Aká je štruktúra univerzity?

V zmysle štatútu orgánmi akademickej samosprávy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú: akademický senát, rektor, vedecká rada a disciplinárna komisia UKF. Súčasťou univerzity je správna rada UKF, ktora uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti vysokej školy. Univerzita sa člení na fakulty a iné organizačné súčasti. Univerzita má nasledovné fakulty: Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta. Ďalšími súčasťami univerzity sú celouniverzitné pracoviská a účelové zariadenia: Centrum informačných a komunikačných technológií, Študentský domov UKF Nitra, Študentský domov UKF Zobor a Univerzitná knižnica.

» Nový zamestnanec UKF