grémium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a tajomník fakulty.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole