Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004


Súčasné triedenie Podľa dátumu poslednej aktualizácie (vzostupne) Triediť chronologicky: Podľa dátumu poslednej aktualizácie zmeniť na (zostupne) | Podľa dátumu vytvorenia

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

Absolvent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium.
Entry link: Absolvent

AIS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Viaceré vysoké školy v SR prevádzkujú databázový informačný systém, sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom. Zaužívaný názov pre takýto systém je Akademický informačný systém (AIS).
Entry link: AIS

AIUTA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Association Internationale des Universités du Troisiéme Age - Svetová asociácia univerzít tretieho veku.
Entry link: AIUTA

Akadémia vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v oblasti vzdelávania dospelých, je členom medzinárodnej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (EAEA).
Entry link: Akadémia vzdelávania

akademická obec

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce). Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte ak tak určí štatút vysokej školy ( zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce) (§ 3, § 25).
Entry link: akademická obec

akademická pôda

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3).
Entry link: akademická pôda

akademická rada

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademická samospráva
Entry link: akademická rada

akademická samospráva

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká alebo umelecká rada alebo v prípade odbornej vysokej školy akademická rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. (§ 7, § 24).
Entry link: akademická samospráva

akademické insígnie a znaky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a dekanov, žezlá rektora a dekanov. Znak používa univerzita najmä na označenie diplomov, vysvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.
Entry link: akademické insígnie a znaky

akademické obrady

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov , dekrétov habilitovaným docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a dekanov fakúlt a udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa).
Entry link: akademické obrady


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO