komplexná akreditácia vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. ( § 84/1). Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole