Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

D

disciplinárne opatrenia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia . Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.
Entry link: disciplinárne opatrenia

disciplinárny poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri disciplinárna komisia
Entry link: disciplinárny poriadok

disciplinárny priestupok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku (§ 72/1).
Entry link: disciplinárny priestupok

dizertačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri záverečná práca
Entry link: dizertačná práca

dizertačná skúška

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri skúšky
Entry link: dizertačná skúška

dlhodobý zámer vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dlhodobý zámer vysokej školy sa vypracúva najmenej na päť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia vysokej školy, vyplývajúce z jej poslania.
Entry link: dlhodobý zámer vysokej školy

dĺžka štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri štandardná dĺžka štúdia
Entry link: dĺžka štúdia

docent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Dekan môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady fakulty pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho docenta.
Entry link: docent

dodatok k diplomu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dodatok k diplomu obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.
Entry link: dodatok k diplomu

doklady o absolvovaní štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklady o absolvovaní štúdia sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu (§ 68/1.)
Entry link: doklady o absolvovaní štúdia


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO