadu na to, aký príjem z tejto činnosti dosiahla.
Aj zamestnanec, ktorý bol len jeden deň v roku 2005 SZČO, je povinný si robiť zúčtovanie sám a informovať o výsledku ročného zúčtovania zamestnávateľa.

Poistenec štátu (dôchodca, študent)
Poistenec štátu (dôchodca, študent), ak mal príjem len z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.9.2005 do 31.12.2005 vyšší ako 13.000,- Sk.

Dobrovoľne nezamestnaná osoba
Dobrovoľne nezamestnaná osoba, ak mala príjem v od 1.9.2005 do 31.12.2005 vyšší ako 13.000,- Sk.

» Nový zamestnanec UKF