kolégium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi kolégia rektora sú okrem členov grémia spravidla aj dekani fakúlt, zástupca akademického senátu vysokej školy, zástupca odborovej organizácie, zástupca študentskej časti akademickej obce a hlavný kontrolór vysokej školy. Členmi kolégia dekana sú okrem členov grémia aj vedúci katedier a ústavov (inštitútov, centier).

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole