Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

A

A

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: A

Absolvent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium.
Entry link: Absolvent

agentúra SAIA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:43)
Slovenská akademická informačná agentúra. Nezisková organizácia, ktorej poslaním je programami a službami napomáhať rozvoj vzdelávania na Slovensku. Informuje verejnosť o možnostiach štúdia v zahraničí a o podporných grantoch a štipendiách.
web: www.saia.sk
Adresy:
  • Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1, tel. 02 544 11 426, 02 544 11 436
  • Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048 413 78 10
  • Boženy Nemcovej 32, 040 01 Košice, tel. 055 632 54 18
  • UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, tel. 037 651 47 55 kl. 396
  • PU, Ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov, tel. 051 771 16 76
  • Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 8, 041 565 04 80
Entry link: agentúra SAIA

AIS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Viaceré vysoké školy v SR prevádzkujú databázový informačný systém, sústreďujúci predovšetkým údaje súvisiace so štúdiom. Zaužívaný názov pre takýto systém je Akademický informačný systém (AIS).
Entry link: AIS

AIUTA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Association Internationale des Universités du Troisiéme Age - Svetová asociácia univerzít tretieho veku.
Entry link: AIUTA

Akadémia vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v oblasti vzdelávania dospelých, je členom medzinárodnej Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (EAEA).
Entry link: Akadémia vzdelávania

akademická obec

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce). Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte ak tak určí štatút vysokej školy ( zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce) (§ 3, § 25).
Entry link: akademická obec

akademická pôda

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt (§ 4/3).
Entry link: akademická pôda

akademická rada

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademická samospráva
Entry link: akademická rada

akademická samospráva

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia verejnej vysokej školy. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká alebo umelecká rada alebo v prípade odbornej vysokej školy akademická rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. (§ 7, § 24).
Entry link: akademická samospráva

akademické insígnie a znaky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a právomocí rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov. Patrí medzi ne pečať so znakom, prsteň univerzity, medaily na reťaziach rektora a dekanov, žezlá rektora a dekanov. Znak používa univerzita najmä na označenie diplomov, vysvedčení, publikácií, tlače a korešpondencie.
Entry link: akademické insígnie a znaky

akademické obrady

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov , dekrétov habilitovaným docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a dekanov fakúlt a udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa).
Entry link: akademické obrady

akademické práva

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické slobody
Entry link: akademické práva

akademické slobody

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
vysoká škola má zaručené tieto akademické slobody a akademické práva:* slobodu vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovania ich výsledkov * slobodu výučby * právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov, * právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov * právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený, právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady (§ 4)
Entry link: akademické slobody

akademické tituly

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke " Bc."). Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul "magister" (v skratke "Mgr.""), absolventom inžinierskeho štúdia akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.") , absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúry akademický titul "inžinier architekt" (v skratke "Ing. arch."). Absolventom doktorandského štúdia v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul "doktor medicíny" (v skratke "MUDr."), v oblasti zubného humánneho lekárstva titul "doktor zubného lekárstva" (v skratke "MDDr.") a absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva "doktor veterinárskej medicíny" (v skratke "MVDr."). Absolventom umeleckých magisterských programov sa udeľuje akademický titul "magister umenia" (v skratke "Mgr. art."). Absolventi, ktorí získali titul "magister" môžu vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu a získať akademický titul v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke " RNDr."), vo farmaceutických študijných programoch "doktor farmácie" (v skratke " PharmDr."), v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie" (v skratke " PhDr." ), v právnických študijných programoch "doktor práv" (v skratke " JUDr."), v učiteľských a telovýchovných študijných programoch "doktor pedagogiky" (v skratke " PaedDr."), v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie "doktor teológie" (v skratke " ThDr."). Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (v skratke " PhD.", píše sa za menom). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje titul "artis doctor" (v skratke " ArtD.", píše sa za menom). Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti štúdia udeľuje titul "licenciát teológie" (v skratke ThLic."), absolventom aj titul "doktor teológie" (v skratke " ThDr.").
Entry link: akademické tituly

akademický rok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Z hľadiska výučby sa delí na dva semestre, alebo na tri trimestre.
Entry link: akademický rok

akademický senát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický senát verejnej vysokej školy je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Tvoria ho volení zástupcovia akademickej obce verejnej vysokej školy. Má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát fakulty má najmenej 11 členov a najmenej tretinu z nich tvoria študenti.
Entry link: akademický senát

akreditácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. V užšom zmysle slova je to priznanie práva vysokej škole konať štátne skúšky v niektorom z akreditovaných študijných programov.
Entry link: akreditácia

akreditačná komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáhať jej zvyšovaniu. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. (Čl.1 ods. 1 Štatútu AK). Akreditačná komisia sa vyjadruje k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul, k spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu, k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Ďalej sa vyjadruje k návrhom na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej a štátnej vysokej školy alebo ich fakúlt, k návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe pôsobiť ako súkromná vysoká škola, k návrhu na začlenenie vysokej školy medzi univerzitné alebo neuniverzitné vysoké školy, resp. medzi výskumné univerzity. Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl.
Entry link: akreditačná komisia

akumulácia kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kreditový systém štúdia
Entry link: akumulácia kreditov

ArtD.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ArtD.

Asistent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: Asistent

Aula

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov.
Entry link: Aula

B

B

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: B

Bakalár

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) akademický titul (v skratke " Bc."), (2) osoba, ktorej bol udelený akademický titul bakalár
Entry link: Bakalár

bakalárska práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri záverečná práca
Entry link: bakalárska práca

bakalárske štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: bakalárske štúdium

Bc.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Bc.

Beánia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študentská zábava, spravidla nasledujúca po imatrikulácii novoprijatých študentov.
Entry link: Beánia

Bolonská deklarácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Výsledkom spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie (vrátane ministra školstva SR), konaného 19. júna 1999 v Boloni bolo vyhlásenie, nazývané bolonská deklarácia. Určuje rámcovo smery, ktorými sa má uberať vytváranie tzv. spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru. Hlavnými zámermi bolonskej deklarácie sú prijať systém transparentných a porovnateľných akademických hodností, zaviesť pregraduálny a graduálny stupeň vysokoškolského vzdelávania, zriadiť kreditový systém štúdia, podporiť študentskú mobilitu, zlepšiť spoluprácu pri hodnotení kvality vzdelávania.
Entry link: Bolonská deklarácia

C

C

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: C

celoživotné vzdelávanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu a občiansku aktivitu. Pozostáva z formálneho vzdelávania, ak sa uskutočňuje vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách národnej výchovno-vzdelávacej sústavy, neformálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje v inštitúciách s výchovno-vzdelávacími cieľmi, ale mimo tejto sústavy a informálneho vzdelávania, ktoré je výsledkom nezámerného, často neuvedomelého poznávania.
Entry link: celoživotné vzdelávanie

cena dekana

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri cena rektora
Entry link: cena dekana

cena Ľudovej banky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ľudová banka (Volksbank) udeľuje každoročne ocenenie Grand Prix Ľudovej banky vybranému absolventovi vysokých škôl v SR. Návrh kandidáta predkladá rektor, pričom prihliada najmä na študijné výsledky, medzinárodnú reprezentáciu, všeobecnú rozhľadenosť a osobnostný profil kandidáta. Cena sa odovzdáva slávnostným spôsobom a jej udelenie je spojené s finančnou odmenou.
Entry link: cena Ľudovej banky

cena rektora

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a absolventom vysokej školy cenu rektora. Cena rektora môže byť spojená aj s finančnou odmenou. Podrobnosti určuje štatút vysokej školy. Podobne môže na fakulte udeľovať cenu aj dekan.
Entry link: cena rektora

centrálny register študentov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri register študentov
Entry link: centrálny register študentov

Č

čestný doktorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri Dr.h.c..
Entry link: čestný doktorát

C

curriculum vitae

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
z lat. životná cesta, v súčasnosti profesijný alebo štruktúrovaný životopis
Entry link: curriculum vitae

cvičenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z viacerých metodických foriem výučby, ktorá slúži spravidla na upevnenie a precvičenie učiva získaného napr. na prednáške. Špeciálnymi druhmi cvičení môžu byť praktické cvičenie alebo výpočtové cvičenie.
Entry link: cvičenie

cvičné školy a cvičné školské zariadenia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcia, s ktorou vysoká škola uzatvára zmluvu o spolupráci. Orientuje sa najmä na vykonávanie praktickej výučby (tzv. pedagogické praxe) v učiteľských študijných programoch.
Entry link: cvičné školy a cvičné školské zariadenia

D

D

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:06)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: D

Ď

ďalšie vzdelávanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikáciu, uspokojenie svojho záujmu alebo pripravovať sa na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme. Ďalšie vzdelávanie sa riadi zákonom č. 386/1997 Z.z.
Entry link: ďalšie vzdelávanie

D

dekan/ka

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Podrobnosti určuje § 28 zákona.
Entry link: dekan/ka

dekanát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Administratívny, hospodársky a organizačný útvar fakulty, úrad dekana.
Entry link: dekanát

denné štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štúdium
Entry link: denné štúdium

dies academicus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Z lat. akademický deň. Na niektorých vysokých školách je tradíciou usporadúvať akademický deň (resp. akademické dni). Pri tejto príležitosti sa odovzdávajú ceny rektora a pamätné medaily vysokej školy.
Entry link: dies academicus

diplom

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad o absolvovaní štúdia a o udelení akademického titulu. Vydáva ho vysoká škola a spravidla ho odovzdáva absolventovi na slávnostnej promócii. Pozri tiež doklady o absolvovaní štúdia .
Entry link: diplom

diplomant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent, ktorý má rozpracovanú diplomovú prácu.
Entry link: diplomant

diplomová práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri záverečná práca
Entry link: diplomová práca

disciplinárna komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi, resp. dekanovi , ak ide o disciplinárnu komisiu fakulty. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti. Jej činnosť sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.
Entry link: disciplinárna komisia

disciplinárne opatrenia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia . Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.
Entry link: disciplinárne opatrenia

disciplinárny poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri disciplinárna komisia
Entry link: disciplinárny poriadok

disciplinárny priestupok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku (§ 72/1).
Entry link: disciplinárny priestupok

dizertačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri záverečná práca
Entry link: dizertačná práca

dizertačná skúška

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri skúšky
Entry link: dizertačná skúška

dlhodobý zámer vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dlhodobý zámer vysokej školy sa vypracúva najmenej na päť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia vysokej školy, vyplývajúce z jej poslania.
Entry link: dlhodobý zámer vysokej školy

dĺžka štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štandardná dĺžka štúdia
Entry link: dĺžka štúdia

docent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Dekan môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady fakulty pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho docenta.
Entry link: docent

dodatok k diplomu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dodatok k diplomu obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.
Entry link: dodatok k diplomu

doklady o absolvovaní štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklady o absolvovaní štúdia sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu (§ 68/1.)
Entry link: doklady o absolvovaní štúdia

doklady o štúdiu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklady o štúdiu sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia (§ 67/1.)
Entry link: doklady o štúdiu

doktorand

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Entry link: doktorand

doktorandské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: doktorandské štúdium

doktorská dizertačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri DrSc.
Entry link: doktorská dizertačná práca

doktorské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: doktorské štúdium

Dr.h.c.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doctor honoris causa - čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr.h.c. patrí medzi akademické obrady.
Entry link: Dr.h.c.

DRC

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Danube Rector's Conference - konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.
Entry link: DRC

DrSc.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedecká hodnosť "doctor scientiarum" v skratke "DrSc"; udeľuje ju vedecká rada verejnej vysokej školy po úspešnom obhájení doktorskej dizertačnej práce.
Entry link: DrSc.

druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program. (§ 2/5)
Entry link: druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

E

E

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:08)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: E

ECTS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Credit Transfer System - európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System - systém akumulácie a prenosu kreditov) alebo EUROCATS.
Entry link: ECTS

EFOS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Federation of Older Students - Európska federácia starších študentov.
Entry link: EFOS

emeritný profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: emeritný profesor

Erasmus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri Socrates
Entry link: Erasmus

EUA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European University Association - Asociácia európskych univerzít. Hlavná organizácia združujúca európske univerzity a národné rektorské konferencie. Jej hlavnou zámerom je podpora jednotného systému vysokoškolského vzdelávania v Európe.
Entry link: EUA

EUCEN

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Universities Continuing Education Network - Sieť európskych univerzít ďalšieho vzdelávania.
Entry link: EUCEN

EUNIS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European University Information System - Európsky univerzitný informačný systém. Na Slovensku pôsobí EUNIS Slovakia, združenie, ktoré je súčasťou EUNISu.
Entry link: EUNIS

EURAG

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej významnou aktivitou je podpora celoživotného vzdelávania.
Entry link: EURAG

evaluácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jednotlivej činnosti. Môže sa konať formou vnútornej alebo externej evaluácie. V evaluačnom procese by mala evaluačná skupina analyzovať silné a slabé stránky inštitúcie a vypracovať záverečnú správu.
Entry link: evaluácia

exkurzia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Metodická forma výučby spojená spravidla s prehliadkou nejakého podniku, ústavu, kultúrnej ustanovizne alebo prírodného výtvoru.
Entry link: exkurzia

externá vzdelávacia inštitúcia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie
Entry link: externá vzdelávacia inštitúcia

externé štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štúdium
Entry link: externé štúdium

F

fakulta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných študijných odborov vo vymedzenej oblasti poznania a vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť.
Entry link: fakulta

fakultná nemocnica

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Patrí medzi špecializované výučbové zariadenie vysokej školy, kde sa uskutočňuje praktická výučba študentov medicínskych odborov.
Entry link: fakultná nemocnica

fanfáry

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Kratšia slávnostná hudobná skladba. Používa sa pri akademických obradoch v čase, keď sprievod akademických funkcionárov vstupuje do auly alebo z nej odchádza.
Entry link: fanfáry

finančné fondy vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejná vysoká škola vytvára najmä tieto finančné fondy: a) rezervný fond, b) fond reprodukcie, c) štipendijný fond, d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím d) fondy podľa osobitných predpisov.
Entry link: finančné fondy vysokej školy

financovanie vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Okrem toho môžu verejné vysoké školy využívať aj ďalšie zdroje stanovené zákonom o vysokých školách (§ 16). Štátne vysoké školy sú financované podľa osobitných predpisov. súkromné vysoké školy si zabezpečujú finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť z vlastných zdrojov.
Entry link: financovanie vysokých škôl

formy štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štúdium
Entry link: formy štúdia

funkčné obdobie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovia vedeckej rady vykonávať svoju funkciu, je obmedzená na štyri roky. rektor a prorektori vysokej školy a dekan a prodekani fakulty môžu vykonávať svoju funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Entry link: funkčné obdobie

FX

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:06)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: FX

G

garant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.
Entry link: garant

Gaudeamus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Veseľme sa - začiatok starej latinskej piesne Gaudeamus Igitur. Z pôvodnej skladby sa dve slohy používajú dodnes ako neoficiálna študentská hymna.
Entry link: Gaudeamus

gestor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program. Pozri tiež garant.
Entry link: gestor

graduovať

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Udeľovať, resp. získavať akademickú hodnosť.
Entry link: graduovať

grant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Finančná podpora udelená jednotlivcovi alebo kolektívu na vyriešenie vopred zadanej úlohy.
Entry link: grant

grantová agentúra

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR A SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR).
Entry link: grantová agentúra

grantová úloha

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Úloha, ktorej vyriešenie je spojené s udelením grantu.
Entry link: grantová úloha

grémium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a tajomník fakulty.
Entry link: grémium

H

habilitácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent, (2) obhajoba habilitačnej práce pred habilitačnou komisiou a členmi vedeckej rady fakulty.
Entry link: habilitácia

habilitačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.
Entry link: habilitačná práca

habilitačné konanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu docent docent.
Entry link: habilitačné konanie

harmonogram štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časový plán, podľa ktorého prebieha výučba a s ňou spojené aktivity počas akademického roka.
Entry link: harmonogram štúdia

hodnotenie študijných výsledkov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Hodnotenie študijných výsledkov sa uskutočňuje priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbovej časti semestra, alebo skúškou na konci daného obdobia. Kvalitu osvojenia si vedomostí študenta hodnotí vyučujúci známkou pomocou klasifikačnej stupnice.
Entry link: hodnotenie študijných výsledkov

honorabilis, pl. -es

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslovenie prorektorov a prodekanov. Z lat. honorabilis - čestný, ctený, vážený.
Entry link: honorabilis, pl. -es

hosťujúci docent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri docent
Entry link: hosťujúci docent

hosťujúci profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: hosťujúci profesor

hymna

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. pozri študentská hymna, 2. ak má vysoká škola svoju hymnu, hrá sa na akademických obradoch za štátnou hymnou.
Entry link: hymna

I

imatrikulácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický obrad, počas ktorého sa novoprijatým študentom vysokej školy odovzdávajú imatrikulačné listy a/alebo výkazy o štúdiu.
Entry link: imatrikulácia

imatrikulačný list

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom.
Entry link: imatrikulačný list

index

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri výkaz o štúdiu
Entry link: index

informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Každá verejná vysoká škola je povinná vypracovať a zverejniť informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole. Štruktúru tejto informácie určuje [3].
Entry link: informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole

informačný list predmetu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Obsahuje základné údaje o predmete. Vzor informačného listu pozri v [3].
Entry link: informačný list predmetu

Ing.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Ing.

Ing. arch.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Ing. arch.

insígnie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické insígnie a znaky
Entry link: insígnie

inštitút

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ústav, najmä vedecký alebo vzdelávací.
Entry link: inštitút

internát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študentský domov
Entry link: internát

inžinier

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. akademický titul, 2. absolvent inžinierskeho štúdia
Entry link: inžinier

inžiniersky študijný program

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: inžiniersky študijný program

J

jednotka študijného programu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študijný program
Entry link: jednotka študijného programu

JUDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: JUDr.

K

katedra

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Pedagogické pracovisko fakulty, spravidla organizované podľa vedného odboru, z oblasti ktorého rieši vedecké úlohy alebo podľa študijného odboru, ktorý katedra gestoruje.
Entry link: katedra

klasifikačná stupnica

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:00)

Klasifikačnú stupnicu tvorí šesťstupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky),

B – veľmi dobre (nadpriemernévýsledky),

C – dobre (priemerné výsledky),

D – uspokojivo (prijateľnévýsledky),

E – dostatočne (výsledky spĺňajúiba minimálne kritériá),

FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálnekritériá)
Entry link: klasifikačná stupnica

klub dekanov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky. Bolo založené v r. 1996 za účelom zlepšenia komunikácie medzi fakultami a na dosahovanie spoločných cieľov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a riadiacej činnosti fakúlt.
Entry link: klub dekanov

kňazské semináre

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcie, ktoré zriaďuje biskup a ktoré slúžia na formáciu budúcich kňazov. Keďže v nich prebieha vysokoškolské štúdium teologických odborov, sú spravidla súčasťou niektorej bohosloveckej fakulty. Zákon o vysokých školách ich zahŕňa pod špecializované výučbové zariadenia vysokých škôl.
Entry link: kňazské semináre

kolégium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi kolégia rektora sú okrem členov grémia spravidla aj dekani fakúlt, zástupca akademického senátu vysokej školy, zástupca odborovej organizácie, zástupca študentskej časti akademickej obce a hlavný kontrolór vysokej školy. Členmi kolégia dekana sú okrem členov grémia aj vedúci katedier a ústavov (inštitútov, centier).
Entry link: kolégium

komplexná akreditácia vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva. ( § 84/1). Komplexná akreditácia vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu.
Entry link: komplexná akreditácia vysokej školy

konanie na vymenúvanie profesorov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.
Entry link: konanie na vymenúvanie profesorov

koordinátor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských učiteľov, ktorá zabezpečuje študentskú mobilitu a poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách.
Entry link: koordinátor

kreditový systém štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Systém štúdia, ktorý prostredníctvom zavedenia tzv. kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž pri absolvovaní jednotiek študijného programu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Základnými vlastnosťami kreditov je ich prenositeľnosť (angl. transfer), čo značí že kredity sa môžu prenášať napr. pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole a zhromažďovanie (angl. accumulation), t.j. získané kredity sa študentovi spočítavajú a dosiahnutím predpísaného počtu kreditov môže študent splniť podmienky na postup do ďalšej etapy štúdia alebo k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia. Kreditový systém používaný na vysokých školách v SR je založený na odporúčaniach ECTS. Bližšie podrobnosti o aplikácii kreditového systému na vysokých školách pozri lit. [3].
Entry link: kreditový systém štúdia

kredity

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie. Pozri tiež kreditový systém štúdia.
Entry link: kredity

kvalifikácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní; jeho súčasťou sú odborné vzdelávanie a odborná prax.
Entry link: kvalifikácia

kvestor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden z vedúcich zamestnancov verejnej vysokej školy, ktorý je podriadený priamo rektorovi a ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny chod vysokej školy.
Entry link: kvestor

L

laboratórne cvičenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri cvičenie
Entry link: laboratórne cvičenie

laudatio

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr.h.c.).
Entry link: laudatio

lektor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: lektor

lektorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Výučbová súčasť vysokej školy alebo fakulty zameraná spravidla na cudzojazyčnú prípravu študentov.
Entry link: lektorát

Lisabonská konvencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Dokument bol zverejnený a podpísaný prvými signatármi 11.4.1997, Slovensko sa k nemu pripojilo 1.9.1999.
Entry link: Lisabonská konvencia

M

magister

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. akademický titul, 2. absolvent magisterského štúdia
Entry link: magister

magisterské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: magisterské štúdium

Magna charta universitatis

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dokument podpísaný rektormi európskych univerzít na stretnutí v Bologni pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity v Európe. Hovorí sa v ňom o poslaní univerzít, zdôrazňuje sa sloboda bádania a vzdelávania a uvádzajú sa prostriedky, ktorými sa má dosiahnuť naplnenie poslania univerzít.
Entry link: Magna charta universitatis

magnificencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslovenie rektora. Z lat. magnificus - veľkolepý, vznešený, nádherný a magnificentia - veľkodušné zmýšľanie, vznešenosť
Entry link: magnificencia

MDDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: MDDr.

medziodborové štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, pričom oba študijné odbory sú približne rovnako zastúpené, ide o medziodborové štúdium.
Entry link: medziodborové štúdium

memorandum o ďalšom vzdelávaní

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Materiál, ktorý vydala v roku 2001 Európska komisia a vyzvala členské štáty EU ku konzultáciám a k zhromažďovaniu názorov o tom, ako najlepšie pokračovať v realizácii ďalšieho vzdelávania.
Entry link: memorandum o ďalšom vzdelávaní

metódy štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Štúdium v rámci študijného programu je možné realizovať viacerými metódami: prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda je založená na priamom kontakte vyučujúceho so študentom a niekedy sa nazýva aj kontaktnou metódou. Dištančná metóda využíva na kontakt učiteľa so študentom komunikačné prostriedky, najmä počítačové siete.
Entry link: metódy štúdia

Mgr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Mgr.

Mgr. art.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Mgr. art.

MUDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: MUDr.

MVDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: MVDr.

N

nadväznosť predmetov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
V kreditovom systéme štúdia existuje obmedzenie, že študent si nemôže zapísať predmet, ktorý vyžaduje vedomosti alebo zručnosti získané absolvovaním iného predmetu. Pri zostavovaní svojho študijného plánu teda musí študent rešpektovať nadväznosť predmetov.
Entry link: nadväznosť predmetov

národný koordinátor ECTS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, poverená Európskou komisiou koordináciou implementovania systému ECTS na vysokých školách v konkrétnej krajine.
Entry link: národný koordinátor ECTS

neuniverzitné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: neuniverzitné vysoké školy

nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu (externé vzdelávacie inštitúcie). Napr. doktorandské štúdium býva často realizované v spolupráci vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.
Entry link: nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

nostrifikácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri uznávanie dokladov o vzdelaní
Entry link: nostrifikácia

O

obhajoba

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh práce. Obhajoba záverečnej práce sa deje pred skúšobnou komisiou, keďže ide o súčasť štátnej skúšky. Obhajoba rigoróznej práce, dizertačnej práce alebo habilitačnej práce prebieha pred komisiou, ktorej zloženie stanovuje zákon.
Entry link: obhajoba

odborná prax

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z foriem vzdelávacích činností na vysokej škole je odborná prax. Študenti učiteľských študijných programov vykonávajú tzv. pedagogickú prax, a to spravidla na cvičných školách a cvičných školských zariadeniach.
Entry link: odborná prax

odborné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: odborné vysoké školy

odborný asistent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: odborný asistent

odborová komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore . Vysoké školy môžu na základe dohody vytvárať spoločné odborové komisie. Členmi odborovej komisie sú aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s touto inštitúciou.
Entry link: odborová komisia

odporúčaný študijný plán

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že umožňuje študentovi úspešne skončiť štúdium daného študijného programu v rámci štandardnej dĺžky štúdia.
Entry link: odporúčaný študijný plán

opakovanie ročníka

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesplnil podmienky na postup do vyššieho ročníka, o tzv. opakovanie ročníka. V kreditovom systéme štúdia stráca pojem ročník zmysel, pretože absolvovanie predmetu nie je striktne viazané ku konkrétnemu semestru, resp. akademickému roku. Z toho dôvodu stráca zmysel aj opakovanie ročníka.
Entry link: opakovanie ročníka

oponent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú, rigoróznu, habilitačnú alebo doktorskú dizertačnú prácu, ale oponentúra môže byť predpísaná aj pre záverečnú správu o riešení výskumného projektu a pod.
Entry link: oponent

organizačný poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy vysokej školy, pozri vnútorné predpisy fakulty
Entry link: organizačný poriadok

orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia pre študentov. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Entry link: orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty

osobná dokumentácia študenta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osobné záznamy študenta ako aj výsledky ním dosahované počas štúdia sa ukladajú do osobného spisu študenta, ktorý zakladá a spravuje príslušné oddelenie (referát) univerzity alebo fakulty ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
Entry link: osobná dokumentácia študenta

osvedčenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad, ktorý vydáva vysoká škola a ktorým potvrdzuje určitú skutočnosť, napr. absolvovanie kurzu. Pozri tiež vysvedčenie o štátnej skúške.
Entry link: osvedčenie

P

PaedDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PaedDr.

pedagogická prax

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri odborná prax
Entry link: pedagogická prax

pedel

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorá sprevádza rektora alebo dekana pri slávnostných príležitostiach so žezlom.
Entry link: pedel

PharmDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PharmDr.

PhD.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PhD.

PhDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PhDr.

pokarhanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri disciplinárne opatrenia
Entry link: pokarhanie

policajné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: policajné vysoké školy

poplatky spojené so štúdiom

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poplatok vo forme školného sú povinní uhrádzať vysokej škole tí študenti, ktorí študujú študijný program prvého alebo druhého stupňa a prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Študenti dennej formy doktorandského štúdia školné neplatia. Pre cudzincov určí školné a poplatky spojené so štúdiom vysoká škola. Vysoká škola môže požadovať poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce, za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v cudzom jazyku, za vydanie kópiií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú príjmom vysokej školy. Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti.
Entry link: poplatky spojené so štúdiom

poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy vysokej školy
Entry link: poriadok

povinnosti študenta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy a jej súčastí, chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby vysokej školy, uhrádzať vysokej škole školné a poplatky spojené so štúdiom, oznámiť vysokej škole alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca vysokej školy alebo fakulty.
Entry link: povinnosti študenta

pracovný poriadok verejnej vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy verejnej vysokej školy
Entry link: pracovný poriadok verejnej vysokej školy

práva študenta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent má právo * študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, * utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, * zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti stanovené študijným programom a študijným poriadkom, * v rámci pravidiel zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi * v rámci štúdia uchádzať sa o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí * zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vysokej školy * zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi * aspoň raz ročne mať možnosť vyjadriť sa formou anonymného dotazníka ku kvalite výučby a o učiteľoch
Entry link: práva študenta

právo konať štátne skúšky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Právo konať štátne skúšky v konkrétnom študijnom programe udeľuje Ministerstvo školstva SR vysokej škole na odporúčanie akreditačnej komisie.
Entry link: právo konať štátne skúšky

predmet

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študijný predmet
Entry link: predmet

prenos kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kreditový systém štúdia
Entry link: prenos kreditov

prerušenie štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prerušenie štúdia povoľuje dekan, v študijných programoch, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.
Entry link: prerušenie štúdia

preskúmanie rozhodnutia o neprijatí

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.
Entry link: preskúmanie rozhodnutia o neprijatí

preukaz študenta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Preukaz študenta je základným dokladom o štúdiu. Študentovi ho vydá vysoká škola po zápise do registra študentov. Preukaz študenta oprávňuje jeho nositeľa využívať práva a výhody študenta vyplývajúce so zákonov a vnútorných predpisov vysokej školy ako aj z dohôd s inými právnickými osobami.
Entry link: preukaz študenta

priestupok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri disciplinárny priestupok
Entry link: priestupok

prihláška na štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) Uchádzač o štúdium na vysokej škole musí podať v stanovenej lehote písomnú prihlášku na štúdium. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na fakultách, resp. v predajniach ŠEVT. (2) Uchádzač o absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole sa prihlasuje v zmysle vyhlášky [3] na toto štúdium prostredníctvom prihlášky na štúdium.
Entry link: prihláška na štúdium

prijímacia skúška

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri prijímacie konanie
Entry link: prijímacia skúška

prijímacie konanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. vysoká škola alebo fakulta môže stanoviť ako súčasť overovania, či uchádzač spĺňa určené podmienky aj prijímaciu skúšku. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy. Prijímacia skúška môže byť písomná, ústna alebo praktická.
Entry link: prijímacie konanie

prijímajúca vysoká škola

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podľa zákona o vysokých školách môže študent v rámci svojho študijného programu absolvovať časť štúdia aj na inej vysokej škole. Vysoká škola, ktorá vysiela študenta (resp. súhlasí s jeho štúdiom na inej vysokej škole), sa nazýva vysielajúca vysoká škola, tá, ktorá ho prijme na absolvovanie časti štúdia, je prijímajúca vysoká škola.
Entry link: prijímajúca vysoká škola

prodekan

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné a na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.
Entry link: prodekan

profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Riadnym profesorom je vysokoškolský učiteľ , ktorý má titul profesor a vykonáva funkciu profesora. Mimoriadny profesor je docent, vykonávajúci funkciu profesora. Emeritný profesor je čestný titul, ktorý môže udeliť rektor na návrh vedeckej rady profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor. rektor, alebo dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
Entry link: profesor

profil absolventa

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Popis vedomostí a zručností, ktoré získa študent absolvovaním daného študijného programu a kde v praxi môže tieto získané vedomosti a zručnosti uplatniť.
Entry link: profil absolventa

promócia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden z akademických obradov, konajúci sa po skončení štúdia, pri ktorom sa odovzdávajú absolventom slávnostným spôsobom diplomy.
Entry link: promócia

promótor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba poverená vykonaním promočného aktu.
Entry link: promótor

prorektor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický funkcionár, ktorý zastupuje rektora v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné a na tej istej vysokej škole môže vykonávať funkciu prorektora tá istá osoba najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.
Entry link: prorektor

prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vysoké školy uskutočňujú študijné programy v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Každá vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov prvého stupňa (§ 2/5).
Entry link: prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania

R

Rada vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri reprezentácia vysokých škôl
Entry link: Rada vysokých škôl

recenzent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Posudzovateľ vedeckého, odborného alebo umeleckého diela. Niekedy sa zamieňajú názvy oponent a recenzent.
Entry link: recenzent

register študentov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Register študentov slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely. Vysoká škola je povinná viesť register študentov a trvalo uchovávať údaje z tohto registra. Záznamy do registra študentov môžu vykonávať iba osobitne poverení zamestnanci vysokej školy, ktorí sú povinní pri práci s registrom dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ministerstvo vedie centrálny register študentov, ktorý vznikne z registrov jednotlivých vysokých škôl ich zlúčením.
Entry link: register študentov

rektor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Práva a povinnosti rektora určuje § 10 zákona.
Entry link: rektor

rektorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Administratívny, hospodársky a organizačný útvar vysokej školy, úrad rektora.
Entry link: rektorát

rekvalifikačné štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Druh celoživotného vzdelávania zameraného na zmenu kvalifikácie (preškolenie) účastníka vzdelávania.
Entry link: rekvalifikačné štúdium

reprezentácia vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Reprezentáciu vysokých škôl tvoria: * Rada vysokých škôl * Študentská rada vysokých škôl * Slovenská rektorská konferencia
Entry link: reprezentácia vysokých škôl

reťaz rektora

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické insígnie a znaky
Entry link: reťaz rektora

riadny profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: riadny profesor

rigorózna práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri rigorózne konanie
Entry link: rigorózna práca

rigorózna skúška

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri skúšky, pozri rigorózne konanie
Entry link: rigorózna skúška

rigorózne konanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Na rigorózne konanie sa môže prihlásiť absolvent študijného programu, ktorý získal titul magister. Po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce, udelí vysoká škola akademický titul.
Entry link: rigorózne konanie

RNDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: RNDr.

ročník

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách sa za kontrolnú etapu štúdia pokladá ročník. V kreditovom systéme stráca pojem ročník význam.
Entry link: ročník

rokovací poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Kolektívne orgány zriadené na vysokej škole alebo fakulte sa pri svojej činnosti riadia zásadami, uvedenými v rokovacom poriadku príslušného orgánu. Rokovací poriadok akademického senátu, vedeckej rady a disciplinárnej komisie patria medzi vnútorné predpisy vysokej školy a fakulty.
Entry link: rokovací poriadok

rozhodnutie o prijatí/neprijatí

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhodnotiť písomne do 30 dní a musí byť doručené uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že ide o rozhodnutie o neprijatí.
Entry link: rozhodnutie o prijatí/neprijatí

rozpočet verejnej vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejná vysoká škola zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Výnosmi vysokej školy sú dotácia zo štátneho rozpočtu, školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, výnosy z majetku, výnosy z duševného vlastníctva, výnosy z vlastných finančných fondov, iné výnosy z hlavnej činnosti vysokej školy a dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov.
Entry link: rozpočet verejnej vysokej školy

rozvrh

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časový a priestorový plán konania výučby.
Entry link: rozvrh

S

semester

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na dve výučbové obdobia.
Entry link: semester

seminár

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. forma výučby doplňujúca prednášku, 2. forma kolektívneho odborného školenia, 3. inštitúcia vychovávajúca katolíckych kňazov
Entry link: seminár

Š

školiteľ

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa Doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte. Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.
Entry link: školiteľ

školné

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri poplatky spojené so štúdiom
Entry link: školné

S

skončenie štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dokladom o riadnom skončení štúdia je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach. Okrem toho sa môže štúdium skončiť zanechaním štúdia, vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku, vylúčením zo štúdia z disciplinárnych dôvodov, neskončením štúdia v stanovenom termíne (viac ako dva roky po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia) a zrušením študijného programu ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu.
Entry link: skončenie štúdia

skúškové obdobie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
časť akademického roka, vyhradená na vykonanie skúšok
Entry link: skúškové obdobie

skúšky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Skúška je jednou z foriem hodnotenia vedomostí študenta. Skúšky sa spravidla uskutočňujú na konci výučbového obdobia (v tzv. skúškovom období). Okrem toho každý študijný program obsahuje ako jednu z podmienok na jeho absolvovanie vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Pred skúšobnou komisiou sa vykonávajú aj rigorózne skúšky (pozri rigorózne konanie) a dizertačné skúšky, ktoré sú podmienkou úspešného skončenia doktorandského štúdia.
Entry link: skúšky

skúšobná komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Komisia určená rektorom alebo dekanom (ak sa skúšky vykonávajú na fakulte), na vykonanie štátnych, rigoróznych a dizertačných skúšok. Členmi skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok a rigoróznych skúšok môžu byť vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných zariadení alebo z praxe, ktorých schváli príslušná vedecká rada. Členmi komisie na vykonanie dizertačných skúšok sú v prípade, že tému dizertačnej práce vypísala externá vzdelávacia inštitúcia aj zástupcovia tejto inštitúcie.
Entry link: skúšobná komisia

Slovenská rektorská konferencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri reprezentácia vysokých škôl
Entry link: Slovenská rektorská konferencia

sľub

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasťou akademických obradov býva zvyčajne sľub, ktorý skladajú imatrikulovaní študenti, promovaní absolventi, novovymenovaní docenti a doktori vied, inaugurovaný rektor a dekani alebo čestný doktor.
Entry link: sľub

sociálne štipendium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štipendium
Entry link: sociálne štipendium

Socrates

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Program Európskej únie na podporu vzdelávania a vedy. Jeho podprogramom je program Erasmus, v rámci ktorého môžu vysoké školy získať finančnú podporu na realizáciu svojich medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania.
Entry link: Socrates

Š

špecializačné štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Druh celoživotného vzdelávania, ktorého absolvovaním sa získava certifikát. Osobitou formou špecializačného štúdia je špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním, ktoré môžu vykonávať len vysoké školy. O získaní špecializácie vydá vysoká škola diplom o špecializácii.
Entry link: špecializačné štúdium

S

spectabilis, pl. -es

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslovenie dekana. Z lat. spectabilis - nádherný, vynikajúci, úctyhodný, obdivuhodný, vážený, urodzený.
Entry link: spectabilis, pl. -es

spoločný diplom (joint degree)

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Aktivita EUA nadväzujúca na závery pražského stretnutia ministrov zodpovedných za vzdelávanie v máji 2001. Smeruje k tomu, aby partnerské univerzity v rozličných krajinách, ktoré sa dohodnú na spoločnom kreovaní študijných programov a ktoré uplatňujú študentskú mobilitu v rámci týchto programov, mohli vydávať študentovi aj spoločný doklad o absolvovaní štúdia.
Entry link: spoločný diplom (joint degree)

spoločný európsky vzdelávací priestor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Snaha o zjednocovanie Európy zasahuje aj do oblasti vzdelávania. Európska únia si vytýčila plán vytvoriť do roku 2010 tzv. spoločný európsky vzdelávací priestor a umožniť tak mobilitu študentov v rámci celej Európy.
Entry link: spoločný európsky vzdelávací priestor

správna rada VŠ

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý posilňuje väzbu verejnej vysokej školy a spoločnosti a uplatňuje a presadzuje verejný záujem najmä v súvislosti s využívaním majetku vysokej školy a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. Správna rada má 14 členov a vymenúva ich a odvoláva minister.
Entry link: správna rada VŠ

Š

štandardná dĺžka štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dĺžka štúdia v rokoch, stanovená osobitne pre každý študijný program. Vysokoškolský zákon určuje intervaly, v ktorých sa štandardné dĺžky štúdia môžu nachádzať. Pre bakalárske študijné programy je to najmenej tri a najviac štyri roky, pre študijný program druhého stupňa najmenej jeden a najviac tri roky (pre bakalárske štúdium a nadväzujúce štúdium druhého stupňa najmenej päť rokov), pre študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania najmenej štyri a najviac šesť rokov. Doktorandský študijný program má štandardnú dĺžku štúdia najmenej tri a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.
Entry link: štandardná dĺžka štúdia

štátne vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: štátne vysoké školy

štatút

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Základný vnútorný predpis vysokej školy a fakulty. Obsah štatútu vysokej školy a fakulty upravuje § 15 ods. 2 zákona. V prípade správnej rady je to predpis, ktorý upravuje voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob rokovania správnej rady verejnej vysokej školy.
Entry link: štatút

štipendijný fond

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri finančné fondy vysokej školy
Entry link: štipendijný fond

štipendijný poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vnútorný predpis vysokej školy alebo fakulty, upravujúci poskytovanie štipendií študentom.
Entry link: štipendijný poriadok

štipendium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia je sociálne štipendium, ktoré sa priznáva študentovi, ktorého príjem na jedného člena rodiny nepresahuje určený limit. Okrem sociálneho štipendia môže vysoká škola udeľovať z vlastných zdrojov aj iné druhy štipendií, a to najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu.
Entry link: štipendium

študent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študentom sa stáva uchádzač o štúdium zvoleného študijného programu dňom zápisu. Prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo odo dňa prerušenia štúdia. Pozri tiež práva študenta a povinnosti študenta.
Entry link: študent

študentská anketa

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podľa zákona má študent právo aspoň raz ročne sa vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch formou anonymného dotazníka.
Entry link: študentská anketa

študentská hymna

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri Gaudeamus
Entry link: študentská hymna

študentská mobilita

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole doma alebo v zahraničí.
Entry link: študentská mobilita

Študentská rada vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri reprezentácia vysokých škôl
Entry link: Študentská rada vysokých škôl

študentská vedecká konferencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Prehliadka študentských vedeckých a odborných prác na fakultnej, celoškolskej alebo celoštátnej úrovni spojená s vyhodnotením najlepších prác v jednotlivých kategóriách.
Entry link: študentská vedecká konferencia

študentské pôžičky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vysoká škola môže svojim študentom poskytovať pôžičky zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré bližšie určuje štipendijný poriadok vysokej školy.
Entry link: študentské pôžičky

študentský domov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Zariadenie slúžiace na poskytovanie ubytovania študentom (internát).
Entry link: študentský domov

študentský pôžičkový fond

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Štát utvára podmienky na poskytovanie pôžičiek študentom s dotovaným úrokom a odloženým splácaním. Na tento účel je zriadený študentský pôžičkový fond. Spôsob uchádzania sa o pôžičku zo študentského pôžičkového fondu upravuje štipendijný poriadok vysokej školy.
Entry link: študentský pôžičkový fond

študijný odbor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania. Vymedzuje sa obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa. Súbor študijných odborov, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie tvorí tzv. sústavu študijných odborov vysokoškolského vzdelávania, ktorú spravuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Entry link: študijný odbor

študijný plán

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent si na základe pravidiel obsiahnutých v študijnom programe a rešpektujúc študijný poriadok zostavuje sám, resp. v spolupráci so študijným poradcom, svoj individuálny študijný plán.
Entry link: študijný plán

študijný poradca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan z radov vysokoškolských učiteľov. Jeho úlohou je pomôcť študentom pri zostavovaní študijného plánu.
Entry link: študijný poradca

študijný poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vnútorný predpis vysokej školy, ktorým sa upravuje štúdium vo všetkých formách a na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Fakulty si môžu v súlade so študijným poriadkom vysokej školy vypracovať vlastné študijné poriadky.
Entry link: študijný poriadok

študijný predmet

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijný program sa člení na jednotlivé študijné predmety. Podľa záväznosti ich absolvovania sa delia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Podľa nadväznosti môžu byť študijné predmety podmienené absolvovaním iných študijných predmetov, alebo bez toho, že by na seba nadväzovali.
Entry link: študijný predmet

študijný program

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijný program je súbor študijných predmetov a súbor pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto predmetov umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.
Entry link: študijný program

S

stupnica známok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: stupnica známok

sústava študijných odborov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študijný odbor
Entry link: sústava študijných odborov

systém sociálnej podpory študentov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou formou, ktorou sú štipendiá, a nepriamou formou ktorá zahrňuje najmä stravovanie a ubytovanie podľa možnosti s poskytnutím príspevku na náklady s tým spojené a finančná a organizačná podpora športových a kultúrnych činností. Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom.
Entry link: systém sociálnej podpory študentov

systém štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Staršie systémy štúdia sa vyznačujú tým, že študent má v každom ročníku pevne predpísané povinnosti, ktoré musí absolvovať. Ak sa mu to nepodarí, môže za istých podmienok, stanovených študijným poriadkom, opakovať ročník, resp. je zo štúdia vylúčený. V polovici deväťdesiatych rokov sa začal na niektorých vysokých školách v SR zavádzať kreditový systém štúdia a nový vysokoškolský zákon zaviedol tento systém ako povinný pre všetky verejné vysoké školy, počínajúc rokom 2004.
Entry link: systém štúdia

T

tajomník fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je vedúci zamestnanec fakulty, podriadený priamo dekanovi a zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.
Entry link: tajomník fakulty

talár

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Slávnostný odev akademických hodnostárov používaný pri akademických obradoch a iných slávnostných príležitostiach vymedzených štatútom vysokej školy.
Entry link: talár

Tempus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Program Európskej komisie zameraný na spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Vznikol v roku 1990 a postupne bol inovovaný pod názvami Tempus II a Tempus III.
Entry link: Tempus

ThDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ThDr.

ThLic.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ThLic.

transfer kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kreditový systém štúdia
Entry link: transfer kreditov

tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program. (§ 2/5)
Entry link: tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania

trimester

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na tri výučbové obdobia.
Entry link: trimester

tútor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študijný poradca
Entry link: tútor

U

umelecko-pedagogické tituly

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vedecko-pedagogické tituly
Entry link: umelecko-pedagogické tituly

Ú

únia učiteľských fakúlt

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Občianske združenie fakúlt pripravujúcich učiteľov. Vzniklo v roku 1994 za účelom spoločného postupu pri riešení špecifických problémov učiteľských študijných odborov.
Entry link: únia učiteľských fakúlt

U

UNICA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Institucional Network of the UNIversities from the CApitals of Europe - združenie viac ako 30 univerzít v hlavných mestách Európy. Vzniklo v roku 1990 za účelom podpory spolupráce európskych univerzít v rozvíjaní zásad bolonského procesu a vytváraní spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru.
Entry link: UNICA

univerziáda

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Medzinárodné vysokoškolské športové hry.
Entry link: univerziáda

univerzita

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: univerzita

univerzitné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: univerzitné vysoké školy

Ú

ústav

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedecké alebo pedagogické pracovisko vysokej školy alebo fakulty, ktoré plní podobnú funkciu ako katedra.
Entry link: ústav

U

UTV

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite Komenského v Bratislave vznikla UTV v roku 1990, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992, postupne vznikali univerzity tretieho veku aj na ďalších vysokých školách na Slovensku.
Entry link: UTV

uznávanie dokladov o vzdelaní

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR.
Entry link: uznávanie dokladov o vzdelaní

V

veda na vysokých školách

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať najmä základný výskum, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti. (§ 2/12).
Entry link: veda na vysokých školách

vedecká rada

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedným z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je jej vedecká rada, (umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo na odbornej vysokej škole akademická rada). Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Analogicky je na fakultách zriadená vedecká rada, umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo akademická rada fakulty.
Entry link: vedecká rada

vedecko-pedagogické tituly

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu docent je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a úspešné absolvovanie habilitačného konania. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu profesor je predchádzajúce získanie titulu docent a úspešné absolvovanie vymenúvacieho konania.
Entry link: vedecko-pedagogické tituly

vedúci katedry, ústavu, inštitútu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedúci zamestnanec fakulty, ktorý je zodpovedný za chod príslušného pracoviska v zmysle zákonov o verejnej službe a pracovného poriadku fakulty.
Entry link: vedúci katedry, ústavu, inštitútu

vedúci práce

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vysokoškolský učiteľ, pod vedením ktorého študent vypracúva bakalársku alebo diplomovú prácu.
Entry link: vedúci práce

vedúci zamestnanci fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
tajomník fakulty, vedúci pracovísk a účelových zariadení
Entry link: vedúci zamestnanci fakulty

vedúci zamestnanci vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a vedúci súčastí vysokej školy. Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú konkurzom.
Entry link: vedúci zamestnanci vysokej školy

verejná vysoká škola

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoká škola
Entry link: verejná vysoká škola

vnútorné predpisy fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: a) štatút fakulty, b) organizačný poriadok fakulty, c) zásady volieb do akademického senátu fakulty, d) rokovací poriadok akademického senátu fakulty, e) rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, f) ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty.
Entry link: vnútorné predpisy fakulty

vnútorné predpisy vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vnútorné predpisy vysokej školy sú: a) štatút verejnej vysokej školy, b) študijný poriadok verejnej vysokej školy, c) zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, d) pracovný poriadok verejnej vysokej školy, e) organizačný poriadok verejnej vysokej školy, f) zásady volieb do akademického senátu verejnej vysokej školy, g) rokovací poriadok akademického senátu verejnej vysokej školy, h) rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy, i) štipendijný poriadok verejnej vysokej školy, j) disciplinárny poriadok verejnej vysokej školy pre študentov, k) rokovací poriadok disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy, l) ďalšie predpisy, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, alebo zákon. (§ 15/1).
Entry link: vnútorné predpisy vysokej školy

výberové konanie na obsadenie miesta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v podľa vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy . Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
Entry link: výberové konanie na obsadenie miesta

výkaz o štúdiu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri doklady o štúdiu
Entry link: výkaz o štúdiu

vylúčenie zo štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri skončenie štúdia
Entry link: vylúčenie zo štúdia

výmenné štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podľa zákona môže študent absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole, a to v SR aj v zahraničí. Pozri tiež mobilita študentov.
Entry link: výmenné štúdium

vymenúvacie konanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého úspešné absolvovanie vedie k získaniu vedecko-pedagogického titulu profesor.
Entry link: vymenúvacie konanie

výpis výsledkov štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Výpis výsledkov štúdia patrí medzi doklady o štúdiu a obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, vydáva ho fakulta.
Entry link: výpis výsledkov štúdia

výročná správa o činnosti vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejná vysoká škola je povinná každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy v termíne a formou, ktoré určí ministerstvo.
Entry link: výročná správa o činnosti vysokej školy

výročná správa o hospodárení vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri výročná správa o činnosti vysokej školy
Entry link: výročná správa o hospodárení vysokej školy

vysielajúca vysoká škola

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri prijímajúca vysoká škola
Entry link: vysielajúca vysoká škola

výskum na vysokých školách

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri veda na vysokých školách
Entry link: výskum na vysokých školách

výskumná univerzita

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri univerzita
Entry link: výskumná univerzita

vysoká škola

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Ich hlavnou úlohou je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysoké školy sú právnické osoby a delia sa na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy. Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Podľa charakteru a rozsahu svojej činnosti sa členia na univerzitné vysoké školy a neuniverzitné vysoké školy. Neuniverzitné vysoké školy sa označujú ako odborné vysoké školy a poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v študijných odboroch 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Podrobnejšie pozri § 1 a § 2 zákona.
Entry link: vysoká škola

vysokoškolské vzdelávanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Hlavná úloha vysokých škôl.
Entry link: vysokoškolské vzdelávanie

vysokoškolskí učitelia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, hosťujúci docent, odborný asistent, asistent a lektor (§ 75/1.)
Entry link: vysokoškolskí učitelia

vysokoškolský zákon

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri zákon o vysokých školách
Entry link: vysokoškolský zákon

vysvedčenie o štátnej skúške

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri doklady o absolvovaní štúdia
Entry link: vysvedčenie o štátnej skúške

Z

zákon o verejnej službe

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri lit. [5]
Entry link: zákon o verejnej službe

zákon o vysokých školách

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri lit. [1]
Entry link: zákon o vysokých školách

zákonník práce

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri lit. [6]
Entry link: zákonník práce

zamestnanecká časť akademickej obce

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademická obec
Entry link: zamestnanecká časť akademickej obce

zanechanie štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa môže štúdium skončiť z rozhodnutia študenta aj tzv. zanechaním štúdia. Študent oznámi zanechanie štúdia vysokej škole písomne a dňom doručenia jeho vyhlásenia prestáva byť študentom.
Entry link: zanechanie štúdia

zápočet

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z foriem hodnotenia študijných výsledkov študenta podľa predošlého vysokoškolského zákona.
Entry link: zápočet

zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy verejnej vysokej školy
Entry link: zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov

záverečná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je obhajoba záverečnej práce. Na 1. stupni je to bakalárska práca, na 2. stupni diplomová práca a na 3. stupni dizertačná práca. Študent vypracúva záverečnú prácu pod vedením vedúceho práce a obhajuje ju pred komisiou pre štátne skúšky (skúšobná komisia). Záverečnú prácu posudzuje oponent/oponenti a vypracuje/ú na ňu oponentský posudok. Dizertačnú prácu vypracúva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa.
Entry link: záverečná práca

zhromažďovanie (akumulácia) kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kredity
Entry link: zhromažďovanie (akumulácia) kreditov

zmluva o štúdiu (learning agreement)

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden zo základných dokumentov, ktorý sa vyhotoví pri uskutočňovaní študentskej mobility. Uzatvára sa medzi vysielajúcou vysokou školou, prijímajúcou vysokou školou a študentom. Študent sa zaväzuje, že na prijímajúcej vysokej škole absolvuje vybrané predmety, prijímajúca vysoká škola sa zaväzuje, že študentovi umožní výučbu týchto predmetov a vysielajúca vysoká škola, že uzná študentom absolvované predmety, vrátane ich kreditového ohodnotenia. (Vzor zmluvy je uvedený v [3]).
Entry link: zmluva o štúdiu (learning agreement)


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO