Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

A

A

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: A

Absolvent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium.
Entry link: Absolvent

agentúra SAIA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:43)
Slovenská akademická informačná agentúra. Nezisková organizácia, ktorej poslaním je programami a službami napomáhať rozvoj vzdelávania na Slovensku. Informuje verejnosť o možnostiach štúdia v zahraničí a o podporných grantoch a štipendiách.
web: www.saia.sk
Adresy:
  • Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1, tel. 02 544 11 426, 02 544 11 436
  • Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048 413 78 10
  • Boženy Nemcovej 32, 040 01 Košice, tel. 055 632 54 18
  • UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, tel. 037 651 47 55 kl. 396
  • PU, Ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov, tel. 051 771 16 76
  • Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 8, 041 565 04 80
Entry link: agentúra SAIA

AIS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Viaceré vysoké školy v SR prevádzkujú databázový informačný systém, sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom. Zaužívaný názov pre takýto systém je Akademický informačný systém (AIS).
Entry link: AIS

AIUTA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Association Internationale des Universités du Troisiéme Age - Svetová asociácia univerzít tretieho veku.
Entry link: AIUTA

Akadémia vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v oblasti vzdelávania dospelých, je členom medzinárodnej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (EAEA).
Entry link: Akadémia vzdelávania

akademická obec

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce). Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte ak tak určí štatút vysokej školy ( zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce) (§ 3, § 25).
Entry link: akademická obec

akademická pôda

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3).
Entry link: akademická pôda

akademická rada

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademická samospráva
Entry link: akademická rada

akademická samospráva

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká alebo umelecká rada alebo v prípade odbornej vysokej školy akademická rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. (§ 7, § 24).
Entry link: akademická samospráva

akademické insígnie a znaky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a dekanov, žezlá rektora a dekanov. Znak používa univerzita najmä na označenie diplomov, vysvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.
Entry link: akademické insígnie a znaky

akademické obrady

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov , dekrétov habilitovaným docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a dekanov fakúlt a udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa).
Entry link: akademické obrady

akademické práva

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické slobody
Entry link: akademické práva

akademické slobody

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
vysoká škola má zaručené tieto akademické slobody a akademické práva:* slobodu vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovania ich výsledkov * slobodu výučby * právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov, * právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov * právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený, právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady (§ 4)
Entry link: akademické slobody

akademické tituly

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke " Bc."). Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul "magister" (v skratke "Mgr.""), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.") , absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúry akademický titul "inžinier architekt" (v skratke "Ing. arch."). Absolventom doktorandského štúdia v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul "doktor medicíny" (v skratke "MUDr."), v oblasti zubného humánneho lekárstva titul "doktor zubného lekárstva" (v skratke "MDDr.") a absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva "doktor veterinárskej medicíny" (v skratke "MVDr."). Absolventom umeleckých magisterských programov sa udeľuje akademický titul "magister umenia" (v skratke "Mgr. art."). Absolventi, ktorí získali titul "magister" môžu vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu a získať akademický titul v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke " RNDr."), vo farmaceutických študijných programoch "doktor farmácie" (v skratke " PharmDr."), v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie" (v skratke " PhDr." ), v právnických študijných programoch "doktor práv" (v skratke " JUDr."), v učiteľských a telovýchovných študijných programoch "doktor pedagogiky" (v skratke " PaedDr."), v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie "doktor teológie" (v skratke " ThDr."). Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (v skratke " PhD.", píše sa za menom). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje titul "artis doctor" (v skratke " ArtD.", píše sa za menom). Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti štúdia udeľuje titul "licenciát teológie" (v skratke ThLic."), absolventom aj titul "doktor teológie" (v skratke " ThDr.").
Entry link: akademické tituly

akademický rok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Z hľadiska výučby sa delí na dva semestre, alebo na tri trimestre.
Entry link: akademický rok

akademický senát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický senát verejnej vysokej školy je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Tvoria ho volení zástupcovia akademickej obce verejnej vysokej školy. Má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát fakulty má najmenej 11 členov a najmenej tretinu z nich tvoria študenti.
Entry link: akademický senát

akreditácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. V užšom zmysle slova je to priznanie práva vysokej škole konať štátne skúšky v niektorom z akreditovaných študijných programov.
Entry link: akreditácia

akreditačná komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáhať jej zvyšovaniu. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. (Čl.1 ods. 1 Štatútu AK). Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul, k spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu, k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Ďalej sa vyjadruje k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej a štátnej vysokej školy alebo ich fakúlt, k návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe pôsobiť ako súkromná vysoká škola, k návrhu na začlenenie vysokej školy medzi univerzitné alebo neuniverzitné vysoké školy, resp. medzi výskumné univerzity. Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl.
Entry link: akreditačná komisia

akumulácia kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kreditový systém štúdia
Entry link: akumulácia kreditov

ArtD.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ArtD.

Asistent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: Asistent

Aula

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov.
Entry link: Aula


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO